Search This Blog

2007-07-07

VIM VIMTUTOR BEST SHORTCUTS

==Свойства на текстовият редактор==
Свойствата на програмата са представени със конктретни примери - за владеещите английски език най - лесният начин за запознаване е изпълнението на командата vimtutor, за хората с по слаби умения четенето на този документ и едновременно експрериментиране с отворена програма и готов непортребен текстов файл е препоръчително.

=== Режими ===
Програмата разполага с различни режими - т.е. програмата реагира на написаното на клавиатурата според режима, в който се намира. За начинаещи най-трудният момент е осъзнаването на този факт, както и свикването към преминаването в различни режими.

====Нормален режим ====
В този режим (Normal mode) бива стартиран текстовия редактор. За да бъдат изпълнявани комади първо се натиска двуеточие : и след това се написва командата. Например в Нормално състояние '':q!'' би било командата за излизане от текущия файл без запазване на промените направени в него.
====Режим на въвеждане ====
В този режим (Insert mode) написаният текст на клавиатурата бива вписван и в текстовия файл. Активира се след натискането на клавиша ''i''. Излиза се след натискането на Esc клавиша.
==== Визуален режим ====
Този режим (Visual mode) е нужен, тъй като конзолата няма същата възможност за представяне на отбелязан текст както графичния интерфейс. Упортребата на този режим е равносилно на натискането на Shift клавиша и отбелязването на текста със стрелките във ГИ (Графичен интерфейс ).

В този режим може да се избира (маркира текст) от текущата позиция след преминаването в режима (чрез натискане на клавиша v) до излизането от режима (натискане на клавиша y, което е командата за копиране, или Esc за преминаване в нормално състояние). Т.е. натискане на v някъде във файла, предвижване с j надолу , натискане на y за копиране на отбелязания текст.

===Клавишни комбинации===
Клавишните комбинации представени тук са различни за малки и Главни БУКВИ -- т.е. клавишната комбинация Ctrl + G означава едновременно натискане на Контрол клавиша, Шифт клавиша и g , което е различно от Ctrl + g - натискане само на контрол и g клавишите

==== Търсене на помощ ====

Esc --- преминаване в Нормален режим
:help --- показване на вградената помощ
help HelpForItem --- показване на помощ съдържаща низа HelpForItem
help .*open\&.*window --- показване на всички редове съдържащи регулярния израз .*open\&.*window т.е. всички редове сърържащи информация за отваряне на прозорци (и двата низа open и window)
:cnext --- скача на следващото попадение на израза от предишната команда


==== Работа с файлове====

:q! -- Излиза от VIM без да запазва промените в текущия файл
:wq -- Излиза от VIM и запазва промените в текущия файл
:wq copy_of_current_file --- запазва копие от текущия файл със ново име copy_of_current_file
vim file_name -- отваря файла със име file_name,
ако този файл не съществува създава нов с това име==== Преминаване в различните състояния====

Esc - преминаване в Нормален режим
от Нормален режим i -- преминава в Режим на въвеждане
като текста бива въведен при писане ПРЕДИ курсора
от Нормален режим a -- преминава в Режим на въвеждане
като текста бива въведен при писане СЛЕД курсора
от Нормален режим А -- преминава в Режим на въвеждане
като текста бива въведен при писане в края на текущия ред на курсора
от Нормален режим О --- отваряне на файла в Режим на въвеждане и добавяне на един ред преди текущия ред
от Нормален режим о --- отваряне на файла в Режим на въвеждане и добавяне на един ред след текущия ред


==== Предвижване в текста ====
Всички тези команди работят в Нормален режим - т.е. натисни първо Esc за преминаване в Нормален режим


j --- надолу
k --- нагоре
h --- надясно
l --- наляво

Освен тях класическите:
Home --- скок в началото на реда
End --- скок в края на реда
Ctrl + Home --- скок в началото на файла
Ctrl + End --- скок в края на файла
със стрелките на ляво надясно нагоре и надолу
Ctrl + лява стрелка --- скок с една дума наляво
Ctrl + дясна стрелка --- скок с една дума надясно
Ctrl + G --- показване на текущият файл и ред на който се намира курсора
495G --- прескачане до 495 ред на файла
Ctrl + O --- прескачане до предишната позиция където беше курсора
Ctrl + I --- прескачане до предишната позиция където беше курсора до позицият на първото прескачане
e - прескачане в началото на думите по протежение на реда , равносилно на Ctrl + лява стрелка в ГИ


====Редактиране====

Натисни Esc за преминаване в Нормален режим.
dd - изтриване на текущият ред
dw - изтриване на текущата дума (на дясно от курсора )
v преминаване във визуално състояние, j за отбелязване на редът до който текста трябва да се бъде изтрит, d за изтриване на отбелязаният текст и излизане от визуалното състояние.


==== Търсене на текст====

Натисни Esc за преминаване в Нормален режим.

:/tokenToSearch търси думата tokenToSearch НАДОЛУ в текста
n - прескача до следваща дума tokenToSearch НАДОЛУ
N - прескача до следваща дума tokenToSearch НАГОРЕ

:?tokenToSearch търси думата tokenToSearch НАГОРЕ в текста
n - прескача до следваща дума tokenToSearch НАГОРЕ
Ctrl + o - прескача до предното положение на маркера
Ctrl + i - прескача до положение преди скока с Ctrl + o на маркера
N - прескача до следваща дума tokenToSearch НАДОЛУ

При маркер на позицията на често упортребяваните за програмиране писмени знаци () [] {} и натискане на % маркерът прескача до съответният писмен знак, ако има такъв, ако няма си стои на място.


==== Търсене и замяна на текст ====
Натисни първо Esc за преминаване в Нормално състояние. Тази част е лесна за умеещите [[регулярен израз | регулярни изрази]]

:s/foo/bar/g намери всеки низ 'foo' и го замени с 'bar' без да питаш дали да го замениш в текущият ред на курсора
:%s/foo/bar/g намери всеки низ 'foo' и го замени с 'bar' без да питаш дали да го замениш в целия файл
:%s/foo/bar/gci намери всеки низ 'foo' и го замени с 'bar' без да питаш дали да го замениш без да вземаш под внимание ГОЛЕМИ или малки или дуМИ с СмесеНИ по големина букви в целия файл


====Изпълняване на външни команди ====

Натисни Esc за преминаване в Нормален режим.
:! commandToExecute - изпълнява командата commandToExecute в съответствие със шелът в който се намира

т.е. във Windows могат да бъдат изпълнявани типични за [[cmd.exe]] команди, a за [[Linux]] за типа [[shell]] от който VIM е извикан, за останалите [[Операционна система |операционни системи]] командите на техният [[shell]]

==== Поддържане множество буфери ====
Тъй като файловете не се запазват изрично от програмата, данните преди запазването на файла се съхраняват в обект наречен буфер. Текстовият редактор може да има множествор отворени буфери едновременно.

Натисни Esc за преминаване в Нормален режим.
:buffers --- показва наличната информация за отворените буфери
Ctrl + W , W --- смяна от един отворен буфер в друг
CTRL-W q --- затваряне на отворен прозорец
:hide --- скрива текущия прозорец но го държи отворен в буферния регистър==== Задаване на собтвсвени настойки ====
Собвствените настойки се задават най-общо с командата set [име на настройка]=[стойност]
Някои често упортребявани примери са:

Натисни Esc за преминаване в Нормален режим.
set winheight=999 --- задаване на височината на текущия прозорец да бъде 999 знака==== Употреба като файлов мениджър ====
Програмата може да бъде използвана като мениджър за управление на файлове, чрез изпълнение на командата :edit /name/of/the/folder/to/edit. В това състояние следните клавишни комбинации изпълняват следните действия:

- --- отива едно ниво по нагоре във файловата система
D --- изтрива файл
R --- преименуване на файл

Labels

perl (41) Cheat Sheet (25) how-to (24) windows (14) sql server 2008 (13) linux (12) oracle (12) sql (12) Unix (11) cmd windows batch (10) mssql (10) cmd (9) script (9) textpad (9) netezza (8) sql server 2005 (8) cygwin (7) meta data mssql (7) metadata (7) bash (6) code generation (6) Informatica (5) cheatsheet (5) energy (5) tsql (5) utilities (5) excel (4) future (4) generic (4) git cheat sheet (4) html (4) perl modules (4) programs (4) settings (4) sh (4) shortcuts (4) поуки (4) принципи (4) Focus Fusion (3) Solaris (3) cool programs (3) development (3) economy (3) example (3) freeware (3) fusion (3) logging (3) morphus (3) mssql 2005 (3) nuclear (3) nz (3) parse (3) python (3) sftp (3) sofware development (3) source (3) sqlplus (3) table (3) vim (3) .Net (2) C# (2) China (2) GUI (2) Google (2) GoogleCL (2) Solaris Unix (2) architecture (2) ascii (2) awk (2) batch (2) cas (2) chrome extensions (2) code2html (2) columns (2) configuration (2) conversion (2) duplicates (2) excel shortcuts (2) export (2) file (2) free programs (2) informatica sql repository (2) linux cheat sheet (2) mssql 2008 (2) mysql (2) next big future (2) nsis (2) nz netezza cheat sheet (2) nzsql (2) ora (2) prediction (2) publish (2) release management (2) report (2) security (2) single-click (2) sqlserver 2005 (2) sqlserver 2008 (2) src (2) ssh (2) template (2) tools (2) vba (2) video (2) xlt (2) xml (2) youtube videos (2) *nix (1) .vimrc (1) .virmrc vim settings configs (1) BSD license (1) Bulgaria (1) Dallas (1) Database role (1) Dense plasma focus (1) Deployment (1) ERP (1) ExcelToHtml (1) GD (1) GDP (1) HP-UX (1) Hosting (1) IDEA (1) INC (1) IT general (1) ITIL management bullshit-management (1) IZarc (1) Java Web Start (1) JavaScript anchor html jquery (1) Khan Academy (1) LINUX UNIX BASH AND CYGWIN TIPS AND TRICKS (1) Linux Unix rpm cpio build install configure (1) Linux git source build .configure make (1) ListBox (1) MIT HYDROGEN VIRUS (1) OO (1) Obama (1) PowerShell (1) Run-time (1) SDL (1) SIWA (1) SOX (1) Scala (1) Services (1) Stacks (1) SubSonic (1) TED (1) abstractions (1) ansible hosts linux bash (1) ansible linux deployment how-to (1) ansible yum pip python (1) apache (1) apache 2.2 (1) application life cycle (1) architecture input output (1) archive (1) arguments (1) avatar (1) aws cheat sheet cli (1) aws cli (1) aws cli amazon cheat sheet (1) aws elb (1) backup (1) bash Linux open-ssh ssh ssh_server ssh_client public-private key authentication (1) bash perl search and replace (1) bash stub (1) bin (1) biofuels (1) biology (1) books (1) browser (1) bubblesort (1) bugs (1) build (1) byte (1) cas_sql_dev (1) chennai (1) chrome (1) class (1) claut (1) cmdow (1) code generation sqlserver (1) command (1) command line (1) conf (1) confluence (1) console (1) convert (1) cool programs windows free freeware (1) copy paste (1) copy-paste (1) csv (1) ctags (1) current local time (1) cygwin X11 port-forwarding mintty xclock Linux Unix X (1) cygwin bash how-to tips_n_tricks (1) cygwin conf how-to (1) data (1) data types (1) db2 cheat sheet (1) db2 starter ibm bash Linux (1) debt (1) diagram (1) dictionaries (1) digital (1) disk (1) disk space (1) documentation (1) dos (1) dubai (1) e-cars (1) electric cars (1) electricity (1) emulate (1) errors (1) exponents (1) export workflow (1) extract (1) fast export (1) fexp (1) file extension (1) file permissions (1) findtag (1) firewall (1) for loop (1) freaky (1) functions (1) fusion research (1) german (1) git gitlab issues handling system (1) google cli (1) google code (1) google command line interface (1) gpg (1) ha (1) head (1) helsinki (1) history (1) hop or flop (1) host-independant (1) how-to Windows cmd time date datetime (1) ibm db2 cognos installation example db deployment provisioning (1) ideas (1) image (1) informatica oracle sql (1) informatica repo sql workflows sessions file source dir (1) informatica source files etl (1) install (1) isg-pub issue-tracker architecture (1) it management best practices (1) java (1) jump to (1) keyboard shortcuts (1) ksh (1) level (1) linkedin (1) linux bash ansible hosts (1) linux bash commands (1) linux bash how-to shell expansion (1) linux bash shell grep xargs (1) linux bash tips and t ricks (1) linux bash unix cygwin cheatsheet (1) linux bash user accounts password (1) linux bash xargs space (1) linux cheat-sheet (1) linux cheatsheet cheat-sheet revised how-to (1) linux how-to non-root vim (1) linux ssh hosts parallel subshell bash oneliner (1) london (1) make (1) me (1) metacolumn (1) metadata functions (1) metaphonre (1) method (1) model (1) movie (1) multithreaded (1) mysql cheat sheet (1) mysql how-to table datatypes (1) n900 (1) nano (1) neteza (1) netezza bash linux nps (1) netezza nps (1) netezza nps nzsql (1) netezza nz Linux bash (1) netezza nz bash linux (1) netezza nz nzsql sql (1) netezza nzsql database db sizes (1) non-password (1) nord pol (1) nps backup nzsql schema (1) number formatting (1) nz db size (1) nz table count rows (1) nzsql date timestamp compare bigint to_date to_char now (1) on-lier (1) one-liners (1) one-to-many (1) oneliners (1) open (1) open source (1) openrowset (1) openssl (1) oracle PL/SQL (1) oracle Perl perl (1) oracle installation usability (1) oracle number formatting format-model ora-sql oracle (1) oracle templates create table (1) oracle trigger generic autoincrement (1) oracle vbox virtual box cheat sheet (1) oracle virtual box cheat sheet (1) outlook (1) parser (1) password (1) paths (1) perl @INC compile-time run-time (1) perl disk usage administration Linux Unix (1) perl modules configuration management (1) permissions (1) php (1) picasa (1) platform (1) postgreSQL how-to (1) powerShell cmd cygwin mintty.exe terminal (1) ppm (1) predictions (1) prices (1) principles (1) productivity (1) project (1) prompt (1) proxy account (1) public private key (1) publishing (1) putty (1) qt (1) read file (1) registry (1) relationship (1) repository (1) rm (1) scala ScalaFmt (1) scp (1) scripts (1) scsi (1) search and replace (1) sed (1) sendEmail (1) sh stub (1) shortcuts Windows sql developer Oracle (1) sidebar (1) silicon (1) smells (1) smtp (1) software development (1) software procurement (1) sofware (1) sort (1) sql script (1) sql_dev (1) sqlcmd (1) sqlite (1) sqlite3 (1) sshd (1) sshd cygwin (1) stackoverflow (1) stored procedure (1) stub (1) stupidity (1) subroutines (1) svn (1) sysinternals (1) system design (1) tail (1) tar (1) temp table (1) templates (1) teradata (1) terminal (1) test (1) testing (1) theory (1) thorium (1) time (1) tip (1) title (1) tmux .tmux.conf configuration (1) tmux efficiency bash (1) tool (1) ui code prototyping tips and tricks (1) umask Linux Unix bash file permissions chmod (1) url (1) urls (1) user (1) utility (1) utils (1) vb (1) vbox virtual box cheat sheet (1) vim perl regex bash search for string (1) vim recursively hacks (1) vim starter (1) vim-cheat-sheet vim cheat-sheet (1) vimeo (1) visual stuio (1) warsaw (1) wiki (1) wikipedia (1) window (1) windows 7 (1) windows 8 (1) windows programs (1) windows reinstall (1) windows utility batch perl space Windows::Clipboard (1) wisdoms (1) workflow (1) worth-reading (1) wrapper (1) xp_cmdshell (1) xslt (1) youtube (1)

Blog Archive

Translate with Google Translate

My Blog List

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.