Search This Blog

2010-10-30

The China case - China railway ...

http://nextbigfuture.com/2010/10/high-speed-rail-from-hong-kong-to.html

One proof for the future global economic player power ...

2010-10-27

Why Google Instant is not allowed by default on Opera ...

Yep ... Seems to me more like than Evil ...

cmd script to export a table data into utf-8 format

@echo off
set TableName=%1

call ExportDbData_Configurator_on_%computerName%.cmd

set _query="set nocount on;select * from %TableName%"
set _queryTimeOut=300

::ECHO THE RESULT
ECHO sqlcmd -S%_hostNamdAndInstance% -U%_sqlLogin% -P%_passwd% -d%_dbName% -Q%_query% -o "%_CsvDataPath%\%TableName%.csv" -s%_fieldSeparator% -u -W -w%_rowWidth% -h-1 -b -t%_queryTimeOut% -r1 1>> "%_INSTALLLOG%" 2>> "%_ERRORLOG%":: export a table data into TableName.csv file in unicode format , echo the input
sqlcmd -S%_hostNamdAndInstance% -U%_sqlLogin% -P%_passwd% -d%_dbName% -Q%_query% -o "%_CsvDataPath%\%TableName%.csv" -s%_fieldSeparator% -W -w%_rowWidth% -h-1 -u -b -t%_queryTimeOut% -r1 1>> "%_INSTALLLOG%" 2>> "%_ERRORLOG%"


::DEBUG PAUSE

2010-10-23

how-to create a table describing your columns in mssql 2005 2008/****** Object: Table [dbo].[MetaColumn]  Script Date: 03/19/2010 14:42:26 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects 
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[MetaColumn]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[MetaColumn]
GO
 
/****** Object: Table [dbo].[MetaColumn]  Script Date: 03/19/2010 14:42:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
CREATE TABLE [dbo].[MetaColumn](
[MetaColumnId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ObjectId] [int] NULL,
[DbName] [varchar](256) NOT NULL,
[TableSchema] [varchar](256) NOT NULL,
[TableName] [varchar](256) NOT NULL,
[ColName] [varchar](256) NULL,
[OrdinalPosition] [int] NULL,
[DataType] [varchar](200) NULL,
[NumericPrecision] [int] NULL ,
[NumericScale] [int] NULL ,
[IsNullable] [bit] NULL,
[IsIdentity] [bit] NULL,
[IsIndex] [bit] NULL,
[MaxLength] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_MetaColumn] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
[MetaColumnId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
 
 
/* <doc> 
Used describiing of the column of the tables in this database instance 
</doc> */
 
GO
 
 
SET NOCOUNT ON;        
SET XACT_ABORT ON;        
GO        
--SET IDENTITY_INSERT [dbo].[MetaColumn] ON;        
GO        
INSERT INTO [MetaColumn]( 
[ObjectId] --type of int
, [DbName] --type of varchar
, [TableSchema] --type of varchar
, [TableName] --type of varchar
, [ColName] --type of varchar
, [OrdinalPosition] --type of int
, [DataType] --type of varchar
, [NumericPrecision] --type of int
, [NumericScale] --type of int
, [IsNullable] --type of bit
, [IsIdentity] --type of bit
, [IsIndex] --type of bit
, [MaxLength] --type of int
) 
SELECT 
ROW_NUMBER() over( ORDER BY Cols.TABLE_NAME, Cols.COLUMN_NAME , Cols.ORDINAL_POSITION  ) , 
DB_NAME() as 'DbName' ,
Cols.TABLE_SCHEMA as 'TableSchema', 
Cols.TABLE_NAME as 'TableName',
Cols.COLUMN_NAME as 'ColName',
Cols.ORDINAL_POSITION as 'OrdinalPosition',
Cols.DATA_TYPE as 'DataType',
Cols.NUMERIC_PRECISION as 'NumericPrecision',
Cols.NUMERIC_SCALE as 'NumericScale', 
Cols.IS_NULLABLE as 'IsNullable',
Cols.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH as 'MaxLength' , 
COLUMNPROPERTY(object_id(Cols.TABLE_NAME), 
Cols.COLUMN_NAME, 'IsIdentity') AS 'IsIdentity',
( SELECT COUNT(KCU.COLUMN_NAME)
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE KCU
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TC 
ON KCU.TABLE_NAME = TC.TABLE_NAME
AND KCU.CONSTRAINT_NAME = TC.CONSTRAINT_NAME
AND TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
WHERE KCU.TABLE_NAME = Cols.TABLE_NAME
AND KCU.COLUMN_NAME = Cols.COLUMN_NAME
) AS 'IsIndex'
 
 
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS] Cols
ORDER BY Cols.TABLE_NAME, Cols.COLUMN_NAME , Cols.ORDINAL_POSITION 
--SET IDENTITY_INSERT [dbo].[MetaColumn] OFF; 
Select top 5 * from [MetaColumn] order by 1 desc  
--SELECT NAME FROM SYS.PROCEDURES WHERE NAME LIKE '%PROC%'
--SELECT NAME FROM SYS.TABLES WHERE NAME LIKE '%TABLE%'
--exec sp_HelpText procUtils_GenerateMetaInsert
--exec procUtils_GenerateMetaInsert 'MetaColumn'
-- DELETE FROM MetaColumn WHERE MetaColumnId = n

how-to get column meta data in mssql 2005 2008SELECT 'GET COLUMN META DATA ON MSSQL 2005 - 2008' ;
 
SELECT 
ROW_NUMBER() over( ORDER BY Cols.TABLE_NAME, Cols.COLUMN_NAME , Cols.ORDINAL_POSITION  ) , 
DB_NAME() as 'DbName' ,
Cols.TABLE_SCHEMA as 'TableSchema', 
Cols.TABLE_NAME as 'TableName',
Cols.COLUMN_NAME as 'ColName',
Cols.ORDINAL_POSITION as 'OrdinalPosition',
Cols.DATA_TYPE as 'DataType',
Cols.NUMERIC_PRECISION as 'NumericPrecision',
Cols.NUMERIC_SCALE as 'NumericScale', 
Cols.IS_NULLABLE as 'IsNullable',
Cols.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH as 'MaxLength' , 
COLUMNPROPERTY(object_id(Cols.TABLE_NAME), 
Cols.COLUMN_NAME, 'IsIdentity') AS 'IsIdentity',
( SELECT COUNT(KCU.COLUMN_NAME)
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE KCU
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TC 
ON KCU.TABLE_NAME = TC.TABLE_NAME
AND KCU.CONSTRAINT_NAME = TC.CONSTRAINT_NAME
AND TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
WHERE KCU.TABLE_NAME = Cols.TABLE_NAME
AND KCU.COLUMN_NAME = Cols.COLUMN_NAME
) AS 'IsIndex'
 
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS] Cols
ORDER BY Cols.TABLE_NAME, Cols.COLUMN_NAME , Cols.ORDINAL_POSITION  
; 

how-to create full utf-8 html documents

Write your text with a texteditor having full utf-8 support.
Add the following in your head element:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

Принципи и поуки ...

Пореден номер Принцип или поука
1 Едно е да си баеш на себе си и на другите, второ да знаеш какво искаш , трето наистина да го искаш , четвърто е да знаеш как да го направиш , пето да можеш да го направиш , шесто е наистина да го направиш , седмо да не съжаляваш че си го направил
2 Не си въобгъзявай. Правиж не само себе си , но и останалите на гъз.
3 Не лъжи – така или иначе истината излиза наяве своевременно.
4 Изправи се и горе главата. Не бъди надменен а горд.
5 Мисли тук и сега и действай според реалността, но знай че успешното бъдеще иска стратегическо планиране.
6 Не кради. Ако крадеш , значи не го заслужаваш.
7 Ако не обичаш и пазиш себе си, няма да имаш сили да обичаш и пазиш хората които обичаш около себе си.
8 Не е важно да спечелиш всяка една битка. Важното е да си победител във войната на живота
9 Когато бързаш без да мислиш и си стесиран, малките препъни-камъчета правят големи поражения
10 Виртуалният свят оправлява физическия, но той е нищо като му дръпнат шалтера
11 Не бъди по-краставичар от краставичаря. Ако няма какво да кажеш си мълчи като индианец. Като мълчиш не ги гледай във очите.
12 Черната овца никой не я обича както и да мечи или да се опитва да смени козината
13 Сдраво тяло, здрав дух. Можеш да разбереш колко е безценно здравето чак като го изгубиш.
14 Когато има междуособици във тима, не говори за личности а за обстоятелства и проблеми
15 Не се критикувай пред останалите, още по-малко не повдигай темата за твоите грешки …
16 Голмайсторите от чужбина ги търпят само докато правят голове, когато престанат ги ритат първи извън терена
17 В живота побеждават тези които могат и да губят
18 Една злоупотреба с алкохол може да ти струва от 15 дена до цял живот работа или дори живота. За наркотиците дори не си струва да се говори
19 Когато много ти се иска да кажеш нещо и да прекъснеш остананалите изчакай
20 Когато делегираш на някого нещо гледай да не започне да си прави каквото иска … а каквото трябва.
21 Ако казваш на другите :“ Не прави каквото аз правя а прави каквото аз казвам“ си въобгъзяваш и правиш не само другите а и себе си на гъз …
22 Защо пък трябва да се харесваш на останалите след като болшинството от тях така или иначе не те харесва
23 Дойде ли момент когато списъкът ти от задачи стане много голям, може да започеш да си задаваш въпроси
24 Когато лайната ти стигнат до устата , горе главата !!!
25 Ако си сигурен че като кажеш нещо на слушащите те няма да те разберат или ефекта ще бъде 0 въобще има ли смисъл да си отваряш устата
26 С викане няма да стане. Колкото повече викаш толкова повече няма да стане !!! Рови се по-дълбоко в окопа и стискай менгемето …
27 Започне някой да ти говори само неща които искаш да чуеш значи иска да ти продава нещо
28 Можеш да станеше лидер на нов успешен бизнес след разбереш възможността и убедиш хората които ще участват в него и действително го провеждаш така че всички да са доволни
29 Преди лайното да се удари във вентилатора започва да мирише … Помисли си докога има смисъл да стоиш във стаята на действието
30 Не показвай на другите без причина колкото си успял – завистта пречи при уреждането на взаимните работи
31 Ако някой ти губи времето разкарай го учтиво така че да не остане засегнат
32 Многото псувни и простотии и твърде цветистия език издават лъжеца и блъфьора
33 Когато съотборника ти се представи добре похвали го на всички и в никакъв случай не си предписвай неговите заслуги
34 Силата на участващите в разговора се разбира не по количеството на информацията изказана направо а по обема на неизказаното
35 Умението да мълчиш и слушаш когато другите говорят, е по-ценно от умението да говориш
36 If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader
37 Less is more

2010-10-20

cas_sql_dev out now ...

Download Project

how-to get database permissions on mssql 2005 , 2008--use master ; 
use DbName ;
SELECT 'HOW-TO GET DB PERMISSIONS' 
SELECT 
USER_NAME(grantee_principal_id) AS 'User'
, state_desc AS 'Permission'
, permission_name AS 'Action'
, CASE class
WHEN 0 THEN 'Database::' + DB_NAME()
WHEN 1 THEN OBJECT_NAME(major_id)
WHEN 3 THEN 'Schema::' + SCHEMA_NAME(major_id) END AS 'Securable'
FROM sys.database_permissions dp
WHERE class IN (0, 1, 3)
AND minor_id = 0
order by [User]
;

2010-10-17

Принцип и поуки ...

Пореден номер Принцип или поука
1 Едно е да си баеш на себе си и на другите, второ да знаеш какво искаш , трето наистина да го искаш , четвърто е да знаеш как да го направиш , пето да можеш да го направиш , шесто е наистина да го направиш , седмо да не съжаляваш че си го направил
2 Не си въобгъзявай. Правиж не само себе си , но и останалите на гъз.
3 Не лъжи – така или иначе истината излиза наяве своевременно.
4 Изправи се и горе главата. Не бъди надменен а горд.
5 Мисли тук и сега и действай според реалността, но знай че успешното бъдеще иска стратегическо планиране.
6 Не кради. Ако крадеш , значи не го заслужаваш.
7 Ако не обичаш и пазиш себе си, няма да имаш сили да обичаш и пазиш хората които обичаш около себе си.
8 Не е важно да спечелиш всяка една битка. Важното е да си победител във войната на живота
9 Когато бързаш без да мислиш и си стесиран, малките препъни-камъчета правят големи поражения
10 Виртуалният свят оправлява физическия, но той е нищо като му дръпнат шалтера
11 Не бъди по-краставичар от краставичаря. Ако няма какво да кажеш си мълчи като индианец. Като мълчиш не ги гледай във очите.
12 Черната овца никой не я обича както и да мечи или да се опитва да смени козината
13 Сдраво тяло, здрав дух. Можеш да разбереш колко е безценно здравето чак като го изгубиш.
14 Когато има междуособици във тима, не говори за личности а за обстоятелства и проблеми
15 Не се критикувай пред останалите, още по-малко не повдигай темата за твоите грешки …
16 Голмайсторите от чужбина ги търпят само докато правят голове, когато престанат ги ритат първи извън терена
17 В живота побеждават тези които могат и да губят
18 Една злоупотреба с алкохол може да ти струва от 15 дена до цял живот работа или дори живота. За наркотиците дори не си струва да се говори
19 Когато много ти се иска да кажеш нещо и да прекъснеш остананалите изчакай
20 Когато делегираш на някого нещо гледай да не започне да си прави каквото иска … а каквото трябва.
21 Ако казваш на другите :“ Не прави каквото аз правя а прави каквото аз казвам“ си въобгъзяваш и правиш не само другите а и себе си на гъз …
22 Защо пък трябва да се харесваш на останалите след като болшинството от тях така или иначе не те харесва
23 Дойде ли момент когато списъкът ти от задачи стане много голям, може да започеш да си задаваш въпроси
24 Когато лайната ти стигнат до устата , горе главата !!!
25 Ако си сигурен че като кажеш нещо на слушащите те няма да те разберат или ефекта ще бъде 0 въобще има ли смисъл да си отваряш устата
26 С викане няма да стане. Колкото повече викаш толкова повече няма да стане !!! Рови се по-дълбоко в окопа и стискай менгемето …
27 Започне някой да ти говори само неща които искаш да чуеш значи иска да ти продава нещо
28 Можеш да станеше лидер на нов успешен бизнес след разбереш възможността и убедиш хората които ще участват в него и действително го провеждаш така че всички да са доволни
29 Преди лайното да се удари във вентилатора започва да мирише … Помисли си докога има смисъл да стоиш във стаята на действието
30 Не показвай на другите без причина колкото си успял – завистта пречи при уреждането на взаимните работи
31 Ако някой ти губи времето разкарай го учтиво така че да не остане засегнат
32 Многото псувни и простотии и твърде цветистия език издават лъжеца и блъфьора
33 Когато съотборника ти се представи добре похвали го на всички и в никакъв случай не си предписвай неговите заслуги
34 Силата на участващите в разговора се разбира не по количеството на информацията изказана направо а по обема на неизказаното
35 Умението да мълчиш и слушаш когато другите говорят, е по-ценно от умението да говориш
36 If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader

How-to model one-to-many relationship for metadata

download the project


namespace Cas.IO
{
using System.IO;
 
/// <summary>
/// Summary for the Files class
/// <source>Subsonic 2.1 final</source>
/// </summary>
public static class FileUtility
{
/// <summary>
/// Read a text file and obtain it's contents.
/// </summary>
/// <param name="absolutePath">The complete file path to write to.</param>
/// <returns>String containing the content of the file.</returns>
public static string GetFileText(string absolutePath)
{
using (StreamReader sr = new StreamReader(absolutePath))
return sr.ReadToEnd();
}
 
/// <summary>
/// Creates or opens a file for writing and writes text to it.
/// </summary>
/// <param name="absolutePath">The complete file path to write to.</param>
/// <param name="fileText">A String containing text to be written to the file.</param>
public static void CreateToFile(string absolutePath, string fileText)
{
using (StreamWriter sw = File.CreateText(absolutePath))
sw.Write(fileText);
}
 
/// <summary>
/// Update text within a file by replacing a substring within the file.
/// </summary>
/// <param name="absolutePath">The complete file path to write to.</param>
/// <param name="lookFor">A String to be replaced.</param>
/// <param name="replaceWith">A String to replace all occurrences of lookFor.</param>
public static void UpdateFileText(string absolutePath, string lookFor, string replaceWith)
{
string newText = GetFileText(absolutePath).Replace(lookFor, replaceWith);
WriteToFile(absolutePath, newText);
}
 
/// <summary>
/// Writes out a string to a file.
/// </summary>
/// <param name="absolutePath">The complete file path to write to.</param>
/// <para0m name="fileText">A String containing text to be written to the file.</param>
public static void WriteToFile(string absolutePath, string fileText)
{
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(absolutePath, false))
sw.Write(fileText);
}
 
} //eof clas 
} //eof namespace 
//END ================== File.cs
. 
//START ===== MetaItem.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
 
namespace MetaItem
{
class MetaItem
{
#region Props 
/// <summary>
/// The id of this item as it is stored in the MetaItem table
/// </summary>
public long MetaItemId { get; set; }
/// <summary>
/// The generic id of this item - CustomerId , AccountId , OrderId etc. 
/// </summary>
public long ItemId { get; set; }
/// <summary>
/// The name of the item - usually a name of a table - Customer , Order , Account etc. 
/// </summary>
public string Name { get; set; } 
/// <summary>
/// Each item might have 0 or many master items
/// </summary>
public List <MetaItem> ListMasters { get ; set ; } 
/// <summary>
/// Each item might have 0 or many Detail items
/// </summary>
public List <MetaItem> ListDetails { get ; set ; }
/// <summary>
/// A human language / semantic ways of describing the relationship to the Master
/// </summary>
public string RelashionchipToMaster { get; set; }
/// <summary>
/// A semantic description of the relationship to the a detail item
/// </summary>
public string RelashionchipToDetail { get; set; } 
 
#endregion Props 
 
#region Methods 
/// <summary>
/// A dummy demo method to print all the link suffixes to a master
/// </summary>
/// <param name="objMetaItem"></param>
/// <returns></returns>
public string GenerateLinkSuffixToMaster ( MetaItem objMetaItem ) 
{
string strLink = String.Empty;
if (objMetaItem == null)
return null ; 
 
if ( String.IsNullOrEmpty ( objMetaItem.Name ))
return null ;
 
if (objMetaItem.ItemId == null)
return null; 
 
strLink = "m=" + objMetaItem.Name + "&id=" + objMetaItem.ItemId.ToString();
return strLink; 
} //eof method 
 
/// <summary>
/// A dummy demo method to print all the links to a detail item
/// </summary>
/// <param name="objMetaItem"></param>
/// <returns></returns>
public string GenerateLinkSuffixToDetail(MetaItem objMetaItem)
{
string strLink = String.Empty;
if (objMetaItem == null)
return null;
 
if (String.IsNullOrEmpty(objMetaItem.Name))
return null;
 
if (objMetaItem.ItemId == null)
return null;
 
strLink = "d=" + objMetaItem.Name + this.ItemId.ToString() + "id=" + objMetaItem.ItemId.ToString();
return strLink;
} //eof method 
 
 
public string PrintLinksToMasters()
{
string strToPrint = String.Empty; 
foreach (MetaItem item in this.ListMasters)
{
strToPrint = strToPrint + "The " + this.Name + this.ItemId.ToString() + 
this.RelashionchipToMaster + item.Name + item.ItemId.ToString() + "\n"; 
strToPrint = strToPrint + "From " + this.Name + this.ItemId.ToString() + " to " + 
item.Name + item.ItemId.ToString() + "the link is :" + item.GenerateLinkSuffixToMaster(item) + "\n"; 
} //eof foreach
 
return strToPrint; 
} //eof method 
 
 
public string PrintLinksToDetails()
{
string strToPrint = String.Empty; 
foreach (MetaItem item in this.ListDetails)
{
strToPrint = strToPrint + "The " + this.Name + this.ItemId.ToString() +
this.RelashionchipToDetail + item.Name + item.ItemId.ToString() + "\n" ;
strToPrint = strToPrint + "From " + this.Name + this.ItemId.ToString () + " to " +
item.Name + item.ItemId.ToString() + " the link is: " + item.GenerateLinkSuffixToDetail(item) + "\n" ; 
} //eof foreach
 
return strToPrint; 
} //eof method 
 
#endregion Melthods 
 
 
 
} //eof class 
}
 
//END ================== MetaItem.cs
. 
//START ===== Program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace MetaItem
{
class Program
{
 
static void Main(string[] args)
{
int RollingFirstLevelId = 0; //start counting the second level 
int intRollingSecondLevelId = 0; //start counting the second level 
int intRollingThirdLeveId = 0; //start counting the third level
int intCurrentFirstLevel = 0;
string strToPrint = String.Empty ; 
 
for (int intFirstLeveId = RollingFirstLevelId; intFirstLeveId <= intCurrentFirstLevel + 2; intFirstLeveId++)
{
MetaItem objMetaItem1 = new MetaItem();
objMetaItem1.Name = "Customer";
objMetaItem1.ItemId = intFirstLeveId ;
objMetaItem1.RelashionchipToMaster = " belongs to ";
objMetaItem1.RelashionchipToDetail = " has a ";
List<MetaItem> listFirstLevelMasters = new List<MetaItem>();
listFirstLevelMasters.Add(objMetaItem1);
List<MetaItem> listFirstLevelDetails = new List<MetaItem>();
 
int intCurrentSecondLevel = intRollingSecondLevelId;
for (int intSecondLeveId = intRollingSecondLevelId; intSecondLeveId <= intCurrentSecondLevel + 3; intSecondLeveId++)
{
MetaItem objMetaItem2 = new MetaItem();
objMetaItem2.Name = "Order";
objMetaItem2.ItemId = intSecondLeveId;
objMetaItem2.RelashionchipToMaster = " belongs to ";
objMetaItem2.RelashionchipToDetail = " has a ";
objMetaItem2.ListMasters = listFirstLevelMasters;
strToPrint = strToPrint + objMetaItem2.PrintLinksToMasters();
 
List<MetaItem> listSecondLevelMasters = new List<MetaItem>();
listSecondLevelMasters.Add(objMetaItem2);
List<MetaItem> listSecondLevelDetails = new List<MetaItem>();
 
int intCurrentThirdLevel = intRollingThirdLeveId;
for (int intThirdLeveId = intRollingThirdLeveId; intThirdLeveId <= intCurrentThirdLevel + 4; intThirdLeveId++)
{
MetaItem objMetaItem3 = new MetaItem();
objMetaItem3.Name = "Invoice";
objMetaItem3.ItemId = intThirdLeveId;
 
objMetaItem3.RelashionchipToMaster = " belongs to ";
objMetaItem3.RelashionchipToDetail = " has a ";
 
objMetaItem3.ListMasters = listSecondLevelMasters;
strToPrint = strToPrint + objMetaItem3.PrintLinksToMasters();
intRollingThirdLeveId++;
 
listSecondLevelDetails.Add(objMetaItem3);
objMetaItem2.ListDetails = listSecondLevelDetails; 
strToPrint = strToPrint + objMetaItem2.PrintLinksToDetails();
 
 
 
}//eof for 3 
intRollingSecondLevelId++;
 
//now add 
 
listFirstLevelDetails.Add(objMetaItem2);
objMetaItem1.ListDetails = listFirstLevelDetails; 
strToPrint = strToPrint + objMetaItem1.PrintLinksToDetails();
}//eof for 2
 
}//eof for 1     
Console.WriteLine(strToPrint ); 
Console.WriteLine("Hit a key to exit " );
Console.ReadKey();
 
Cas.IO.FileUtility.WriteToFile( "C:\\temp\\file.txt" ,strToPrint );
 
} //eof Main 
} //eof class 
} //eof namesapce 
 
//END ================== Program.cs

2010-10-16

how-to describe your db roles/****** Object: Table [dbo].[DatabaseRole]  Script Date: 03/23/2010 14:16:38 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects 
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DatabaseRole]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[DatabaseRole]
GO
 
/****** Object: Table [dbo].[DatabaseRole]  Script Date: 03/23/2010 14:16:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
 
CREATE TABLE [dbo].[DatabaseRole](
[DatabaseRoleId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Name] [varchar](200) NOT NULL,
[Description] [varchar](200) NOT NULL 
CONSTRAINT [PK_DatabaseRole] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
[DatabaseRoleId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
 
 
/* <doc> 
Models and stores the DatabaseRoles used in this database intance. 
Note those should corrrespond one to one on the database DatabaseRoles stored in the database 
</doc> 
<version>
1.1.20100904_213848 -- Added test (ysg )
</version>
*/
GO
 
GO
 
--============================================================ TEST START
declare @ScriptFileName varchar(2000)
SELECT @ScriptFileName = '$(ScriptFileName)'
SELECT @ScriptFileName + ' --- TEST START =========================================' 
declare @TableName varchar(200)
select @TableName = 'DatabaseRole'
 
SELECT 'SELECT name from sys.tables where name =''' + @TableName + ''''
SELECT name from sys.tables 
where name = @TableName
 
DECLARE @TableCount INT 
SELECT @TableCount = COUNT(name ) from sys.tables 
where name =@TableName
 
if @TableCount=1
SELECT ' TEST PASSED. The Table ' + @TableName + ' EXISTS ' 
ELSE 
SELECT ' TEST FAILED. The Table ' + @TableName + ' DOES NOT EXIST ' 
SELECT @ScriptFileName + ' --- TEST END =========================================' 
--============================================================ TEST END
 
GO
 
use master ; 
 
declare @HostNameAndInstance nvarchar(30) 
set @HostNameAndInstance = 'hostName\POC_QA' 
 
exec sp_configure 'Show Advanced Options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
exec sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1
GO
RECONFIGURE
GO
--Drop the table if it exists
IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#DbRoleList') IS NOT NULL
DROP TABLE #DbRoleList
 
SELECT * INTO #DbRoleList
FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'server=hostName\POC_QA;trusted_connection=yes;Initial Catalog=POC_FB;', 
'set fmtonly off exec POC_DEV.dbo.sp_helprole')
 
SELECT 5, N'ProjectManager', N'The Project Manager DatabaseRole is responsible for managing projects'
 
SELECT 
'SELECT ' + CONVERT(varchar (50) , (ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY rOLEnAME) ))
+ ',' +
+ '''' + RoleName + '''' + ' , ' + 
+ '''' + RoleName + ' Desc ' + '''' + ' UNION ALL ' 
 
 
 
FROM #DbRoleList

MSSQL 2008 System Stored Procedures

MSSQL 2008 System Stored Procedures

My predictions about electric cars coming true ...

I predicted in 2009 that electric cars will be in 10 years the dominating type of cars in the roud ...

Well , that is coming true ... Believe it or not ; )

http://news.cnet.com/2300-11128_3-10005197.html?tag=mncol;txt

2010-10-14

Wisdom from voice conf

Always do mute after saying Hello in the Voice conf !!!
Do not ever never talk about somebody something which you could not stand saying it into his face ...

2010-10-13

Teradata fast export example

/* this is the log table in the db */
.LOGTABLE DbName.FastExportLogTable;

/* DBC logon string */
.LOGON teraSrv/userName,SecretPass;

/* always use this before export */
.BEGIN EXPORT;

/* where to export to */
.EXPORT OUTFILE simple.csv;

/*run the actual query */
SELECT TRIM(CAST(ColA AS VARCHAR(1000))) || '|' || TRIM(CAST(ColB AS VARCHAR(1000))) FROM DbName.TableName ;

/* always use this after export */
.END EXPORT;

/* disconnect from the DBS */
.LOGOFF ;

2010-10-10

how-to store the output of a stored procedure into a temporary table on sql server

use master ;

declare @HostNameAndInstance nvarchar(30)
set @HostNameAndInstance = 'hostName\POC_QA'

exec sp_configure 'Show Advanced Options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
exec sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1
GO
RECONFIGURE
GO
--Drop the table if it exists
IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#UsersList') IS NOT NULL
DROP TABLE #UsersList

SELECT * INTO #UsersList
FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'server=hostName\POC_QA;trusted_connection=yes;Initial Catalog=CAS;',
'set fmtonly off exec sp_helplog')

select UserName , RoleName , LoginName , DefDBName , DefSchemaName from #UsersList

how-to check for errors on sql server 2008SELECT 'Now add the errors from the MSSQL ERROR LOG file'
EXEC xp_readerrorlog 0,1,"Error",Null

The exponents of the byte unit

Here are the exponents of the byte unit:
Shamelessly stolen from the wikipedia's:
Byte article
Prefixes for bit and bytemultiples

Decimal
Value SI
1000 k kilo
10002 M Mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta

Binary
Value IEC 60027" JEDEC memory standards
1024 Ki kibi K kilo
10242 Mi mebi M mega
10243 Gi gibi G giga
10244 Ti tebi
10245 Pi pebi
10246 Ei exbi
10247 Zi zebi
10248 Yi yobi

Focus Fusion Shot Calculator

START ===== ShotCalculator.cmd
:: File:ShotCalculator.cmd - Docs at the end
@echo off
:: TURN OF ECHO IN CMD

echo SET THE BASEDIRECTORY OF THE SCRIPT
set BaseDir=D:\perl\sfw\FF\ShotCalculator
echo :: BaseDir --- %BaseDir

echo Set the full path to the Perl Script
set PerlScript=%BaseDir%\ShotCalculator.pl
echo :: PerlScript --- %PerlScript%

echo set the Initial Current - This is the initial current of 100,000 Joules enters the system
set InitialCurrent=100000
echo :: InitialCurrent --- %InitialCurrent%


echo set the PinchCurrent - About 70,000 go toward generating the “pinch” and making fusion happen.
set PinchCurrent=70000
echo :: PinchCurrent --- %PinchCurrent%

echo set the FusionYieldPerPinch - The theoretical yield of the pinch of fusion-generated energy
set FusionYieldPerPinch=33000
echo FusionYieldPerPinch --- %FusionYieldPerPinch%

echo set the time for which we would like to calculate the energy gains in time units ( seconds )
set TimeOfOperation=3600
echo TimeOfOperation --- %TimeOfOperation%

echo set the amount of pinches that are ran per second
set PinchesPerTimeUnit=5
echo PinchesPerTimeUnit --- %PinchesPerTimeUnit%

echo This is the percentage of the ennergy loss occuring per shot
set EnergyLossCoefficient=24.8125
echo EnergyLossCoefficient --- %EnergyLossCoefficient%

echo This is the percentage of the ennergy loss occuring per shot
set OutputDir=%BaseDir%\output
echo OutputDir --- %OutputDir%

echo make the OutputDir %OutputDir% if it does not exist
mkdir %OutputDir%
echo ignore any error message if it appears ...echo Call The Perl Script as follows
echo perl %PerlScript% %InitialCurrent% %PinchCurrent% %FusionYieldPerPinch%
perl %PerlScript% %InitialCurrent% %PinchCurrent% %FusionYieldPerPinch% %TimeOfOperation% %PinchesPerTimeUnit% %EnergyLossCoefficient% %OutputDir%

echo Now open the OutputDir %OutputDir%
cmd /t30 /c start /max Explorer /e , %OutputDir%

echo Done in cmd:: Purpose:to set the variables need for Focus Fusion Shot Calculations during time
:: VersionHistory:
:: 1.0.20101009_151621 --- Yordan Georgiev -- Initial draft based on http://focusfusion.org/index.php/site/article/how_will_we_get_there_from_here/
::
END ================== ShotCalculator.cmd

.
START ===== ShotCalculator.pl
use strict ;
package ShotCalculator ;

my $InitialCurrent = $ARGV[0] ; #This is the initial current of 100,000 Joules enters the system
my $PinchCurrent = $ARGV[1] ; #About 70,000 go toward generating the “pinch” and making fusion happen.
my $FusionYieldPerPinch = $ARGV[2] ; #The theoretical yield of the pinch of fusion-generated energy
my $TimeOfOperation = $ARGV[3] ; #This is the time for which we would like to calculate the energy gains
my $PinchesPerTimeUnit = $ARGV[4] ; #How many pinches are run per second
my $EnergyLossCoefficient = $ARGV[5] ; #Less ~20% energy lost by inefficiencies and you end up with the 106,400 Joules.
my $OutputDir=$ARGV[6] ; #The directory where the output will be saved
my $OutputFile = "$OutputDir" . '/' . "InitialCurrent" . '-' . "$InitialCurrent" . '_' . "PinchCurrent" . '-' . "$PinchCurrent" . '_' . "FusionYieldPerPinch" . '-' . "$FusionYieldPerPinch" . '_' . "TimeOfOperation" . '-' . "$TimeOfOperation" . '_' . "PinchesPerTimeUnit" . '-' . "$PinchesPerTimeUnit" . '_' . "EnergyLossCoefficient" . '-' . "$EnergyLossCoefficient" . '.csv';


sub main
{

#debug print " \$InitialCurrent --- $InitialCurrent \n " ;
#debug print " \$PinchCurrent = $PinchCurrent \n " ;
#debug print " \$FusionYieldPerPinch = $FusionYieldPerPinch \n" ;
#debug print " \$TimeOfOperation = $TimeOfOperation \n";
#debug print " \$PinchesPerTimeUnit --- $PinchesPerTimeUnit \n" ;
#debug print " \$EnergyLossCoefficient --- $EnergyLossCoefficient \n " ;

open ( OUTPUTFILE , ">$OutputFile" ) || print "Cannot open \$OutputFile - $OutputFile !!!" ;
print OUTPUTFILE "InitialCurrent PinchCurrent FusionYieldPerPinch TimeOfOperation PinchesPerTimeUnit EnergyLossCoefficient IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU RecoveredCurrentPerTU TotalEnergyRecoveredPerTU NetGainPerTU CumIonBeamConversionDeviceRecovery CumRecoveredCurrent CumTotalEnergyRecovered CumNetGain\n";


my ( $CumIonBeamConversionDeviceRecovery , $CumRecoveredCurrent , $CumTotalEnergyRecovered , $CumNetGain ) = 0;for (my $TimeUnit = 0 ; $TimeUnit < $TimeOfOperation ; $TimeUnit++)
{
my ($IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain) = CalculateSingleShot() ;

print OUTPUTFILE "$InitialCurrent $PinchCurrent $FusionYieldPerPinch $TimeOfOperation $PinchesPerTimeUnit $EnergyLossCoefficient " ;

#debug print " \$IonBeamConversionDeviceRecovery , \$RecoveredCurrent , \$TotalEnergyRecovered , \$NetGain \n" ;
#debug print " $IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain \n" ;

my ($IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU , $RecoveredCurrentPerTU , $TotalEnergyRecoveredPerTU , $NetGainPerTU) = CalculatePerTimeUnit ( $IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain ) ;
#debug print "\$IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU , \$RecoveredCurrentPerTU , \$TotalEnergyRecoveredPerTU , \$NetGainPerTU \n " ;
#debug print "$IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU , $RecoveredCurrentPerTU , $TotalEnergyRecoveredPerTU , $NetGainPerTU \n " ;
print OUTPUTFILE "$IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU $RecoveredCurrentPerTU $TotalEnergyRecoveredPerTU $NetGainPerTU " ;

$CumIonBeamConversionDeviceRecovery = $CumIonBeamConversionDeviceRecovery + $IonBeamConversionDeviceRecoveryPerTU ;
$CumRecoveredCurrent = $CumRecoveredCurrent + $RecoveredCurrentPerTU;
$CumTotalEnergyRecovered = $CumTotalEnergyRecovered + $TotalEnergyRecoveredPerTU ;
$CumNetGain = $CumNetGain + $NetGainPerTU ;

print OUTPUTFILE "$CumIonBeamConversionDeviceRecovery $CumRecoveredCurrent $CumTotalEnergyRecovered $CumNetGain\n" ;

} #eof for

#now close the file
close OUTPUTFILE ;

} #eof sub main


sub CalculateSingleShot
{
#This is the amount of energy to be recovered by the ion beam conversion device
#70,000 + 33,000 gives us 103,000 Joules of energy to be recovered in the ion beam conversion device.
my $IonBeamConversionDeviceRecovery = $PinchCurrent + $FusionYieldPerPinch ;

#The other 30,000 are not lost. They are recovered/recycled – stored in a second capacitor bank called the mirror capacitors that is charging up for the next shot.
my $RecoveredCurrent = $InitialCurrent - $PinchCurrent ;

#70,000 + 33,000 gives us 103,000 Joules of energy to be recovered in the ion beam conversion device. 103,000 Joules from the ion beam conversion device + 30,000 recovered from the shot gives us 133,000 Joules.
my $TotalEnergyRecovered = $IonBeamConversionDeviceRecovery + $RecoveredCurrent ;

#Less ~20% energy lost by inefficiencies and you end up with the 106,400 Joules.
my $NetGain = ( $TotalEnergyRecovered * (( 100 - $EnergyLossCoefficient )/100) ) - $InitialCurrent;

#return the values
return ($IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain) ;
} #eof sub CalculateSingleShot
# ====================================================================


#This function calculates the vars per time unit
sub CalculatePerTimeUnit
{
my $IonBeamConversionDeviceRecovery = shift ;
my $RecoveredCurrent = shift ;
my $TotalEnergyRecovered = shift ;
my $NetGain = shift ;

$IonBeamConversionDeviceRecovery = $IonBeamConversionDeviceRecovery * $PinchesPerTimeUnit ;
$RecoveredCurrent = $RecoveredCurrent * $PinchesPerTimeUnit ;
$TotalEnergyRecovered = $TotalEnergyRecovered * $PinchesPerTimeUnit ;
$NetGain = $NetGain * $PinchesPerTimeUnit ;

return ($IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain) ;

#my ($CumIonBeamConversionDeviceRecovery , $CumRecoveredCurrent , $CumTotalEnergyRecovered , $CumNetGain) = $PinchesPerTimeUnit * ($IonBeamConversionDeviceRecovery , $RecoveredCurrent , $TotalEnergyRecovered , $NetGain) ;
} #eof sub CalculateSingleShot
# ====================================================================


# Action !!!
main();


1 ;

__END__

#Purpose: This script is aimed to simulate Focus Fusion energy calculations as well as print those in simple csv files
#License: None. Do whatever you want with this software on your own responsibility ...
#VersionHistory:
#1.0.20101009_171145 --- Yordan Georgiev --- Initial Creation - Prints a csv file with all the parameters
END ================== ShotCalculator.pl
START ===== list.txt
this is the perl script - contains the logic of the calculation
ShotCalculator.pl,http://docs.google.com/document/edit?id=1PBKpmBkGLoKITleNphNaafHj4YLAsRUOqg-bvmR1QW0&hl=en

which could be called from a cmd batch file on Win , this one has the params
ShotCalculator.cmd,http://docs.google.com/document/edit?id=1xV5hnHi2hCPsIrIXQ66u3XMaoZqNJqMjr9hE22rZ5tc&hl=en

this is a fast NON-TESTED prototype for how the sh script to call it on Unix / LInux might look like ...
ShotCalculator.sh,http://docs.google.com/document/edit?id=15BMn_EMIAhJNmHD4b9NCMaWIGHzMYqhc9TbH9T4eJwc&hl=en

And here some result files
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-1_PinchesPerTimeUnit-10_EnergyLossCoefficient-20,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdGVpZ182S1Rhd2xTUnRKeFVtR29fcnc&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-10_EnergyLossCoefficient-20,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdGtadEVYVE1FRFBRVmhlWGkzSi0yU0E&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-1_EnergyLossCoefficient-20,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdE5JLW16Qm5EM0VqSWVVVU9USzExQmc&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-20,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdFhBalFTazRGR2M0eGxYUXpoUkpaYXc&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-22,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdHlibDlGc0tFQm1TamNBa2lhN3hNVVE&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-24,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdC1nUW93cVk0TDVsM2hBZ2hoUWk3YkE&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-24,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdGVvTG1ER2JHMnhQVDZIMjBKVzBSOHc&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-25,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdDNfVzd2S1pkUmlsaDZ4NEp4dXh5SUE&hl=en
InitialCurrent-100000_PinchCurrent-70000_FusionYieldPerPinch-33000_TimeOfOperation-3600_PinchesPerTimeUnit-5_EnergyLossCoefficient-30,http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfD4zJrQugmdHc4TV9fazE1ems1WHh5eHJyRXlZa0E&hl=en

END ================== list.txt

.

.
START ===== ShotCalculator.sh
#This is not tested ... because of basic laziness ... it might have couple of bugs ...
#File:ShotCalculator.sh - Docs at the end
#TURN OF ECHO IN CMD

echo SET THE BASEDIRECTORY OF THE SCRIPT
BaseDir=/home/userName/ff
echo #BaseDir --- BaseDir

echo Set the full path to the Perl Script
PerlScript=BaseDir\ShotCalculator.pl
echo #PerlScript --- PerlScript

echo the Initial Current - This is the initial current of 100,000 Joules enters the system
InitialCurrent=100000
echo #InitialCurrent --- InitialCurrent


echo the PinchCurrent - About 70,000 go toward generating the “pinch” and making fusion happen.
PinchCurrent=70000
echo #PinchCurrent --- PinchCurrent

echo the FusionYieldPerPinch - The theoretical yield of the pinch of fusion-generated energy
FusionYieldPerPinch=33000
echo FusionYieldPerPinch --- FusionYieldPerPinch

echo the time for which we would like to calculate the energy gains in time units ( seconds )
TimeOfOperation=3600
echo TimeOfOperation --- TimeOfOperation

echo the amount of pinches that are ran per second
PinchesPerTimeUnit=5
echo PinchesPerTimeUnit --- PinchesPerTimeUnit

echo This is the percentage of the ennergy loss occuring per shot
EnergyLossCoefficient=24.5
echo EnergyLossCoefficient --- EnergyLossCoefficient

echo This is the percentage of the ennergy loss occuring per shot
OutputDir=BaseDir\output
echo OutputDir --- OutputDir

echo make the OutputDir $OutputDir if it does not exist
mkdir $OutputDir
echo ignore any error message if it appears ...echo Call The Perl Script as follows
echo $PerlScript $InitialCurrent $PinchCurrent $FusionYieldPerPinch $TimeOfOperation $PinchesPerTimeUnit $EnergyLossCoefficient $OutputDir

perl $PerlScript $InitialCurrent $PinchCurrent $FusionYieldPerPinch $TimeOfOperation $PinchesPerTimeUnit $EnergyLossCoefficient $OutputDir

ls -al $OutputDir

echo Done in cmd#Purpose:to the variables need for Focus Fusion Shot Calculations during time
#VersionHistory:
#1.0.20101009_151621 --- Yordan Georgiev -- Initial draft based on h://focusfusion.org/index.php/site/article/how_will_we_get_there_from_here/

END ================== ShotCalculator.sh

2010-10-07

Some usefull current time links ...

Believe or not I have to often search for those while scheduling meetings etc. work related stuff .... so this is just a cheat sheet for me ...


Helsinki: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=101
Warsaw: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=262
Chennai: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=553
Dallas: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=70
London: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=136
Dubai: http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=776

2010-10-05

The next toy on the buy list ...

The sky is not the limit for software development ...

http://brightcove.newscientist.com/services/player/bcpid96978243001?bctid=624912100001

2010-10-04

how-to get columns meta data in MSSQL sql serverSELECT 
Cols.TABLE_SCHEMA as 'TableSchema', 
Cols.TABLE_NAME as 'TableName',
Cols.COLUMN_NAME as 'ColName',
Cols.ORDINAL_POSITION as 'OrdinalPosition',
Cols.DATA_TYPE as 'DataType',
Cols.NUMERIC_PRECISION as 'NumericPrecision',
Cols.NUMERIC_SCALE as 'NumericScale', 
Cols.IS_NULLABLE as 'IsNullable',
Cols.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH as 'CharMaxLength' , 
COLUMNPROPERTY(object_id(Cols.TABLE_NAME), Cols.COLUMN_NAME, 'IsIdentity') AS 'IsIdentity',
( SELECT COUNT(KCU.COLUMN_NAME)
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE KCU
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TC ON KCU.TABLE_NAME = TC.TABLE_NAME
AND KCU.CONSTRAINT_NAME = TC.CONSTRAINT_NAME
AND TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
WHERE KCU.TABLE_NAME = Cols.TABLE_NAME
AND KCU.COLUMN_NAME = Cols.COLUMN_NAME
) AS 'IsIndex'
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS] Cols
ORDER BY Cols.TABLE_NAME, Cols.COLUMN_NAME , Cols.ORDINAL_POSITION

how-to generate nice paging from csv files with perl


END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\all.txt

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\ConcatenateAll.bat
ECHO EMPTY THE FILE
ECHO REMOVE THE OUTPUT FILE ALREADY ...
ECHO. >all.txt

ECHO FOR EACH LOG FILE IN THE CURRENT DIRECTORY DO CONTCATENATE IT
ECHO IN THE ALL.TXT FILE
for /f %%i in ('dir /s /b /a-d') do echo . >>all.txt&ECHO START ===== %%i>>all.txt&type %%i>>all.txt&ECHO. >>all.txt&echo END ================== %%i>>all.txt&ECHO. >>all.txt
PAUSE
ECHO OPEN THE ALL.TXT FILE
all.txt
END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\ConcatenateAll.bat

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\HtmlTableGenerator.1.0.cmd
:: File:TableGenerator.1.1.cmd

:: Set up the database name
set ProjectName=TableFirst

:: Set up the run folder where the perl script is executing
set RunFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path to the Perl script
set PerlScript=%RunFolder%\HtmlTableGenerator.1.0.pl

:: Set up the input folder where the input file residues
set InputFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path the MetaFile
set InputMetaFile=%InputFolder%\%ProjectName%.txt

:: Set up the full path to Perl
set PerlBin=C:\Perl\bin\perl.exe

:: Set up the output folder
set FolderOutput=D:\perl\sfw\TableGenerator\output\

:: Delete first all the generated sql files
del "%FolderOutput%\*.html" /q

:: CREATE THE DIRECTORY IF IT DOES NOT EXIST
mkdir %FolderOutput%:: Action !!!
%PerlBin% %PerlScript% %InputMetaFile% %FolderOutput%

::debug
pause


explorer %FolderOutput%

:: VersionHistory:
:: 1.0.20101001_213742 --- Yordan Georgiev -- Initial creation. Input meta data parsing and debugging
:: 1.1.20101001_221209 --- Yordan Georgiev --- Print Select All per table with Schema . OK

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\HtmlTableGenerator.1.0.cmd

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\HtmlTableGenerator.1.0.pl
use strict ;

package Test ;

my $FileInput = $ARGV[0] ;
my $FolderOutput = $ARGV [1] ;
my $CsvFileSeparator='\t' ;
my $TokenStart = '' ;
my $TokenStop = '' ;
my $LineStart = '' ;
my $LineStop = '' . "\n" ;
my $FileOutput = "$FolderOutput/" . 'FileOutput.html' ;
my $StrToWriteStart = '' ; my $StrToWriteStop = '
' ;
sub main
{
#read the input metadata file
my @ArrayInputFile = ReadInputMetaDataFile();
#FOREACH LINE OF THE FILE DO SOMETHING
my $OldTableName = '' ;
my $ColList = '' ;
my $StrOutput = '' ;
foreach my $line ( @ArrayInputFile )
{
chop($line ) ;
my @tokens= split( "$CsvFileSeparator" , $line ) ;
$line = '' ;

foreach my $token ( @tokens)
{
$token = GenerateToken ( $token ) ;
$line = $line . $token ;
}
$line = GenerateLine ( $line ) ;
$StrOutput = $StrOutput . $line ;
} #eof foreach line
# END FOREACH LINE
WriteFile ( $FileOutput , $StrOutput ) ;
}
# =========================================== eof sub main


sub ReadInputMetaDataFile
{
#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open (FILEINPUT, "<$FileInput") || print "could not open the \$FileInput $FileInput!\n"; my @arrayInputFile = ;
close FILEINPUT;
return @arrayInputFile ;
}
# =========================================== eof sub ReadInputMetaDataFile


sub GenerateToken
{
my $token = shift ;
$token = $TokenStart . $token . $TokenStop ;
}
# =========================================== eof sub GenerateToken


sub GenerateLine
{
my $line = shift ;
$line = $LineStart . $line . $LineStop ;
return $line ;
}
# =========================================== eof sub GenerateLine
sub trim
{
$_[0]=~s/^\s+//;
$_[0]=~s/\s+$//;
return $_[0];
}

# =========================================== eof sub trimsub WriteFile
{
my $FileToWrite = shift ;
my $StrToWrite = shift ;

$StrToWrite = $StrToWriteStart . $StrToWrite . $StrToWriteStop;
#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open ( FILETOWRITE , ">$FileToWrite") ||
print "could not open the \$FileToWrite $FileToWrite !\n";
print FILETOWRITE $StrToWrite ;
close FILETOWRITE ;

}

# =========================================== eof sub trim# Action !!!
main() ;

1 ;

__END__

# VersionHistory:
# 1.1.20101001_222618 --- Yordan Georgiev --- Generates Select All with full [] column list from Table

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\HtmlTableGenerator.1.0.pl

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlPagedTableGenerator.1.0.cmd
:: File:TableGenerator.1.1.cmd

:: Set up the database name
set ProjectName=TableFirst

:: Set up the run folder where the perl script is executing
set RunFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path to the Perl script
set PerlScript=%RunFolder%\NiceHtmlPagedTableGenerator.1.0.pl

:: Set up the input folder where the input file residues
set InputFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path the MetaFile
set InputMetaFile=%InputFolder%\%ProjectName%.txt

:: Set up the full path to Perl
set PerlBin=C:\Perl\bin\perl.exe

:: Set up the output folder
set FolderOutput=D:\perl\sfw\TableGenerator\output\

:: Delete first all the generated sql files
del "%FolderOutput%\*.html" /q

:: CREATE THE DIRECTORY IF IT DOES NOT EXIST
mkdir %FolderOutput%:: Action !!!
%PerlBin% %PerlScript% %InputMetaFile% %FolderOutput% 30

::debug
pause


explorer %FolderOutput%

:: VersionHistory:
:: 1.0.20101001_213742 --- Yordan Georgiev -- Initial creation. Input meta data parsing and debugging
:: 1.1.20101001_221209 --- Yordan Georgiev --- Print Select All per table with Schema . OK

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlPagedTableGenerator.1.0.cmd

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlPagedTableGenerator.1.0.pl

use strict ;

package Test ;

my $FileInput = $ARGV[0] ;
my $FolderOutput = $ARGV [1] ;
my $PageSize = $ARGV [2] ;

my $CsvFileSeparator='\t' ;
my $TokenStart = '' ;
my $TokenStop = '' ;
my $LineStart = '' ;
my $LineStop = '' . "\n" ;
my $FileOutput = "$FolderOutput/" . 'FileOutput.' ;
my $StrToWriteStart = '' ; my $StrToWriteStop = '
' ;
my $Pager = '' ;

sub main
{
#read the input metadata file
my @ArrayInputFile = ReadInputMetaDataFile();
#FOREACH LINE OF THE FILE DO SOMETHING
my $OldTableName = '' ;
my $ColList = '' ;
my $StrOutput = '' ;
my $rowCounter= 0 ;
my $PageStartLine = 0 ;

$Pager = '' ; for ( my $rowCounter = 0 ; $rowCounter <= $#ArrayInputFile ; $rowCounter=$rowCounter + $PageSize ) { $FileOutput =~m/^.*(\\|\/)(.*)/; # strip the remote path and keep the filename my $LinkName = $2; $LinkName = $LinkName . $rowCounter . '-' . ( $rowCounter + $PageSize ) . '.html' ; $Pager .= '" ; # print "\$Pager is $Pager " ; print "\$LinkName is $LinkName \n" ; print "\$rowCounter is $rowCounter \n ; " ; print "\$#ArrayInputFile is $#ArrayInputFile \n " ; } #eof for $Pager .= '
' . '" . $rowCounter . '-' . ( $rowCounter + $PageSize ) . "
' ;
$rowCounter = 0 ;
foreach my $line ( @ArrayInputFile )
{
chop($line ) ;
my @tokens= split( "$CsvFileSeparator" , $line ) ;
$line = '' ;

foreach my $token ( @tokens)
{
$token = GenerateToken ( $token ) ;
$line = $line . $token ;
}
$rowCounter ++ ;
$line = GenerateLine ( $line , $rowCounter ) ;
$StrOutput = $StrOutput . $line ;

if ( $rowCounter % $PageSize == 0 || $rowCounter == $#ArrayInputFile)
{
WriteFile ( $FileOutput , $StrOutput , $PageStartLine ) ;
$StrOutput = '' ;
$PageStartLine = $PageStartLine + $PageSize ;
}
} #eof foreach line
# END FOREACH LINE

}
# =========================================== eof sub main


sub ReadInputMetaDataFile
{
#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open (FILEINPUT, "<$FileInput") || print "could not open the \$FileInput $FileInput!\n"; my @arrayInputFile = ;
close FILEINPUT;
return @arrayInputFile ;
}
# =========================================== eof sub ReadInputMetaDataFile


sub GenerateToken
{
my $token = shift ;
$token = $TokenStart . $token . $TokenStop ;
}
# =========================================== eof sub GenerateToken


sub GenerateLine
{
my $line = shift ;
my $rowCounter = shift ;

if ( $rowCounter % 2 != 0 )
{ $line = $LineStart . $line . $LineStop ; }
else
{ $line = '' . $line . $LineStop ; }

return $line ;
}
# =========================================== eof sub GenerateLine
sub trim
{
$_[0]=~s/^\s+//;
$_[0]=~s/\s+$//;
return $_[0];
}

# =========================================== eof sub trimsub WriteFile
{
my $FileToWrite = shift ;
my $StrToWrite = shift ;
my $PageStartSize = shift ;my $head .=
'

tables


' ;

$StrToWrite = $head . $Pager . $StrToWriteStart . $StrToWrite . $StrToWriteStop;
$StrToWrite .= $Pager . '' ;

$FileToWrite= $FileToWrite . $PageStartSize . '-' . ( $PageStartSize + $PageSize ). '.html' ;

#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open ( FILETOWRITE , ">$FileToWrite") ||
print "could not open the \$FileToWrite $FileToWrite !\n";
print FILETOWRITE $StrToWrite ;
$StrToWrite = '' ;
close FILETOWRITE ;

}

# =========================================== eof sub trim# Action !!!
main() ;

1 ;

__END__

# VersionHistory:
# 1.1.20101001_222618 --- Yordan Georgiev --- Generates Select All with full [] column list from Table
# 1.0.20101004_190025 --- Yordan Georgiev --- REnamed to NiceHtmlTableGenerator.1.0.pl -- added css and a nice ttable
#hint: add to some rows : color:#FF0000; red or style="color:#009900" green to underline some colors
END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlPagedTableGenerator.1.0.pl

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlTableGenerator.1.0.cmd
:: File:TableGenerator.1.1.cmd

:: Set up the database name
set ProjectName=TableFirst

:: Set up the run folder where the perl script is executing
set RunFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path to the Perl script
set PerlScript=%RunFolder%\NiceHtmlTableGenerator.1.0.pl

:: Set up the input folder where the input file residues
set InputFolder=D:\perl\sfw\TableGenerator

:: Set up the full path the MetaFile
set InputMetaFile=%InputFolder%\%ProjectName%.txt

:: Set up the full path to Perl
set PerlBin=C:\Perl\bin\perl.exe

:: Set up the output folder
set FolderOutput=D:\perl\sfw\TableGenerator\output\

:: Delete first all the generated sql files
del "%FolderOutput%\*.html" /q

:: CREATE THE DIRECTORY IF IT DOES NOT EXIST
mkdir %FolderOutput%:: Action !!!
%PerlBin% %PerlScript% %InputMetaFile% %FolderOutput%

::debug
pause


explorer %FolderOutput%

:: VersionHistory:
:: 1.0.20101001_213742 --- Yordan Georgiev -- Initial creation. Input meta data parsing and debugging
:: 1.1.20101001_221209 --- Yordan Georgiev --- Print Select All per table with Schema . OK

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlTableGenerator.1.0.cmd

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlTableGenerator.1.0.pl
use strict ;

package Test ;

my $FileInput = $ARGV[0] ;
my $FolderOutput = $ARGV [1] ;
my $CsvFileSeparator='\t' ;
my $TokenStart = '' ;
my $TokenStop = '' ;
my $LineStart = '' ;
my $LineStop = '' . "\n" ;
my $FileOutput = "$FolderOutput/" . 'FileOutput.html' ;
my $StrToWriteStart = '' ; my $StrToWriteStop = '
' ;


sub main
{
#read the input metadata file
my @ArrayInputFile = ReadInputMetaDataFile();
#FOREACH LINE OF THE FILE DO SOMETHING
my $OldTableName = '' ;
my $ColList = '' ;
my $StrOutput = '' ;
my $rowCounter= 0 ;
foreach my $line ( @ArrayInputFile )
{
chop($line ) ;
my @tokens= split( "$CsvFileSeparator" , $line ) ;
$line = '' ;

foreach my $token ( @tokens)
{
$token = GenerateToken ( $token ) ;
$line = $line . $token ;
}
$rowCounter ++ ;
$line = GenerateLine ( $line , $rowCounter ) ;
$StrOutput = $StrOutput . $line ;

} #eof foreach line
# END FOREACH LINE
WriteFile ( $FileOutput , $StrOutput ) ;
}
# =========================================== eof sub main


sub ReadInputMetaDataFile
{
#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open (FILEINPUT, "<$FileInput") || print "could not open the \$FileInput $FileInput!\n"; my @arrayInputFile = ;
close FILEINPUT;
return @arrayInputFile ;
}
# =========================================== eof sub ReadInputMetaDataFile


sub GenerateToken
{
my $token = shift ;
$token = $TokenStart . $token . $TokenStop ;
}
# =========================================== eof sub GenerateToken


sub GenerateLine
{
my $line = shift ;
my $rowCounter = shift ;

if ( $rowCounter % 2 != 0 )
{ $line = $LineStart . $line . $LineStop ; }
else
{ $line = '' . $line . $LineStop ; }

return $line ;
}
# =========================================== eof sub GenerateLine
sub trim
{
$_[0]=~s/^\s+//;
$_[0]=~s/\s+$//;
return $_[0];
}

# =========================================== eof sub trimsub WriteFile
{
my $FileToWrite = shift ;
my $StrToWrite = shift ;my $head .=
'

tables


' ;

$StrToWrite = $head . $StrToWriteStart . $StrToWrite . $StrToWriteStop;
$StrToWrite .= '' ;#READ ALL ROWS OF A FILE TO ALIST
open ( FILETOWRITE , ">$FileToWrite") ||
print "could not open the \$FileToWrite $FileToWrite !\n";
print FILETOWRITE $StrToWrite ;
close FILETOWRITE ;

}

# =========================================== eof sub trim# Action !!!
main() ;

1 ;

__END__

# VersionHistory:
# 1.1.20101001_222618 --- Yordan Georgiev --- Generates Select All with full [] column list from Table
# 1.0.20101004_190025 --- Yordan Georgiev --- REnamed to NiceHtmlTableGenerator.1.0.pl -- added css and a nice ttable
END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\NiceHtmlTableGenerator.1.0.pl

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\TableFirst.txt
1 STC GSM E6 PO1, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113b SAFI865113b NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 60.3489 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:32:49.810
2 STC GSM E6 PO2, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113e SAFI865113e NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 57.9657 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:33:28.017
3 STC GSM E6 PO3, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113f SAFI865113f NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 75.0189 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:33:53.800
4 STC GSM E6 PO4, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113i SAFI865113i NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 60.9628 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:34:14.690
5 STC GSM E7, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113h SAFI865113h NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 46.3874 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:34:34.380
6 STC 2G Upgrade, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113m SAFISA5113m NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 38.6000 0 P12/09: Project definition updated NS 15.3 M€, GM 38.6%. P6/09: Project definition updated NS 15.3M€ and GM 38.8%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-17 08:59:26.297
7 STC 3G, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SAG136a SAFISAG136 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 9.3124 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:35:15.880
8 STC 3G Phase 2, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SAG136c SAFISAG136c NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 44.9389 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:35:55.460
9 STC 3G Ph III, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SAG136d SAFISAG136d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-22 00:00:00 34.7000 0 P6/09 project definition updated NS 12.2M€ and GM 34.7%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:36:21.353
10 STC Hajj 1428, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113j SAFISA5113j NULL NULL Active POC, Tail 2009P04 NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 49.3278 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 13:36:44.870
11 STC FN 400 MSAN POC, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA1169b 39W3180028 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 -15.6000 0 P12/09: Project cost baseline updated, new project definition NS 21.5M€ and GM -15.6%. P6/09 project definition was revised to NS 21.5M€ and GM -0.7%. As the loss is only 140k€, no loss provision will be booked for the project. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 19:40:31.053
12 Mobily 3G, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Przemyslaw Oledzki SAG159a SAFISAG159a NULL NULL Closed NULL 2009P09 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 1.4951 0 P09/09: Project closed with NS 13.2M€ and GM 1.5%. Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-17 15:31:02.447
13 Mobily 3G Ph II, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Przemyslaw Oledzki SAG159c SAFISAG159c NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 56.1082 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 10:24:51.477
14 Mobily 3G Ph III, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Przemyslaw Oledzki SAG159d SAFISAG159d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-24 00:00:00 48.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 10:22:22.970
15 MTN Irancell Ph012 ME, IR MEA MTN / Dino Muller / Mahmoud Rahmani IR7054a IRFI857054 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 8.6000 0 P11/09: Project definition updated, NS 212.4M€ and GM 8.6%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 09:07:55.233
16 MTN Irancell Ph 3 ME, IR MEA MTN / Dino Muller / Mahmoud Rahmani IR7054c IRFI857054c NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 48.5000 0 P12/09: Project scope updated with additional subcon costs and reduced CSI costs, NS 95.2M€ and GM 48.5%. P10/09: Project scope and definition updated NS 95.2M€ and GM 47.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:40:22.253
17 MTN Irancell Ph 4A Core ME, IR MEA MTN / Dino Muller / Mahmoud Rahmani IR7054d IRFI867054d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 90.0000 0 P11/09: Update in project definition, NS 43.9M€ and GM 90.0%. P8/09: Update in project definition, NS 42.9M€ and GM 90.0%. P6/09: Update in project definition NS 36M€ and GM 90%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 09:10:59.773
18 MTN Irancell Ph 4-7 Radio ME, IR MEA MTN / Dino Muller / Mahmoud Rahmani IR7054e IRFI867054e NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 27.2000 0 P11/09: Update in project definition NS 139.5M€, GM 27.2%. P9/09: Project definition updated to NS 137.3M€ and GM 26.9%. Project starts P6 08 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 09:17:30.240
19 MTN Irancell Ph XX LE ME, IR MEA MTN / Dino Muller / Mahmoud Rahmani IR7054f IRFI867054f NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 44.0000 0 P11/09: LE GM requested by Andrea Bichlmeier to be set at 44% for STP1/2010 purposes. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-26 09:01:36.617
20 MTN Syria SA 2008 scope + NSN SWAP, SY MEA MTN / Dino Muller / Xavier Borris SY7642b SYFI857642b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-05-28 00:00:00 11.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 10:29:58.427
21 Powercom ME, NA MEA Orascom / Volker Diekmann NA7362b NAFI857362b NULL NULL Closed NULL 2009P12 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 9.3000 0 P12/09: Powercom moved to cash based accounting from P10/09 onwards. Project marked as Closed - from POC calculation. P10/09: Project definition updated NS 29.2M€ and GM 9.3%. P6/09 Project definition was updated NS 29.2M€, GM 6.2%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-30 17:15:51.720
22 Vodacom RSA - 3G RAN Supply and Services (39W1940030) MEA VDF / Jorge Dos Santos Neves / Debbie De Vries 39W1940030 39W1940030 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 43.1413 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-03 12:05:31.070
23 Vodacom 2G Radio and Services, ZA MEA VDF / Jorge Dos Santos Neves / Debbie De Vries ZA3799b ZAFI853799b NULL NULL Active POC, Tail 2009P04 NULL 2008P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 97.5176 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 14:54:56.877
24 EITC Closing of 2007 scope, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912f AEFI856912f NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 10.5000 0 P9/09: Project definition updated for the main project AE6912b to NS 371.6M€ and GM 10.5%. This project AE6912f updated only for the GM to be 10.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:41:03.963
25 EITC/DU 2008 scope, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912g AEFI856912g NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 31.7000 0 P9/09: Project definition updated NS 144M€ and GM 31.7%. P6/09 Project definition was updated NS 140.9M€ and GM 30.3%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:52:16.340
26 Telenor Pakistan, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451a PKFI856451 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 2010P01 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 -15.1809 0 P10/09: The POC calculation will be done up to P11/09 as the project will be closed in P11/09. Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2010-01-06 11:32:21.110
27 Telenor Pakistan Phase II, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451c PKFI856451c NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 27.5913 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 14:57:36.820
28 Telenor Pakistan Phase III, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451d PKFI856451d NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 31.7845 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 14:58:07.230
29 Telenor Pakistan Phase IV, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451e PKFI856451e NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 11.6000 0 P12/09: Project definition updated, NS 108.2 and GM 11.6%. P6/09: Project definition updated NS 106.5M€ and GM 11.2%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:06:26.943
30 Telenor Pakistan Phase V, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451g PKFI866451g NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 20.1000 0 P6/09: Project definition was updated NS 64.1M€ and GM 17.8%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:00:43.330
31 EMEA ME Pakistan Telenor Phase 4 (39W3340034) MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451i 39W3340034 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 20.2000 0 P12/09: Project definition updated NS 234.5M€ and GM 20.2%. P9/09: Project definition updated NS 231.8M€ and GM 18.4%. P6/09 Project definition was updated, while the contents changed there was no impact to the NS and GM, NS 226.8M€ and GM 16.7%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:10:24.780
32 Telenor Pakistan Project R-4, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451f PKFI866451f NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 18.4000 0 P9/09: Project definition updated to the main project PK6451i to NS 231.8M€ and GM 18.4%. This project PK6451f only updated for the GM to be 18.4%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:37:02.203
33 Telenor Pakistan Proj. R-4-Phase 2, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451h PKFI866451h NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-25 00:00:00 25.1000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:01:59.537
34 Telenor Pakistan Phase VI, PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451n PKFI866451n NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 5.8000 0 P12/09: Project definition updated NS 47.2M€ and GM 5.8%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:27:23.460
35 Telenor Pakistan Phase 6 (39W3340088), PK MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani 39W3340088 39W3340088 NULL NULL Closed NULL 2009P08 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-24 00:00:00 11.6000 0 P8/09: PRS name PK6451m (39W3340088) has been merged to PK6451n finally in P8/09 and PK6451m will be closed. Due to technical issue, Total name was named according to Input name. P5/09: All WBS's have been mapped to PK6451n PRS name in P05/09. Nothing will be reported under this PRS name.This didn't take place in P5/09. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:02:57.600
36 EMEA ME Pakistan Telenor Phase 5 (39W3340081) MEA GP / Imran Hadi / Imran Panjwani PK6451k 39W3340081 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 25.1000 0 P12/09: Project definition updated NS 118.7M€ and GM 25.1%. P06/09: Project definition updated, contents has changed but NS and GM emain the same, NS 116.9M€ ands GM 25.1%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:23:34.700
37 Qtel ME, QA MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-Halabi QA7741a QAFI857741 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 10.8000 0 P11/09: Project definition updated NS 39.9M€, GM 10.8%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-24 13:39:34.107
38 Qtel ME2, QA MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-Halabi QA7741d QAFI857741d NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 48.9000 0 P11/09: Project definition updated NS 17M€, GM 48.9%. P9/09: Project definition updated NS 17M€ and GM 49.6%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-24 13:46:44.623
39 Qtel ME3, QA MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-Halabi QA7741e QAFI857741e NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-16 00:00:00 41.7000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 10:12:59.833
40 MEA SGP Oman Phase 4 (39W3260046) MEA GP / Imran Hadi / Mohamed Hesham OM7810b 39W3260046 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-25 00:00:00 43.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:05:19.890
41 Omantel Phase 5 POC, OM MEA GP / Imran Hadi / Mohamed Hesham OM7810c OMDE807810c NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-16 00:00:00 67.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 09:54:36.253
42 Sabafon Ph6, YE MEA GP / Imran Hadi / Lina Al Masri YE7745b YEFI857745b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 41.1000 0 P9/09: Project definition updated to NS 18,0 M€ and GM 41,1%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:56:08.850
43 IAM POC, MA - Core swap MEA Africa / Alexander Faasse / Badr Belyazid MA1753b MAFI851753b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P06 NULL 2007P06 2582353.0000 2582353.0000 2150343.0000 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 4.6000 0 P11/09: Project definition updated NS 22.86M€ and GM 4.62%. Correction to GM used for the margin equalization since P3/09. Incorrectly the GM for total arrangement used instead of POC project GM. Catch up impact 0.4M€. Opening balance adjusted P6 07 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 09:42:32.860
44 IAM POC BSS 2008, MA MEA Africa / Alexander Faasse / Badr Belyazid MA1753c MAFI851753c NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 70.7000 0 P12/09: Project definition updated NS 59.6M€ and GM 70.7%. No more additional orders to be added to this project defintion. P6/09: Project definition was updated NS 47.8M€ and GM 69.3%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 19:08:36.683
45 MCCI NSS Ph3 ++, IR MEA SLI / Peter Rakosi / Ingo Scharfenberg IR1722d IRFI851722d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-22 00:00:00 40.1000 0 P6/09: Project definition updated, NS 14.4M€ and GM 40.1%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:09:08.947
46 Ministry of Telecommunications, Lawful Interception, LB MEA SLI / Peter Rakosi / Nada Dbouk LB1682b LBDE801682b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 22.0000 0 P11/09: Project definition updated, NS 9.5M€ and GM 22.0%. P6/09: Project definition was updated as the IS business was carved out, NS 9.8 M€ and GM 20.9%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 08:11:12.277
47 Syrian Railways, SY MEA SLI / Peter Rakosi / Eszter Erkel SY1369 SYDE801369 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-24 00:00:00 -33.6000 0 P9/09: Project definition updated to NS 67,0M€ and GM -33.6%. Loss provision increased from 21.9M€ to 22.5M€. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 19:04:00.497
48 Meditel 2G/3G POC, MA MEA Africa / Alexander Faasse / Mohamed Taha Ben Zaoui MA4444b MAFI854444b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-11-24 00:00:00 37.9000 0 P6/09 Project definition updated and warranty harmonization implementation reviewed. New project definition NS 20.7M€ and GM 29.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-01 07:26:50.080
49 Mobinil 3G POC, EG MEA Africa / Alexander Faasse / Mostafa Wafik EG4634b EGFI854634b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 2009P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-21 00:00:00 61.8000 0 P9/09: Project definition updated NS 30.7M€ and GM 61.8%. P6/09:Project definition updated with a new PO for 150 sites, NS 25.9M€ and GM 61.2%. Care and Financing elements also updated accordingly. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:15:04.753
50 EMTS Ph1, NG MEA Africa / Alexander Faasse / Robert Becker NG8044b NGFI858044b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 -52.2000 0 P12/09: Project definition updated NS 55.5M€ and GM -52.2%. Loss provision to be increased by 23.2M€. P9/09: Project definition updated NS 55.5M€ and GM -12.4%. MS/Care (EOT) element corrected from NS 4.6M€ & GM 10.9% to NS 9.8M€ & GM 33.8%. Up to P8/09 MS/Care figures incorrectly reported under global POC project, in P9/09 reporting corrected cumulatively to non-POC name. P06/09: Project definition was updated and the project was put to zero margin mode due to uncertainties in the project rollout. NS 54.5M€, GM 0%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-30 16:43:35.333
51 Astelit Phase 1, UA NE NULL UA6351a UAFI856351 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-17 00:00:00 1.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 LV142229 2009-09-17 15:40:02.437
52 Astelit Phase 2, UA NE NULL UA6351e UAFI856351e NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-17 00:00:00 7.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 feldmane 2009-06-29 12:10:06.670
53 Astelit Phase 3, UA NE NULL UA6351f UAFI856351f NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 13.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 LV142229 2009-09-17 14:46:09.010
54 Vodafone Core Modernization, TR NE NULL TR1891d TRFI851891d NULL NULL Closed NULL 2009P04 2006P12 2009P04 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 51.2114 0 Closed in P4 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-07 14:22:42.533
55 Avea Iletisim Hizmetleri ME, TR NE NULL TR6246b TRFI856246b NULL NULL Active POC, Tail 2009P07 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-07-28 00:00:00 23.6714 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 lv142229 2009-08-04 10:52:33.763
56 Coscom ME project, UZ NE NULL UZ7762b UZFI857762b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 31.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 LV142229 2009-09-28 11:03:44.217
57 3G UkrTelecom, UA NE NULL UAG176a UAFI85G176 NULL NULL Active POC, Tail 2009P11 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 18.6979 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 lv142229 2009-11-27 12:39:35.923
58 3G UkrTelecom Phase 3, UA NE NULL UAG176b UAFI85G176b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 25.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 feldmane 2009-06-01 12:16:36.147
59 3G UkrTelecom Phase 4, UA NE NULL UAG176d UAFI85G176d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 33.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:18:20.797
60 Unitel Project Phase 1, UZ NE NULL UZ7411a UZFI857411 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-26 00:00:00 31.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-04 15:27:20.280
61 Vodafone Core Modern Ph.2, TR NE NULL TR1891e TRFI851891e NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 63.2000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:20:21.580
62 Turkcel 3G, TR NE NULL TRN186 TRFI85N186 NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 0.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-05 09:50:00.400
63 Telemar - Oi Expansion 6, BR LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4768i BRFI852C0143 NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 51.9357 0 Tail mode applied P06 2009 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:28:21.073
64 Telemar - OI Nucleo RMS LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4768o 39W2820075 NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 29.2878 0 Tail mode applied P06 2009 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:28:48.280
65 Telecom Personal 3G, AR LAT Bruno Santos Haddad / Maria Pernin AR3596b ARFI853596b NULL NULL Active POC, Tail 2009P11 NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 26.5761 0 P11 09: final update and tail mode applied N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-11-26 13:33:22.573
66 Telemar - Oi 3G, BR LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4768j BRFI853C0229 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 6.1000 1 P12 09: supply scope amended N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:35:37.417
67 Telemar - Oi 20mm, BR LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4768n BRFI854768n NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-02-26 00:00:00 71.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:30:19.283
68 Digitel, VE LAT Matthias Leiber / Tobias Bernau VE2816a VEFI852816 NULL NULL Active POC, Tail 2009P07 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-07-06 08:19:00 44.2965 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:32:47.243
69 AT&T Mobility PCU2, US NAM NULL US7721 USFI857721 NULL NULL Closed NULL 2009P06 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-01-15 00:00:00 0.0000 0 Closed in P1 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-06-05 15:06:46.413
70 T-Mobile 3G Total, US NAM NULL USG082 USFI853C0111 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 13.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 09:59:24.533
71 TMO Knoxville 2G, US NAM NULL US7768 USFI857768 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 15.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:00:23.643
72 Clearwire WiMAX ME, US NAM NULL US7520 USFI8537520 NULL NULL Closed NULL 2009P08 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 0.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 aburlacu 2009-08-31 08:35:00.527
73 Videotron WCDMA ME, CA NAM NULL CA7785a CAFI857785a NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 17.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:02:02.397
74 AT&T Mobility 3G SGSN, US NAM NULL US6782 USFI853C0260 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 64.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 Region 2010-10-03 13:06:48.800
75 C-NTDB Project - ME, US NAM NULL US9032 USFI859032 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-31 00:00:00 -65.8000 0 Balances OK, P3 08 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-02-06 08:29:36.713
76 NAM US Sprint (39W2120043) NAM NULL 39W2120043 39W2120043 NULL NULL Closed NULL 2009P04 2008P01 2009P04 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 41.6000 0 Project starts P1 08. Project closed in P4 09 when it was added to USG082 PRS name. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-07 14:26:16.120
77 Sprint P20 C-NTDB, ME NAM NULL US6459b USFI8536459 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 41.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-29 16:18:47.137
78 Telus WCDMA ME, CA NAM NULL CA6583a CAFI856583a NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 15.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:08:43.533
79 Bell Mobility WCDMA ME, CA NAM NULL CA8451a CAFI858451a NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 4.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-03 10:09:28.597
80 Comcel Expansions 2007, CO LAT Laurence Denis / Tatiana Sanchez CO5660g COFI855660g NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 28.8232 0 Tail projects N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:34:14.167
81 Claro Argentina - 2G expansion, AR LAT Laurence Denis / Cruz Lorenzi AR4769k ARFI854769k NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-15 00:00:00 -3.9000 0 P12 09: tuning of scope no loss provision booked since total contract loss is not material N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:49:54.840
82 Claro, BSS Swap, BR LAT Laurence Denis / Mariela Drincovich BR6313d BRFI852C0079 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 -24.9400 1 P12 09: BRL payment differences and project tuning PRS start date P7 06 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:41:15.397
83 America Movil Phase 1 & 2, PE LAT Laurence Denis / Thiago Bittar PE6781a PEFI856781 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 10.1212 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:35:04.407
84 America Movil Phase 3, PE LAT Laurence Denis / Thiago Bittar PE6781d PEFI856781d NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2007P02 2010P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-26 00:00:00 10.9670 0 Project was moved to tail after final voucher recalculation N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:35:22.267
85 Comcel 3G, Commited Scope, CO LAT Laurence Denis / Tatiana Sanchez COG164 COFI8535660 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-15 00:00:00 4.6000 0 P12 09: new pricelist agreed, additional POs received N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:53:26.863
86 Telcel 3G, Commited Scope, MX LAT Laurence Denis / Matthias Minder MXG152d MXFI853C0175 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-15 00:00:00 17.9000 0 P12 09: scope update Project starts P7 07 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:56:40.980
87 Claro Argentina 3G, Committed Scope, AR LAT Laurence Denis / Cruz Lorenzi ARG163 ARFI8534769 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-09-21 00:00:00 -3.5000 0 P09 09: scope update PRS start date P7 07 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-23 22:16:01.220
88 Claro Chile 3G, Commited Scope, CL LAT Laurence Denis / Martin Oppo CL3671a CLFI853671 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-15 00:00:00 13.5000 0 P12 09: new POs received Project start P7 07 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:47:10.817
89 Telcel 3G, Estimates, MX LAT Laurence Denis / Matthias Minder MXG152e MXFI8534389e NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 17.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:37:11.863
90 Comcel 3G, Estimates, CO LAT Laurence Denis / Tatiana Sanchez CO5660h COFI855660h NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 4.6000 0 Margin update following "Comcel 3G, Commited Scope, CO" N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:37:48.367
91 Claro Argentina - 3G Estimates, AR LAT Laurence Denis / Cruz Lorenzi AR4769m ARFI854769m NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-21 00:00:00 -3.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:38:17.820
92 Claro Chile 3G, Estimates, CL LAT Laurence Denis / Martin Oppo CL3671e CLFI853671e NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 13.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-11-30 12:58:22.707
93 America Movil Phase 4, PE LAT Laurence Denis / Thiago Bittar PE6781e PEFI856781e NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 42.4044 0 P11 09: Phase 5 scope update and discount correction (reduced) N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-11-26 13:51:37.130
94 Claro North Region, BR LAT Laurence Denis / Mariela Drincovich BR6313g BRFI852C0255 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 4.8000 0 P12 09: penalties settlement N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:43:03.933
95 Claro Brazil exS ME, BR LAT Laurence Denis / Mariela Drincovich BR6313j 39W2820081 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 4.2000 0 P12 09: Scope tuning N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-12-22 21:44:44.780
96 Vodafone Ltd 3G Wave 3 Total, AU APAC Diane Potter, Odilo Stark, Sarah Kerwin AUG073fTOT AUFI853C0133 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 48.8715 0 Project in Tail mode N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 11:57:47.183
97 Vodafone Ltd 3G Wave 1, NZ APAC Megan Lovejoy, Sarah Kerwin NZG123a NZFI85G123 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 -0.5416 0 Project in Tail mode N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 11:56:27.277
98 Vodafone Ltd 3G Wave 2, NZ APAC Megan Lovejoy, Sarah Kerwin NZG123d NZFI853C0127 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 41.4337 0 Project in Tail mode N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 11:57:17.277
99 Hutch Spacetel-MP ME, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7045 INFI857045 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Balances from P2 08 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:43:14.710
100 Hutch Spacetel-Assam ME, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7066 INFI857066 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Opening balance from P1 2008 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:43:44.727
101 Hutch Spacetel - Bihar, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7402 INFI857402 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Opening balances from P1 08 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:44:01.493
102 Hutch Spacetel - J&K, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7403 INFI857403 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Balances from P1 08 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:44:17.180
103 Hutch Spacetel - HP, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7404 INFI857404 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Balances from P108 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:44:37.917
104 Hutch Spacetel - NE, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7405 INFI857405 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Opening balance from P1 08 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:44:54.653
105 Hutch Spacetel - Orissa, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, Naresh IN7406 INFI857406 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 8.7000 0 Opening balances from P1 08 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:45:08.777
106 SFR Core R4 project, FR WSE Sylvain Dal Vecchio FRG004c FRFR803C0091 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-21 00:00:00 13.7000 0 SW added to porject in P9, error from P9 2007 corrected N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-21 13:27:15.753
107 Vodafone D2 3G Swap Phase 0, DE WSE Melanie Fischer DE2815b DEDE802815s NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 -317.6000 0 3M€ LD removed in P909. Cost baseline updated in P12 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:33:38.133
108 3G Infrastructure Services Extension, SE NE NULL SEG098d SEFI853C0024 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0024 0 2008-01-12 00:00:00 20.6883 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-11 13:31:46.450
109 3G Infrastructure Services Extension 2, SE NE NULL SEG098e SEFI853C0034 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0034 0 2008-01-12 00:00:00 37.5607 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-11 13:32:22.873
110 3G Infrastructure services HSDPA, SE NE NULL SEG098f SEFI853C0168 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P02 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0168 0 2008-01-12 00:00:00 64.9419 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-11 13:32:52.390
111 Noednett CAPEX POC, NO NE NULL NO1115b NOFI852C0338 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-17 00:00:00 -72.1000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 LV142229 2009-08-25 16:51:52.283
112 H3G (Hutchison UK), GB WSE NULL GBG093a GBFI853C0012 NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2006P12 2010P12 NULL NULL NULL NULL 1 C-0012 0 2009-05-26 00:00:00 21.2063 0 Project moved to tail mode in P5 09, 2.1 meur left for project for clean up and open commitments N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-05-26 15:03:55.027
113 Hutchison 3G RAN, IE WSE Michelle Elliot IEG126c IEFI853C0299 NULL NULL Active POC, Tail 2009P11 NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0271 0 2009-09-22 00:00:00 45.4810 0 Margin updated with new POs in P909, project moved to tail P11 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:27:05.907
114 BPL Cellular ME, IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar IN1712b INFI851712b NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 8.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:05:04.913
115 T-Mobile 2G Release 4, DE WSE Doris Schwarzmeier DE2272b DEFI852C0187 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0187 0 2009-11-24 00:00:00 -39.9000 0 Margin updated in P9 with additonal cost due 8 month delaye. Margin confirmed in P1109 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:30:33.997
116 T-Mobile 3G Standard Frame 5, DE WSE Doris Schwarzmeier DEG012i DEFI853C0189 NULL NULL Active POC, Tail 2009P12 NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0189 0 2009-09-21 00:00:00 -0.6789 0 Project moved to tail mode in P1209, no further activities expected. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 08:50:36.590
117 T-Mobile 3G CMBL, DE WSE Doris Schwarzmeier DEG012l DEFI853C0351 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0351 0 2009-12-14 00:00:00 41.1000 0 Volumes decreased in P909, margin in same level Margin confirmed in P12 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:05:32.217
118 T-Mobile 2G IP Backbone, DE WSE Doris Schwarzmeier DE2272c DEFI852C0238 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P11 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0238 0 2009-12-14 00:00:00 -35.1000 0 Margin confirmed in P909 and P1109, increase in cos in P12 09 due delay N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:09:55.640
119 DT T-Mobile 3G NGIN, GB WSE David Barratt GBG084g GBFI853C0235 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0235 0 2009-12-14 00:00:00 -196.2000 0 Margin confirmed in P909, decrease in LDs in P1209 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:11:35.757
120 Mobile Broadband Network Poc, GB WSE David Barratt GB8236b GBFI858236b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 1 NULL 0 2009-12-14 00:00:00 29.3000 0 volumes for Q2 2010 added to definition in P909, volumes updated in P12 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:17:09.157
121 T-Mobile Flexi PoC Project, PL WSE Myslakowska, Agnieszka PLG112 PLFI8534903 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 39.1000 0 Balances OK, P6 08 -> Margin updated in P5 with H2 09 volumes and ALu SWAP volumes Margin confirmed in P909, new contract amendment signed, change in discount structure N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:34:54.520
122 T-Mobile 2G Release 4, AT WSE Jiri Kouba AT3415c ATFI853C0283 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0283 0 2009-12-14 00:00:00 -79.1000 0 Bonus malus and additional change orders updated to project in P5, as total arrangement is still positive no loss provision is needed 8 months delay in P909, additional cost Margin confirmed for P12 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-17 09:20:36.833
123 T-Mobile 2G Rel.4 Phase 2 WSE Marta Komulska NL1980c NLFI852C0250 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0250 0 2009-11-24 00:00:00 11.9000 0 Margin confirmed in P909 and P1109 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:37:21.933
124 DT T-Mobile REL4 POC, HR WSE Tanja Cvjetkovic HR7820b HRFI857820b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 -37.5000 0 project updated in P509, Bonus Malus impact and additional service resources, additional cost added due delay in P909. Margin confirmed in P11 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:29:11.460
125 T-Mobile Caldera, AT WSE Theresia Sammer AT3415d ATFI853C0350 NULL NULL Closed NULL 2009P09 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0350 0 2009-09-22 00:00:00 0.0000 0 Project revenue recognition has been ceased until contract is more clear in P9 2009, all POC sales should be cancelled N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-09-24 17:41:35.930
126 Telefonica Movil Continente Azul, CL LAT Mikko Vasenkari / Mauricio Eckstein CL5580i CLFI855580i NULL NULL Closed NULL 2009P09 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 9.8216 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-23 22:41:46.743
127 Telefonica Movil Phase 9, CL LAT Mikko Vasenkari / Mauricio Eckstein CL5580h CLFI855580h NULL NULL Closed NULL 2009P09 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 51.4555 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-23 22:42:29.840
128 Telefonica 2G & 3G 2008, CL LAT Mikko Vasenkari / Mauricio Eckstein CLG167 CLFI8535580 NULL NULL Active POC, Tail 2009P11 NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 44.3286 0 P11 09: final update and tail mode applied Project starts P10 07 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-12-02 14:35:07.797
129 Telefonica Phase 6, CO LAT Mikko Vasenkari / Paula Duran CO6573f COFI856573f NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 62.5208 0 Project starts P7 07 ->, Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:42:12.330
130 Telefonica 2G & 3G 2008, CO LAT Mikko Vasenkari / Paula Duran COG171b COFI8536573b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-01-27 00:00:00 41.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:42:32.677
131 Telefonica 2G & 3G 2008, PE LAT Mikko Vasenkari / Ernesto Villanueva PE6976d PEFI856976d NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 71.3558 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:43:02.850
132 Telefonica 2G & 3G 2008, EC LAT Mikko Vasenkari / Paula Duran EC6691e ECFI856691e NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 9.4417 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:43:37.413
133 Telefonica 2G&3G 2008, MX LAT Mikko Vasenkari / Hugo Lugo MX5605g MXFI852C0236 NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 47.5529 0 Tail mode in P06 2009, after currency variations review N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:44:03.210
134 Telefonica 2G&3G 2008, PA LAT Mikko Vasenkari / Hugo Lugo PA6584b PAFI856584b NULL NULL Active POC, Tail 2009P09 NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-21 00:00:00 50.9954 0 The project is complete and invoices collected. Voucher not yet redeemed. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-24 15:26:46.660
135 Telefonica Aconcagua project, VE LAT Mikko Vasenkari / Anateresa Yilales VE7256e VEFI857256e NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 46.2624 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:45:04.527
136 Telefonica, EC LAT Mikko Vasenkari / Paula Duran EC6691a ECFI852C0139 NULL NULL Closed NULL 2009P09 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 5.5838 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-23 22:43:26.967
137 Telefonica 2G Swap, ES WSE Maria Jose Zurita ES1295b ESFI852C0070 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0070 0 2009-11-24 00:00:00 0.0000 0 Margin confirmed in P909 and P11 2009, project will be closing during Q4 cleanup ongoing N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:36:39.760
138 Telefonica ME, VE LAT Mikko Vasenkari / Anateresa Yilales VE7256a VEFI857256 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 20.5347 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 commessa 2009-09-03 12:47:27.360
139 MobileOne 3G Phase 5, SG APAC Eng Yin Yin, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller SGG068e SGFI853C0045 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0045 0 2008-01-12 00:00:00 52.1988 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 07:03:43.287
140 MobileOne 3G ME, HSDPA, SG APAC Eng Yin Yin, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller SGG068g SGFI853C0116 NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0116 0 2009-03-15 00:00:00 4.7566 0 Move to Tail Project in P5 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 07:04:01.600
141 Smart 3G Phase 9A, PH APAC Donna Enriquez, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller PHG079b PHFI853C0129 NULL NULL Closed NULL 2010P01 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2010-01-11 04:02:00 28.5392 0 Tail project, fully closed in P1 2010 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2010-01-22 10:16:16.520
142 Smart 3G Phase 9B, PH APAC Donna Enriquez, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller PHG079c PHFI853C0130 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-22 00:00:00 78.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:11:29.753
143 MY Digi - IN Charge@Once Solution (39W3650021) APAC Michelle Kuan, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller MY3821b 39W3650021 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-22 00:00:00 -95.2000 0 Balances start from P6 07 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:05:10.330
144 Softbank B3P Project, JP APAC Tomoko Yamazoe, Peter Lijten, Arabell Stoerk JP3608f JPFI853C0126 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 42.6983 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:57:09.937
145 Vodafone Japan B4P Project, JP APAC Tomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell Stoerk JP3608g JPFI853C0125 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 54.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:46:48.517
146 Softbank Upgrade, 3G,JP APAC Tomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell Stoerk JP3608h JPFI853C0216 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 73.5682 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:58:13.657
147 Softbank Mobile (Area A) ,3G,ME,JP APAC Tomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell Stoerk JP3608i JPFI853C0275 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 66.7000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:58:39.300
148 AIS Margin Equalized, TH APAC Angela Prathumsuk; Muankay Asanuwat, Thomas Antesz TH1882a THFI851882a NULL NULL Closed NULL 2009P06 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-04 08:56:00 77.3225 0 Closed in P2 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-08-05 08:51:58.373
149 Teletalk GSM ME , BD APAC Mehdi Hassan, Thomas Antesz BD9321b BDFI859321b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-27 00:00:00 31.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 12:10:49.083
150 Celcom3G Phase I, ME, MY APAC Lim Pit Fong, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller MYG121a MYFI85G121 NULL NULL Closed NULL 2009P10 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-30 20:54:00 -1.7781 0 CT F&C (Lim Pit Fong) confirmed to close project in P10 09 as Project is fully completed with no further costs or revenue forthcoming, All obligations completed, All receivables collected. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-11-02 07:23:54.600
151 Celcom3G Phase II, MY APAC Lim Pit Fong, Chong Lee Lee, Thomas 5 Mueller MYG121b MYFI85G121b NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-04-28 00:00:00 4.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:07:12.773
152 OPTUS 3G, AU APAC Daryl Green, David Baillie, Sarah Kerwin AUG071 AUFI853C0134 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 21.3601 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 12:12:47.790
153 Director of Public Transport POC, AU APAC Janne Piisila, Christian Amadio, Sarah Kerwin AU1415 AUFI8531415 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 16.7000 0 Offline approval in P12 2009 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-12-16 13:25:37.520
154 Bharti Airtel Phase 3, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396e INFI853396e NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-24 00:00:00 -6.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:06:26.403
155 Bharti Airtel Phase 4, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396g INFI853396g NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-24 00:00:00 -6.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:16:55.117
156 Bharti Airtel Jersy Telenet, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396f INFI853396f NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-16 00:00:00 -8.1000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:12:35.107
157 Bharti Airtel Phase 5, ME, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396i INFI853396i NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 3.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:14:51.050
158 BSNL Phase 1 (new Ph IV), IN APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707a INFI855707 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-18 00:00:00 -31.2000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-30 08:42:32.750
159 BSNL Phase 2 (new Ph IV++), IN APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707d INFI855707d NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-18 00:00:00 -31.2000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-30 08:43:07.640
160 BSNL Phase 3 Punjab, IN APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707e INFI855707e NULL NULL Closed NULL 2009P10 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-02-15 00:00:00 0.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-11-02 08:08:01.720
161 GSM Project Phase 1 ME, IN APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN1721b INFI851721b NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2007P01 NULL 2007P02 3805372.0000 1477985.0000 1180910.0000 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 35.1765 0 Move to Tail Proj in P5 09. ----- Project opening balances are from P1 07, but these values are from IN1721a PRS name. Cumulative correction done for P2 07 opening balance. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:43:28.090
162 Idea Delhi, GSM Project Phase 1, IN APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN4429b INFI854429b NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2007P01 NULL 2007P02 3962213.0000 2307274.0000 1843513.0000 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 19.6492 0 Move to Tail Proj in P5 09. ----- Opening balances are from P1 07, but they are from IN4429a PRS name. Cumulative opening balance correction done to P2 07. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:44:12.030
163 Idea Haryana, GSM Project Phase 1, IN APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN6437b INFI856437b NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2007P01 NULL 2007P02 2428199.0000 1489386.0000 1190020.0000 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 28.2288 0 Move to Tail Proj in P5 09. ----- Opening balances are from P1 07, but they are in IN6437a PRS name. Cumulative opening balance adjustment done for P2 07. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:44:44.423
164 IN IDEA FY06/07 (39W3360039) APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN4429i 39W3360039 NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2007P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 30.2663 0 Move to Tail Proj in P5 09. ----- N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:45:10.347
165 Idea UPE,UPW,Kerala Project Phase 1, IN APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN4429f INFI854429f NULL NULL Active POC, Tail 2009P05 NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 25.4579 0 Move to Tail Proj in P5 09. ----- N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 07:01:34.903
166 Aircell Cellular Limited - Kol APAC Nitin Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN6926c INFI856926c NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-25 00:00:00 24.6000 0 Balances OK, P607 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2010-01-11 04:01:54.983
167 Idea Bihar GSM project , ME , IN APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN4429g INFI854429g NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 29.0200 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 04:33:01.227
168 Aircel Delhi Mumbai ME ,IN APAC Depesh Tandon, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN6926b INFI856926b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 40.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:39:05.777
169 Tata Phase 1, ME, IN APAC Udit Khemka, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN1640b INFI851640b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-23 00:00:00 22.0000 0 Balances OK, Closed P12 08 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:02:37.157
170 BSNL RURAL MULTIPLAY 06-07 (39W3360055) APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707g 39W3360055 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-26 00:00:00 -64.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:02:47.013
171 BSNL South Zone, SIE ME, IN APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707h INFI855707h NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-17 00:00:00 -108.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 05:35:13.377
172 BHARTI NGN ILD 154k (Telenet Acqn) APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396l 39W3360033 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-24 00:00:00 -129.2000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-30 08:33:58.477
173 Bharti Airtel IVR, ME, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396j INFI853396j NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-16 00:00:00 15.1500 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 14:17:25.730
174 Indosat BSS Expansions 2005, ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331c IDFI855331c NULL NULL Closed NULL 2009P08 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-06 08:09:00 35.1262 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 06:41:52.743
175 Indosat NSS 2005, ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331e IDFI855331e NULL NULL Closed NULL 2009P06 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-04 08:56:00 70.4706 0 Closed in P3 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 07:04:35.180
176 Indosat BSS Turnkey 2006, ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331f IDFI855331f NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-02-24 00:00:00 48.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-02 07:28:11.850
177 Indosat RO 2007 APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331k 39W3740025 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-07-30 00:00:00 24.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:49:13.217
178 Indosat 3G, ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal IDG149a IDFI85G149 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-25 00:00:00 27.7000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:35:46.083
179 Indosat BSS 2007, ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331h IDFI855331h NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-25 00:00:00 27.7000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:36:15.273
180 Indosat BSS 2008, ME , ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331i IDFI855331i NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-01 00:00:00 36.7000 0 Offline approval on 1 Dec 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-12-02 05:26:00.547
181 Indosat, ME, ID, Core2008 APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331j IDFI855331j NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-23 00:00:00 59.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:43:39.653
182 Telkomsel 3G Roll out, ME, ID APAC Michael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean Kendal IDG137b IDFI85G137b NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 2010P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2010-01-05 00:00:00 -20.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:58:03.037
183 Telkomsel 3G, ID APAC Michael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean Kendal IDG137a IDFI85G137 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-04-28 00:00:00 6.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-08-31 13:55:27.920
184 Telkomsel TINEM 3 Core, ME APAC Michael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean Kendal ID1708b IDFI851708b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 66.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-09-30 07:06:25.427
185 HCPT Phase 3/4 project, ME, ID APAC Christine Humbert, Christine Prijatna, Sean Kendal ID6271c IDFI856271c NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 -3.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 ptan 2009-06-03 12:53:33.167
186 Cosmote Project, GR WSE NULL GR1070b GRFI852C0095 NULL NULL Closed NULL 2009P08 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-06 08:09:00 70.1213 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-09-03 15:48:04.580
187 Cosmote 3G ME, GR WSE NULL GRG060a GRFI853C0083 NULL NULL Closed NULL 2009P08 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-06 08:09:00 41.8310 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-09-03 15:48:22.767
188 Zain Iraq NSS Ph2, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536a IQFI866536 NULL NULL Closed NULL 2009P09 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 46.9568 0 P09/09: Project closed with NS 14.2M€ and GM 47.0%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-07 11:16:08.710
189 Zain Iraq NSS Ph3, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536b IQFI866536b NULL NULL Closed NULL 2009P09 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 40.5232 0 P09/09: Project closed with NS 9.9M€ and GM 40.5%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-07 11:19:27.157
190 Zain Iraq NSS Ph4 & Ph5, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536d IQFI866536d NULL NULL Closed NULL 2009P09 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-03 15:48:00 54.9682 0 P09/09: Project closed with NS 34.6M€ and GM 55.0%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-07 11:22:19.947
191 Zain Iraq BSS Ph1, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536e IQFI866536e NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-16 00:00:00 13.3000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 09:17:03.013
192 Zain Iraq NSS Ph6, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536g IQFI866536g NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-01-12 00:00:00 54.1820 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:17:38.263
193 Zain Iraq NSS Ph 7, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536i IQFI866536i NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 65.7000 0 P11/09: Project definition updated NS 88.5M€, GM 65.7%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 08:42:30.923
194 Mobile Telecommunications 2G Phase 1, SA MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib SA7646b SAFI857646b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 6.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:19:32.253
195 Mobile Telecommunications Change Orders Up Sales, SA MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib SA7646d SAFI867646d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 6.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:20:03.570
196 Mobile Telecommunications Ph1 New Pos, SA MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib SA7646e SAFI857646e NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 6.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:20:37.413
197 MTC Hajj, SA MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib SA7646c SAFI867646c NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 6.8000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:21:05.557
198 Zain Saudi PhB Total MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib MTCSAPHB SAFI867646f NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 1.7000 0 P12/09: Project definition was updated NS 180.9 and GM 1.7%. P9/09: Project definition updated to NS 179,2M€ and GM 1.7%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2010-01-05 07:04:19.487
199 MTC Bahrain Node B, BH MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi BH6956c BHFI856956c NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 47.0000 0 This project is the same as Zain Bahrain 2008 expansion. P11/09: Project definition was updated NS 9.5M€, GM 47%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-23 09:00:17.950
200 Celtel Nigeria Fiber Optic, NG MEA Zain / Martin Schwaiger / Lena Nassar NG7597b 39W1550024 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 24.4000 0 P11/09: project definition updated NS 58.5M€ and GM 24.4%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-11-24 13:33:13.840
201 Zain Sudan, SD Trunk, Ad Ph12, 3G MEA Zain / Martin Schwaiger / Khawar Abbas SD7750b SDFI857750b NULL NULL Closed NULL 2009P04 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 48.4000 0 Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:23:16.467
202 Zain Sudan Ph13, SD MEA Zain / Martin Schwaiger / Khawar Abbas SD7750c SDFI857750c NULL NULL Closed NULL 2009P04 2008P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 43.0000 0 Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-31 15:24:39.690
203 MTC Compensation Package & VO11 & VO14, KW MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Moustapha Mroueh KW6636b KWFI856636b NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P03 NULL 2007P03 4571935.0000 4571936.0000 3896445.0000 0 NULL 0 2008-03-27 00:00:00 -57.5000 0 Additional opening balance in P3 07 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 09:30:35.393
204 Wataniya Telecom ME, KW MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Moustapha Mroueh KW6666b KWFI856666b NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-06-26 00:00:00 -55.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-08-30 09:32:31.930
205 Wataniya Telecom ME Phase 2, KW MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Moustapha Mroueh KW6666c KWFI856666c NULL NULL Closed NULL 2009P10 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-30 20:53:00 -3.6652 0 P10/09: Project closed at POC sales 7.5MEur and CoS 7.79M€ur and -3.7%GM. Tail project. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-10-19 14:08:54.563
206 POC ME Wataniya Algeria Release 4, DZ MEA Qtel / Fadi Moukaddem / Andy Driscoll DZ7739b DZFI857739b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 58.0000 0 P12/09: Project definition updated NS 8.6M€ and GM 58%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-12-16 20:51:28.860
207 EITC/DU ME, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912b AEFI856912b NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 10.5000 0 P9/09: Project definition updated NS 371.6M€ and GM 10.5%. Sub-projects AE6912c, AE6912d, AE6912e and AE6912f updated for the GM to be 10.5%. P6/09 Project definition was updated NS 370.6M€ and GM 11.2%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:51:25.380
208 EITC/DU ME IBS, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912d AEFI856912d NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 10.5000 0 P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:49:04.313
209 EITC/DU ME 3rd phase, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912c AEFI856912c NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 10.5000 0 P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:47:18.497
210 EITC/DU 4th phase, AE MEA GP / Imran Hadi / Sigfrid Karlsson AE6912e AEFI856912e NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-15 00:00:00 10.5000 0 P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%. N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 pahautaj 2009-09-27 18:44:45.973
211 Cosmote AM9 3G, GR WSE Angeliki Karayanni GRG060c GRFI853C0268 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 72.4000 0 Margin confirmed in P9, project closing down, small change to costs N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:40:00.703
212 Cosmote AM9 2G, GR WSE Angeliki Karayianni GR1070e GRFI852C0269 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 72.4000 0 Margin confirmed in P9 2009, project closing down, small update in P11 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:42:47.523
213 Wind 3G ME, IT WSE Nicola Provinciali ITG046b ITFI853C0085 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0085 0 2009-11-24 00:00:00 37.2000 0 Volumes added until end of November 2009 (contract expires), contract extended until end of Q1 2010, committed volumes added N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:51:08.243
214 Wind Modernization, IT WSE Nicola Provinciali ITG046c ITFI853C0316s NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0316 0 2009-11-24 00:00:00 -71.0000 0 Margin confirmed in P909, small update to cost estimate in P1109 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:54:37.360
215 O2 UK 3G Project E, GB WSE Sajid Ahmed GBG100g GBFI853C0076 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0076 0 2009-12-22 00:00:00 29.5000 0 POs received added to project in P909, updated also in P12, to be closed during Q1 2010 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-12-29 11:11:46.990
216 O2 DE 3G WSE Kristina Grundl DEG011a DEFI853C0082 NULL NULL Active POC NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0082 0 2009-11-24 00:00:00 26.2000 0 Margin confirmed in P9 and P11 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:38:25.763
217 SBB AG POC, CH WSE Nicola Thurner CH7808b CHFI852C0319 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P08 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0319 0 2009-11-24 00:00:00 44.0000 0 Margin confirmed in P909, project sales and margin updated in P11 to give correct view N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 15:59:35.090
218 GSM-R Torr de Velasco, ES WSE Agustin Ceballos ES7998b ESES802C0331 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 33.0000 0 Margin confirmed in P909, P1109 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:33:42.347
219 GSM-R Mot del Palanca, ES WSE Agustin Ceballos ES7998c ESES802C0332 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 36.0000 0 Margin confirmed in P9 and P11 09 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 anjuntur 2009-11-25 14:35:26.663
220 Fujian MCC 4456 TRX of 2H06 BTS Frame, CN CHN NULL CN1350f CNFI852C0121 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2006-12-21 00:00:00 48.8612 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:27:56.537
221 Fujian MCC 2006 YearEnd5000trx, CN CHN NULL CN1350g CNFI852C0144 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-03-29 00:00:00 7.7450 0 Tail project - total estimated sales & cos not matching to reported PRS figures Difference in actual reported cos - GIC 7269 conversion error N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 susimola 2009-02-09 11:45:23.587
222 Fujian MCC 2007 BTS Frame Contract1, CN CHN NULL CN1350h CNFI852C0155 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-03-29 00:00:00 27.0824 0 Tail project - total estimated sales & cos not matching to reported PRS figures. P1 2007 do not match with the tool and PRS 2007 database. Difference in actual reported cos - GIC 7269 conversion error N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-04-28 18:40:15.860
223 Fujian MCC2007 BTS exp.Contr3, CN CHN NULL CN1350j CNFI852C0185 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-05-31 00:00:00 23.9672 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:31:04.027
224 Fujian MCC CP4+, CN CHN NULL CN1350k CNFI852C0233 NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-26 00:00:00 34.3858 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2009-06-25 10:59:16.603
225 Fujian MCC CP5, CN CHN NULL CN1350l CNFI852C0287 NULL NULL Active POC, Tail 2009P12 NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 41.2234 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2010-01-04 09:55:32.113
226 Fujian MCC CP5+, CN CHN NULL CN1350m CNFI852C0314 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 27.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2010-01-06 15:35:00.677
227 Henan MCC PoC, CN CHN NULL CN2432b CNFI852C0093 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2006-05-04 00:00:00 51.8384 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:35:10.187
228 Henan MCC GSM Exp. Ph12, CN CHN NULL CN2432c CNFI852C0153 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 40.6341 0 PRS starting period P03 2007 N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:36:02.940
229 Henan MCC GSM Exp. Ph12B, CN CHN NULL CN2432d CNFI852C0225 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 43.2541 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:36:48.783
230 Henan MCC GSM Exp. Ph13A, CN CHN NULL CN2432e CNFI852C0258 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-11-25 00:00:00 43.3000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:37:39.800
231 Henan MCC Ph13B GSM Exp.,CN CHN NULL CN2432f CNFI852C0318 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-26 00:00:00 40.4000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:38:37.240
232 Jiangxi MCC Ph 10, CN CHN NULL CN1362b CNFI852C0107 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2006-12-21 00:00:00 55.5098 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:39:24.210
233 Jiangxi MCC Ph 11, CN CHN NULL CN1362c CNFI852C0194 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 38.7919 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:40:10.070
234 Jiangxi MCC 2008 Spring Festival, CN CHN NULL CN1362d CNFI852C0254 NULL NULL Active POC, Tail 2009P06 NULL 2007P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-26 00:00:00 31.8122 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2009-06-25 11:01:32.827
235 Jiangxi MCC Ph12, CN CHN NULL CN1362e CNFI852C0279 NULL NULL Active POC, Tail 2009P12 NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-05-26 00:00:00 40.5675 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2010-01-04 09:56:13.707
236 Zhejiang MCC Ph 14.1, CN CHN NULL CN1363b CNFI852C0171 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 17.1263 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:43:10.763
237 Zhejiang MCC Ph 14.2, CN CHN NULL CN1363c CNFI852C0231 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 28.0786 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:44:20.577
238 Zhejiang MCC Ph15.1 CHN NULL CN1363d CNFI852C0266 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 21.3000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:45:34.017
239 Beijing MCC Ph 15, CN CHN NULL CN1944b CNFI852C0191 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 45.1401 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:46:28.783
240 Beijing MCC Ph16.1, CN CHN NULL CN1944d CNFI852C0285 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-16 00:00:00 51.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:47:36.770
241 Yunnan MCC 2007 Q3 RAN Exp, CN CHN NULL CN1660c CNFI852C0200 NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 31.6647 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:48:47.473
242 Yunnan MCC 2007 Q4, CN CHN NULL CN1660d CNFI852C0240 NULL NULL Active POC, Tail 2009P12 NULL 2007P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-03-25 00:00:00 29.1348 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2010-01-04 09:56:57.630
243 Yunnan MCC 2008H1, CN CHN NULL CN1660e CNFI852C0241 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-16 00:00:00 45.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:50:07.790
244 Yunnan MCC 2008H2, CN CHN NULL CN1660f CNFI852C0343 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 45.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:50:46.820
245 Sichuan MCC 2008 Migration CP5, CN CHN NULL CN7742b CNFI852C0291 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-24 00:00:00 26.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:51:41.167
246 Shandong MCC Ph15.3, CN CHN NULL CN7061d CNFI857061d NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2008-12-18 00:00:00 -41.1000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:52:25.747
247 Hunan U 2008 Ph1, CN CHN NULL CN1347b CNFI851347b NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 -273.0000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:53:08.357
248 CHT 3G Project 2, TW CHN NULL TWG066b TWFI85G066b NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-03-29 00:00:00 16.2523 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:57:25.957
249 CHT 3G Project 3, TW CHN NULL TWG066e TWFI85G066e NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2007-03-29 00:00:00 4.3402 0 Tail project N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:58:01.380
250 CHT 3G Phase Expansion 1, TW CHN NULL TWG066f TWFI85G066f NULL NULL Active POC, Tail NULL NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 8.2822 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:58:46.960
251 CHT 3G Expansion 2007, TW CHN NULL TWG066g TWFI85G066g NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 27.2000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 16:59:22.130
252 CHT 3G Expansion 2008, TW CHN NULL TWG066i TWFI85G066i NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 37.6000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2010-01-06 12:20:39.590
253 CHT 3G 2009 expansion CHN NULL TWG066j TWFI85G066j NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 33.3000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2010-01-06 12:23:42.987
254 Taiwan Mobile 3G Project 2, TW CHN NULL TWG067b TWFI85G067b NULL NULL Active POC, Tail 2009P07 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 33.9962 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-07-07 11:30:46.530
255 Taiwan Mobile 3G Phase 3, TW CHN NULL TWG067c TWFI85G067c NULL NULL Active POC, Tail 2009P07 NULL 2006P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 48.3075 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 xnzhou 2009-07-28 11:57:10.577
256 Taiwan Mobile 3G Phase 3 2008, TW CHN NULL TWG067e TWFI85G067e NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-25 00:00:00 65.5000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 17:02:54.260
257 OAO MTS 3G, RU NE NULL RUG173 RUFI8535219 NULL NULL Active POC NULL NULL 2007P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 31.2000 0 Project starts P7 07 -> N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 feldmane 2009-06-01 11:09:38.940
258 Taiwan Mobile 3G Phase 3 2009, TW CHN NULL TWG067f TWFI85G067f NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 63.9000 0 NULL N dbo 2009-01-25 19:25:53.270 mikmaunu 2009-05-02 17:03:45.433
259 MCCI, HLR Redundancy and Capacity Solution, IR MEA SLI / Peter Rakosi / Ingo Scharfenberg IR1722g IRFI851722g NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2010-01-26 00:00:00 65.0000 0 P1/10: Project definition updated NS 10.8M€ and GM 65%. P6/09 Project definition updated NS 10.8M€ and GM 66.1%. New project in P4 09 N mikmaunu 2009-04-17 13:07:15.577 pahautaj 2010-01-17 13:16:49.863
260 Alfa, 400K Subs Expansion, LB MEA SLI / Peter Rakosi / Nada Dbouk LB7770b LBFI857770b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 53.6000 0 P11/09: Project definition updated NS 8.3M€, GM 53.6%. N mikmaunu 2009-04-17 13:31:45.117 pahautaj 2009-11-23 08:19:44.873
261 Telkomsel TINEM 3 2009 , ME , ID APAC Michael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean Kendal ID1708c IDFI851708C NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-17 00:00:00 -10.3000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 07:48:58.213 ptan 2009-08-31 13:25:27.010
262 Indosat BSS 2009 , ME , ID APAC Hadi Cahyono, Sean Kendal ID5331L IDFI855331L NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-01 00:00:00 46.4000 0 Offline approval on 1 Dec N mikmaunu 2009-04-28 07:50:18.153 ptan 2009-12-02 05:26:59.737
263 BSNL BB URBAN PH 2 ME , IN APAC Rakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN5707i INFI855707i NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-26 00:00:00 0.2000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 07:51:24.890 ptan 2009-09-02 05:37:11.693
264 Hunan U 2008 Ph2, CN CHN NULL CN1347c CNFI851347c NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 38.0000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 08:58:20.803 mikmaunu 2009-04-28 08:59:03.340
265 Hunan CUC WCDMA, CN CHN NULL CN1347d CNFI851347d NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-24 00:00:00 -17.8000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 09:00:19.047 mikmaunu 2009-04-28 09:00:34.650
266 Shanghai Unicom PH18, CN CHN NULL CN1365b CNFI851365b NULL NULL Closed NULL 2009P04 2009P03 2009P04 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 -8.7000 0 Project closed in P4 09. History moved from B name to C name inside the CT. N mikmaunu 2009-04-28 11:04:14.317 mikmaunu 2009-05-07 14:24:36.790
267 Liaoning CUC WCDMA, CN CHN NULL CN2134b CNFI852134b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 -24.6000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 11:05:10.867 mikmaunu 2009-05-02 16:54:18.030
268 Inner Mongolia CUC WCDMA, CN CHN NULL CN3367b CNFI853367b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 -43.6000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 11:06:03.350 mikmaunu 2009-04-28 11:06:18.557
269 Hebei CUC WCDMA, CN CHN NULL CN3824c CNFI853824c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-24 00:00:00 -20.1000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 11:06:57.587 mikmaunu 2009-04-28 11:07:12.433
270 HLJ CUC WCDMA, CN CHN NULL CN8544c CNFI858544c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-24 00:00:00 -15.8000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 11:07:55.277 mikmaunu 2009-04-28 11:08:11.730
271 Taiwan Mobile 3G EXP 2009-2010, TW CHN NULL TWG067g TWFI85G067g NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 59.5000 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-04-28 11:09:03.170 mikmaunu 2009-06-05 15:04:40.923
272 Telemar - OI 25mm, BR LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4768r BRFI854768r NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 36.2000 0 P12 09: HLR expansion added (contract amendment) N mikmaunu 2009-04-28 11:10:14.077 commessa 2010-01-04 12:36:39.873
273 Zain Iraq Phase 8, IQ MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi IQ6536j IQFI856536j NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-09-15 00:00:00 72.1000 0 P9/09: Project definition updated NS 16.1M€ and GM 72.1%. P06/09 Project definition updated and will be actual, NS17.8M€, GM 68.8%. Care/MS included in to the total arrangement but no FV allocation done. P5/09: GM for LE POC revised in P5/09 to 72% and 16.9M€. N mikmaunu 2009-04-28 11:11:13.313 pahautaj 2009-09-27 18:10:44.443
274 Mobily 3G Ph IV, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Przemyslaw Oledzki SAG159e SAFISAG159e NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-29 00:00:00 45.0000 0 P12/09: Project definition updated, NS 23.2M€ and GM 10.4M€. P9/09: Project definition was updated with various changes in the project. NS 24.9M€ and GM 33.9%. Care NS 2.5M€ and GM 15.2%, MS 5.7M€ and GM -20.9%. P7/09 correction to erroneous GM% reported in P6 - should have been 39.9%. P6/09 project moves to actual mode, project definition is updated to NS 22.8M€ and GM 42.9%. Total arrangement includes Care and MS, FV analysis has been doen and FV allocations are to be booked. LoI was signed June 24th, 2009. N mikmaunu 2009-04-28 11:15:55.100 pahautaj 2009-12-30 17:12:28.290
275 STE, NEAX Replacement, SY MEA SLI / Peter Rakosi / Thomas Strunk SY7847b SYFI857847b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-06-22 00:00:00 44.8000 0 P6/09 project moved to Actual mode, NS 6.5M€ and GM 44.8%. Total arrangement includes Care for 0.2M€, no FV allocation done due to low value. N mikmaunu 2009-04-28 11:16:58.493 pahautaj 2009-08-31 15:34:07.170
276 STE, Monitoring Center, SY MEA SLI / Peter Rakosi / Thomas Strunk SY7847c SYFI857847c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-06-22 00:00:00 36.0000 0 P6/09 project moved to Actual mode. As the IS business was carved out, the original project definition was revised accordingly, NS 12.1M€ and GM 36.0%. Project includes 0.7M€ Care (Extedned warranty), no FV allocations are done. N mikmaunu 2009-04-28 11:17:55.870 pahautaj 2009-08-31 15:34:34.857
277 NetCom?2G/3G Radio Expansion, NO NE NULL NO2689c NOFI852C0393 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P02 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0393 0 2009-12-22 00:00:00 -46.3000 0 NULL N mikmaunu 2009-04-28 11:19:13.420 LV142229 2009-08-25 16:53:15.260
278 3GIS SWAP, SE NE NULL SEG098g SEFI853C0409 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0409 0 2009-11-24 00:00:00 -11.8000 0 Removed from POC in P4 09. N mikmaunu 2009-04-28 11:20:10.043 feldmane 2009-06-01 11:14:12.170
279 Vodafone Ltd 3G , BTS Split , AU APAC Diane Potter, Odilo Stark, Sarah Kerwin AUG073h AUFI85C0413 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 37.4000 0 Lower by 2% GM used due to pending Contract N mikmaunu 2009-04-28 11:21:13.843 ptan 2009-09-02 11:31:53.727
280 T-Mobile R4, CZ WSE Jiri Kouba CZ5139b CZFI853C0335 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-14 00:00:00 -41.7000 0 Project updated in P5 with Bonus Malus impact and additional orders received, additional cost in P9 due 8 months delay N mikmaunu 2009-04-28 11:23:56.253 anjuntur 2009-09-22 16:24:31.397
281 Cosmote 2009 Contract, GR WSE Angeliki Karayanni GRG060d GRFI853C0354 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 72.8000 0 Contract signed in P509, additional volumes added. in P9 additional SW added to project. Additional BTS and core products N mikmaunu 2009-04-28 11:25:06.367 anjuntur 2009-11-25 16:33:45.250
282 Zain Sudan Phase 14, SD MEA Zain / Martin Schwaiger / Khawar Abbas SD7750d SDFI857750d NULL NULL Closed NULL 2009P04 2009P04 2009P04 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-03-15 00:00:00 40.0000 0 P12/09: This project was approved as CBA with the project NS 15.6M€ and GM 46.7%. Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09. N mikmaunu 2009-04-28 12:08:58.183 pahautaj 2010-01-04 14:50:16.510
283 STC Network Modernisation 2009, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA5113n SAFI855113n NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-04-15 00:00:00 50.5000 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:18:02.503 pahautaj 2009-08-31 15:35:37.407
284 STC 3G Ph IV, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SAG136e SAFI86G136e NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 42.0000 0 P12/09: Project definition updated with warranty costs. NS 23.6 and GM 42%. New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:20:17.040 pahautaj 2010-01-03 08:28:04.343
285 STC FN, MSAN 2009, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Simon Kelly SA1169c SAFISA1169c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-04-15 00:00:00 35.8000 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:29:31.543 pahautaj 2009-08-31 15:36:24.643
286 Zain Jordan, IN Select, JO MEA Zain / Martin Schwaiger / Lena Nassar JO7497b JOFI857497b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 49.1000 0 P9/09: Project definition updated to NS 5.8M€ and GM 49.1%. New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:34:27.723 pahautaj 2009-09-27 19:12:41.003
287 Avea NGN 2009 ME, TR NE NULL TR6246c TRFI856246c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 72.4900 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:44:13.290 feldmane 2009-06-29 12:14:10.193
288 Bakcell Network Expansion POC, AZ NE NULL AZ7122b AZFI857122b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 43.0700 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:46:24.167 LV142229 2009-11-24 14:08:55.080
289 TAFICS 2 EXT. GR. 4ME, TR NE NULL TR2366c TRFI852366c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-04-27 00:00:00 18.0000 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:48:33.483 LV142229 2009-08-24 10:29:26.773
290 Orange Armenia POC, AM NE NULL AM2220b AMFI852220b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 35.2000 0 New project in P4 09 N mikmaunu 2009-05-07 13:50:04.207 LV142229 2009-09-17 15:41:30.677
291 Digitel 3G ME, VE LAT Matthias Leiber / Tobias Bernau VE2816c VEFI852816c NULL NULL Other NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 69.8000 0 The project has been changed to Mini-project method due to the small scale of business N mikmaunu 2009-05-07 13:51:56.413 commessa 2009-09-03 12:33:42.667
292 Orange PCS DNO (POC), GB WSE Nikolaos Peristeras GB2289b GBFI852C0456 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0456 0 2009-12-14 00:00:00 3.7000 0 Margin corrected in P909 (typo vs previous figures) Project definition redefined in P12 based on committed POs N mikmaunu 2009-05-07 14:04:40.733 anjuntur 2009-12-17 09:28:29.957
293 Hutchison NBS, IE WSE Michelle Elliot IEG126d IEFI85C0410 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0410 0 2009-10-27 00:00:00 51.4000 0 New project in P4 09, margin confirmed in P7, margin updated in P10 09 with new Pos N mikmaunu 2009-05-07 14:06:51.567 anjuntur 2009-10-28 09:09:29.843
294 Shanghai CUC WCDMA, CN CHN NULL CN1365c CNFI851365c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 5.6000 0 New project P4 09. History was moved from B name to C name inside the CT. N mikmaunu 2009-05-07 14:18:28.620 mikmaunu 2009-05-07 14:18:28.620
295 MTN Syria Scope 2009, SY MEA MTN / Dino Muller / Borries Xavier SY7642c SYFI857642c NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 33.0000 0 P11/09: Project definition updated NS 6.0M€ and GM 33%. P7/09 Project moved to Actual mode as operative L/C was received. Project was in P05/09 RRB but as the contract was not signed, there was no approval on this case. N pahautaj 2009-05-31 14:53:52.910 pahautaj 2009-11-23 09:23:06.643
296 Zain Saudi Broadband, SA MEA Zain / Martin Schwaiger / Khusro Habib SA7646h SAFI857646h NULL NULL Closed NULL 2009P09 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-29 00:00:00 0.0000 0 P9/09: Contract signed for deal in P9. Project closed in the system as it is moved to cash based accounting in P9/09 due to lack of any payment securities as per now. May return to normal accounting after the financing agreement is in place. Project qualifies to contract accounting. P5/09:New LE POC project approved in P05/09 RRB, NS 103.6M€ and GM 40%. N pahautaj 2009-05-31 15:18:04.627 pahautaj 2009-09-29 14:40:40.500
297 Zain Bahrain, 2009 Expansion, BH MEA Zain / Martin Schwaiger / Anett Kohalmi BH6956d BHFI856956d NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-11-24 00:00:00 -20.7000 0 P11/09: Project definition updated, NS 8.1M€, GM -20.7%. Loss provision to be released by 0.160M€. P07/09 Contract was signed and status changed from LE to Actual. No change to NS nor GM. P6/09 Project definition updated for LE POC project, loss provision to be booked in P6/09 for -1.6M€, NS 8.7M€ GM -22%. Total project arrangement includes Care (SWM) NS 0.4M€ and GM 100%. No FV allocation to be done. New LE POC project approved in P05/09, NS 13.2M€ and GM 20.4%. N pahautaj 2009-05-31 15:26:24.957 pahautaj 2009-11-24 13:30:44.257
298 T-Mobile US 3G Phase 2 ME NAM Robert Weisgerber US7502b USFI8531167a NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 30.1000 0 NULL N aburlacu 2009-06-01 06:06:48.850 aburlacu 2009-06-01 21:28:14.797
299 Hut Network Modernisation CHN Chen Jeanie CNG062C CNFI853C0486 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-07-28 00:00:00 6.7000 0 NULL N xnzhou 2009-06-03 04:36:46.530 mikmaunu 2009-08-05 08:10:14.653
300 Idea March 2010 Six Circle Expansion APAC Naveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN4429K INFI854429K NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-24 00:00:00 29.2000 0 Lower of GM% method as Contract not signed yet N ptan 2009-06-03 11:41:32.090 ptan 2009-09-30 08:37:34.843
301 Global Mobile WiMax project, TW CHN NULL TW2236b TWFI852C0488 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 25.4000 0 POC project total name was changed from TW2236 to TW2236b in P8 2009. N xnzhou 2009-06-25 10:16:58.273 mikmaunu 2009-09-03 08:46:13.667
302 Zhejiang MCC Ph16.1, CN CHN NULL CN1363e CNFI852C0372 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 49.3000 0 Project started in P6 N xnzhou 2009-06-25 10:25:59.243 mikmaunu 2009-07-07 13:02:24.410
303 Henan MCC Ph14A, CN CHN NULL CN2432g CNFI852C0390 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P02 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 35.7000 0 NULL N xnzhou 2009-06-25 10:30:29.910 mikmaunu 2009-07-07 13:03:08.317
304 Fujian MCC CP6, CN CHN NULL CN1350n CNFI852C0403 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-06-23 00:00:00 33.0000 0 Project started in P6 09 N xnzhou 2009-06-25 10:33:40.087 mikmaunu 2009-07-07 13:00:48.483
305 Jiangxi MCC Ph13a CHN NULL CN1362f CNFI852C0355 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 44.8000 0 NULL N xnzhou 2009-06-25 10:36:50.703 xnzhou 2009-06-25 10:36:50.703
306 Hainan MCC CP6, CN CHN NULL CN3600C CNFI852C0460 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 38.6000 0 Project started in P6 09 N xnzhou 2009-06-25 10:38:49.627 mikmaunu 2009-07-07 13:04:05.070
307 Yunnan MCC 2009H1, CN CHN NULL CN1660g CNFI852C0416 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-25 00:00:00 42.1000 0 NULL N xnzhou 2009-06-25 10:40:39.833 xnzhou 2009-06-25 10:40:39.833
308 TMN Core Expansion 2009 WSE Rui Bichu PT2836h PTFI852836h 2009-06-25 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 67.4000 0 New core extension contract signed in June 09, cost baseline checked together with pricing team N anjuntur 2009-06-25 20:40:47.397 anjuntur 2009-11-25 16:36:35.817
309 TMN Radio Expansion 2009 WSE Rui Bichu PT2836i PTFI852836i 2009-06-01 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-22 00:00:00 79.5000 0 New radio expansion contract signed in June 2009, small update to cost estimate in P909, project margin checked together with pricing team Amendment signed in P12 to increase the scope N anjuntur 2009-06-25 20:48:39.007 anjuntur 2009-12-29 11:24:45.490
310 Xinjiang MCC CP6, NOK,CN CHN NULL CN7710d CNFI852C0395 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 38.7000 0 NULL N xnzhou 2009-06-29 09:00:09.170 mikmaunu 2009-07-07 13:04:42.320
311 Coscom Phase 3, UZ NE Emre Erezel/Murat Ulgen UZ7762c UZFI857762c 2009-05-29 00:00:00 2011-05-29 00:00:00 Active POC NULL NULL 2009P06 2011P06 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-23 00:00:00 11.0000 0 NULL N feldmane 2009-06-29 12:17:49.937 lv142229 2009-08-04 13:59:09.943
312 ACT 3G Initial Phase APAC Pornprapa Jeerathiaranat, Thomas Antesz TH1111b THFI85C0484 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-09-24 00:00:00 38.6000 0 NULL N ptan 2009-06-29 15:10:14.407 ptan 2009-06-29 15:10:14.407
313 Optus 3G MORAN Split APAC David Baillie, Sarah Kerwin AUG071e AUFI85C0432 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P05 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 13.7000 0 Lower by 2% GM used due to pending Contract N ptan 2009-06-29 15:15:12.717 ptan 2009-09-02 11:31:25.660
314 Globalive Wireless Mgmt ME, CA NAM Bulent Ozdemir CA7157a CAFI857157 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 -4.9000 0 NULL N aburlacu 2009-06-29 18:29:25.197 aburlacu 2009-12-02 20:07:19.140
315 Powercom Phase 3 (Cell One), NA MEA Orascom / Volker Diekmann NA7362c NAFI857362c NULL NULL Closed NULL 2009P12 2008P03 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 43.5000 0 P12/09: Powercom moved to cash based accounting from P10/09 onwards. Project marked as Closed - from POC calculation. P10/09: Project definition updated NS 8.5M€ and GM 43.5%. P6/09: New POC project started with NS 8.5M€ and GM 28%. Total arrangement includes Care 1.8M€, no FV allocation done as no cross-subsidy. N pahautaj 2009-06-30 13:03:08.700 pahautaj 2009-12-30 17:16:35.720
316 Beijing MCC CP6, CN CHN NULL CN1944f CNFI852C0458 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P06 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 60.1000 0 NULL N xnzhou 2009-07-28 11:44:28.957 xnzhou 2009-07-28 11:44:28.957
317 RFI GSM-R amendment V, IT WSE Gigi Fiorini IT1225b ITIT80C0504 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-11-24 00:00:00 41.7000 0 Old legacy data in PCS name, to be excluded from project calc. Small increase in sales added to project N anjuntur 2009-07-28 17:57:54.377 anjuntur 2009-11-25 16:45:43.840
318 Telekom Srbija Network Extension 2009, RS WSE Dragoljub Gvozdenovic RS7653c RSFI857653c 2009-06-30 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-11-24 00:00:00 58.5000 0 Financial Income separated, project margin updated after recalculation done with pricing team N anjuntur 2009-07-28 18:01:16.273 anjuntur 2009-11-25 16:51:11.337
319 Bharti Airtel Phase 6, ME, IN APAC Nipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN3396m INFI853396m NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P07 2010P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 11.2000 0 Maintain Margin Equalisation at 3% till the Contract is signed. N ptan 2009-08-03 14:59:19.440 ptan 2009-12-01 07:42:50.500
320 Datacom (6 circles) Ph.1 Project , ME , IN APAC Puneet Sharma, Vineet Khullar, Naresh Pandey IN1254b INFI851254b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P06 2010P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 19.1000 0 NULL N ptan 2009-08-03 15:06:10.547 ptan 2009-08-31 14:00:18.043
321 Telecom Personal 2G&3G Project 2009-2010, AR LAT Bruno Santos Haddad / Maria Pernin AR3596d ARFI853596d 2009-06-30 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P08 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 43.2403 0 P10 2009: margin update N commessa 2009-08-28 12:53:38.040 commessa 2009-10-29 18:21:41.283
322 Telemar- Oi Managed Services and Care (Compostela), BR LAT Bruno Santos Haddad / Darlene Delfino BR2377 BRFI852377 NULL NULL Other NULL NULL 2009P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-30 00:00:00 7.9000 0 5 years contract, negotiations at final stage, signature expected by September 2009. Effective starting of services July 19 2009 Recognition of P7 and P8 based on legally binding POs. N commessa 2009-08-28 13:10:46.040 commessa 2009-11-30 15:36:03.100
323 TIM Brasil, BR - Care contract LAT Bruno Santos Haddad / Andreas Stadelmann BR4981a BRFI854981 NULL NULL Other NULL NULL 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-08-25 00:00:00 68.0000 0 P08 2009: 2009 care contract signature delayed, revenue recognition approved based on purchase orders N commessa 2009-09-03 12:21:26.557 commessa 2009-11-30 15:36:47.557
324 TIM 3G ONE-OFF SWAP (N), IT WSE Alessandro Vacca ITG116s ITFI853C0325s NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P06 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0325 0 2009-12-22 00:00:00 -343.3000 0 Loss making project whit 5 meur sales agreed in P9 09, additional sales and savings added in P12 N anjuntur 2009-09-22 15:13:29.487 anjuntur 2009-12-29 11:30:39.130
325 Hutchison Global POC SWAP/Capacity Extension, AT WSE Marion Gartler ATG102d ATFI852C0519 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P09 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0519 0 2009-11-24 00:00:00 18.6000 0 project updates after recalculation done together with pricing team N anjuntur 2009-09-22 15:21:02.037 anjuntur 2009-11-25 16:53:42.340
326 Claro Brazil 3G, Commited Scope, BR LAT Laurence Denis / Mariela Drincovich BR6313f BRFI853C0262 NULL NULL Other NULL NULL 2008P04 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-12-15 00:00:00 -10.5000 1 Mini-project N commessa 2009-09-23 22:33:38.830 commessa 2009-09-23 22:33:38.830
327 T-Mobile 2G IN V8 Upgrade TMD, DE WSE Doris Schwarzmeier DE2272d DEFI852C0528 2009-07-01 00:00:00 NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P09 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-07-28 00:00:00 70.6000 0 R&D efforst need to be posted to WIP, real deliveries should start only in 2010 N anjuntur 2009-09-29 09:30:15.573 anjuntur 2009-09-29 09:31:50.860
328 Cercanias de Barcelona WSE Agustin Ceballos ES7998d ESFI852C0537 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P10 NULL 2009P10 NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-27 00:00:00 37.7000 0 New project signed in October N anjuntur 2009-10-28 13:15:31.647 anjuntur 2009-11-05 09:50:42.223
329 Nuevatel 2G/3G Core Swap, BO LAT Bruno Santos Haddad / Rodrigo Toro BO3779b BOFI853779b 2009-10-19 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P10 2010P12 NULL NULL NULL NULL 0 NULL 1 2009-10-29 00:00:00 25.6149 0 New contract approved and assessed for High Credit Risk in P10 2009 N commessa 2009-10-29 17:03:03.603 commessa 2009-10-29 17:51:32.657
330 VNPT - VMS 3G RAN 2009 APAC Hoa Nguyen Xuan; Huong Hoang Thi Thu VN6628b VNFI856628b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-09-22 00:00:00 8.2000 0 NULL N ptan 2009-11-02 07:03:19.233 mikmaunu 2009-11-03 17:00:34.083
331 SoftBank - 1.5Ghz Project APAC Peter Lijten; Tomoko Yamazoe JP3608j JPFI85C0327 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-10-29 00:00:00 53.3000 0 NULL N ptan 2009-11-02 07:15:31.827 mikmaunu 2009-11-03 16:58:10.420
332 Thales North South Railways Project, SA MEA SLI / Peter Rakosi / Wajahat Shaikh SA9441b SADE809441b 2009-10-16 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 47.9000 0 P11/09: New project for rollout and also Care, no FV allocations done. Starting date set at P10/09 as there were minor costs booked in P10. N pahautaj 2009-11-24 13:18:16.713 pahautaj 2009-12-02 17:14:44.583
333 CHT 3G 2010 Expansion, TW CHN Chen Jeanie TWG066k TWFI853C0526 NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 28.0000 0 NULL N xnzhou 2009-11-25 04:37:32.533 xnzhou 2009-11-25 04:37:32.533
334 RFI GSM_R Amendment VI, IT WSE Gigi Fiorini IT1225c ITIT80C0513 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P07 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 24.8000 0 Phase VI separated from Phase V N anjuntur 2009-11-25 13:27:05.833 anjuntur 2009-11-25 13:27:05.833
335 CHT 3G Flexi NG, TW CHN NULL TWG066l TWFI853C0554 NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-24 00:00:00 45.0000 0 NULL N xnzhou 2009-11-27 04:33:05.770 xnzhou 2009-11-27 04:33:05.770
336 MTS RU 3G TK MR Centre NE Sergei Cherepnin/ Natalia Kochneva RU5219b RUFI855219b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-22 00:00:00 48.9000 0 NULL N lv142229 2009-11-27 15:24:27.367 lv142229 2009-11-27 15:48:27.733
337 XXX LAT NULL VE2816b XXXXXXXXXX NULL NULL Closed NULL 2009P11 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 NULL NULL 0 NULL Y mikmaunu 2009-11-30 07:15:54.310 mikmaunu 2009-11-30 07:16:31.623
338 xxxxxx APAC NULL Indonesia PSS Customers, ID XXXXXXXXX NULL NULL Closed NULL 2009P11 2009P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 NULL NULL 0 NULL Y mikmaunu 2009-11-30 07:25:15.800 mikmaunu 2009-11-30 07:25:43.347
339 Softbank Mobile 2.1 GHz project, JP APAC Peter Lijten, Tomoko Yamazoe JP3608k JPFI85C0551 NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-27 00:00:00 37.9000 0 LE case N ptan 2009-12-01 10:34:02.800 ptan 2009-12-01 10:34:02.800
340 Vodafone -IP MPLS Project, ME , IN APAC Pratik Shah 1, Odilo Stark IN3453b INFI853453b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-26 00:00:00 -0.4000 0 Process on special discounts still under discussion. N ptan 2009-12-01 14:31:57.493 ptan 2009-12-01 14:31:57.493
341 STE 41 / A 25%, SY MEA SLI / Peter Rakosi / Thomas Strunk SY7847d SYDE807847d NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 53.4000 0 P11/09: new POC project NS 8.1M€ and GM 53.4%. N pahautaj 2009-12-02 08:24:48.030 pahautaj 2009-12-02 17:11:38.623
342 Vodafone EGY CSDB POC PO# 14406, EG MEA VDF / Jorge Dos Santos Neves / Riham El Desouky EG1368b EGFI851368b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-11-17 00:00:00 41.6000 0 AP11/09: A new POC project with NS 7.9M€ and GM 41.6%. N pahautaj 2009-12-02 08:34:59.603 pahautaj 2009-12-02 17:10:51.607
343 T-Mobile 3G Utran Modernization/Swap, DE, NETFI85 WSE Doris Schwarzmeier DEFI853C0265 DEFI853C0265 NULL NULL Active POC NULL NULL 2008P11 NULL NULL NULL NULL NULL 1 C-0265 0 2009-12-14 00:00:00 -928.2000 0 Upsell added to project in P1209, full PO cover. POC to be done only to this input name, SW fee should not be included N anjuntur 2009-12-16 16:44:35.807 anjuntur 2009-12-16 16:45:33.480
344 Unitech Wireless-6 GSM Circles Ph.1, ME, IN APAC Depesh Tandon; Vineet Khullar; Naresh Pandey IN2342b INFI852342b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P10 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-23 00:00:00 0.0000 0 Change from Cash based accounting to PoC accounting in P12 Global RRB. Project started in P10 09. To be margin equalised at 0% GM due to concern on back ended payment terms. Project values now based on POs on hand. N ptan 2009-12-23 11:14:50.780 ptan 2010-01-04 10:33:54.060
345 Henan MCC Ph14B, CN CHN Hou Jinsheng CN2432h CNFI852C0520 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 36.0000 0 NULL N xnzhou 2009-12-29 10:26:18.513 xnzhou 2009-12-29 10:26:18.513
346 Fujian MCC CP6++, CN CHN Hou Jinsheng CN1350o CNFI852C0540 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 36.6000 0 NULL N xnzhou 2009-12-29 10:56:40.113 mikmaunu 2010-01-06 15:35:37.460
347 Hainan MCC P20+, CN CHN Hou Jinsheng CN3600d CNFI852C0538 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 38.7000 0 NULL N xnzhou 2009-12-29 10:59:35.777 mikmaunu 2010-01-06 10:31:50.860
348 Jiangxi MCC Y10 SFE, CN CHN Hou Jinsheng CN1362h CNFI852C0543 NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P11 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-29 00:00:00 31.9000 0 NULL N xnzhou 2009-12-29 11:01:24.000 mikmaunu 2010-01-06 09:09:27.043
349 IAM 3G POC, MA MEA Africa / Alexander Faasse / Badr Belyazid MA1753d MAFI851753d 2009-10-30 00:00:00 NULL Active POC NULL NULL 2009P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-16 00:00:00 16.3000 0 P12/09: New global POC project with NS 11.6M€ and GM 16.3%. Deliveries started under risk order already in P7/09 and sales reported under non-POC name up to P11/09. Includes Care for 0.7M€ with GM 42%. N pahautaj 2010-01-05 07:36:43.157 mikmaunu 2010-01-06 15:02:35.460
350 Telenor MBB SE NE NULL SE2491c SEFI852491c NULL NULL Active POC, LE NULL NULL 2010P01 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-28 00:00:00 -17.0000 0 NULL N LV142229 2010-01-07 14:54:14.287 LV142229 2010-01-07 14:56:56.593
351 Telenor MBB DK NE NULL DK1946b DKFI851946b NULL NULL Active POC NULL NULL 2009P12 NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL 0 2009-12-15 00:00:00 -33.0000 0 NULL N LV142229 2010-01-07 14:57:46.097 LV142229 2010-01-07 14:58:44.443
END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\TableFirst.txt

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\ZipMe.cmd
@echo off
echo this batch file zips recursively everything from the current directory
echo into one nicely timestamped filename and
echo this batch files needs the gnu zip utility
echo google download gnu zip for windows:: JUST MAKE SURE WE DO NOT HAVE TXTT FILES ANYMORE
for /f %%i in ('dir "%_BASEDIR%\*.txtt" /s /b') do rename "%%i" *.sql


::GET FROM USER PACKAGE NAME
set /p pkgName=TYPE THE PACKAGE NAME WITH NO SPACES AND HIT ENTER :

:: CALL THE CONFIGURATOR CMD FILE FOR THIS FILE
call ZipMe_Configurator_on_hostName.cmd
::delete the previoues zip file
del /q "%_BASEDIR%\zipFile.zip" 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%


:: ADD THE FILES INTO A PACKAGE
zip -r "%_BASEDIR%\zipFile.zip" "%_BASEDIR%\*" 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%

::debug
echo ISSUEING GOMMAND: 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%
ECHO rename "%_BASEDIR%\zipFile.zip" %niceTime%.zip.txt 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%

::debug pause
:: make it a txt file for easier e-mail deleting
rename "%_BASEDIR%\zipFile.zip" "%pkgName%_%niceTime%.zip.txt" 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%

:: This requires GoogleCl installed
::google docs upload "%niceTime%.zip.txt" 1>>%_INSTALLLOG% 2>>%_ERRORLOG%

cmd /c start /max %_INSTALLLOG%
cmd /c start /max %_ERRORLOG%


::debug pause

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\ZipMe.cmd

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\ZipMe_Configurator_on_hostName.cmd
::SET HERE A FOLDER WITHOUT SPACES !!!! NO DOUBLE QUOTES !!! AND NO \ AT THE END
SET _BASEDIR=D:\perl\sfw\TableGenerator


:: GET THE %NICETIME% VARIABLE IN THE YYYYMMDD_HHmmssmm format ...
call GetNiceTime_on_%COMPUTERNAME%.CMD
pause

::CHANGE HERE THE APPROPRIATE VARIABLES
SET _DbName=CAS_DEV


::CREATE THE LOG DIR IT WOULD BE NICE TO JUST DELETE IT FROM TIME TO TIME ...
mkdir %_BASEDIR%\log\
::SET ERROR LOG FILES AND INSTALL LOG FILES WITH TIMESTAMPING ... SETT

set _ERRORLOG=%_BASEDIR%\log\ZipMe_%_DbName%_on_%computerName%_error_%NICETIME%.log
set _INSTALLLOG=%_BASEDIR%\log\ZipMe_%_DbName%_on_%computername%_%NICETIME%.log


::CHANGE HERE THE APPROPRIATE VARIABLES
SET CurrentDate=%Date%


echo CHECK ONES MORE ALL THE VARIABLES :
ECHO =====================================================================¨
ECHO.
::ECHO ALL THE VARS STARTING WITH _
set _


:: WAIT FOR ONE SECOND
ping -n 1 127.0.0.1 >NUL
ECHO.
ECHO =====================================================================¨
ECHO CTRL + c , y TO ABOUT , PRESS ANYTHING ELSE TO PROCEED

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\ZipMe_Configurator_on_hostName.cmd

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\log\ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_20101003_120524.log
adding: perl/sfw/TableGenerator/HtmlTableGenerator.1.0.cmd (172 bytes security) (deflated 54%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/HtmlTableGenerator.1.0.pl (172 bytes security) (deflated 65%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/log/ (260 bytes security) (stored 0%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/log/ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_20101003_120524.log (172 bytes security) (stored 0%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/log/ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_error_20101003_120524.log (172 bytes security) (stored 0%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/output/ (260 bytes security) (stored 0%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/output/FileOutput.html (172 bytes security) (deflated 67%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/TableFirst.txt (172 bytes security) (deflated 42%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/ZipMe.cmd (172 bytes security) (deflated 53%)
adding: perl/sfw/TableGenerator/ZipMe_Configurator_on_hostName.cmd (172 bytes security) (deflated 52%)
ISSUEING GOMMAND:
rename "D:\perl\sfw\TableGenerator\zipFile.zip" 20101003_120524.zip.txt

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\log\ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_20101003_120524.log

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\log\ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_error_20101003_120524.log
Could Not Find D:\perl\sfw\TableGenerator\zipFile.zip

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\log\ZipMe_CAS_DEV_on_HOSTNAME_error_20101003_120524.log

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.0-30.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
1STC GSM E6 PO1, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113bSAFI865113bNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0060.34890Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:32:49.810
2STC GSM E6 PO2, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113eSAFI865113eNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0057.96570Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:33:28.017
3STC GSM E6 PO3, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113fSAFI865113fNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0075.01890Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:33:53.800
4STC GSM E6 PO4, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113iSAFI865113iNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0060.96280Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:34:14.690
5STC GSM E7, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113hSAFI865113hNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0046.38740Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:34:34.380
6STC 2G Upgrade, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113mSAFISA5113mNULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0038.60000P12/09: Project definition updated NS 15.3 M€, GM 38.6%. P6/09: Project definition updated NS 15.3M€ and GM 38.8%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-17 08:59:26.297
7STC 3G, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySAG136aSAFISAG136NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:009.31240Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:35:15.880
8STC 3G Phase 2, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySAG136cSAFISAG136cNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0044.93890Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:35:55.460
9STC 3G Ph III, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySAG136dSAFISAG136dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-22 00:00:0034.70000P6/09 project definition updated NS 12.2M€ and GM 34.7%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:36:21.353
10STC Hajj 1428, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113jSAFISA5113jNULLNULLActive POC, Tail 2009P04NULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0049.32780NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 13:36:44.870
11STC FN 400 MSAN POC, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA1169b39W3180028NULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:00-15.60000P12/09: Project cost baseline updated, new project definition NS 21.5M€ and GM -15.6%. P6/09 project definition was revised to NS 21.5M€ and GM -0.7%. As the loss is only 140k€, no loss provision will be booked for the project.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 19:40:31.053
12Mobily 3G, SAMEASLI / Peter Rakosi / Przemyslaw OledzkiSAG159aSAFISAG159aNULLNULLClosed NULL2009P092006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:001.49510P09/09: Project closed with NS 13.2M€ and GM 1.5%. Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-17 15:31:02.447
13Mobily 3G Ph II, SAMEASLI / Peter Rakosi / Przemyslaw OledzkiSAG159cSAFISAG159cNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0056.10820Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 10:24:51.477
14Mobily 3G Ph III, SAMEASLI / Peter Rakosi / Przemyslaw OledzkiSAG159dSAFISAG159dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-24 00:00:0048.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 10:22:22.970
15MTN Irancell Ph012 ME, IRMEAMTN / Dino Muller / Mahmoud RahmaniIR7054aIRFI857054NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:008.60000P11/09: Project definition updated, NS 212.4M€ and GM 8.6%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 09:07:55.233
16MTN Irancell Ph 3 ME, IRMEAMTN / Dino Muller / Mahmoud RahmaniIR7054cIRFI857054cNULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0048.50000P12/09: Project scope updated with additional subcon costs and reduced CSI costs, NS 95.2M€ and GM 48.5%. P10/09: Project scope and definition updated NS 95.2M€ and GM 47.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:40:22.253
17MTN Irancell Ph 4A Core ME, IRMEAMTN / Dino Muller / Mahmoud RahmaniIR7054dIRFI867054dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0090.00000P11/09: Update in project definition, NS 43.9M€ and GM 90.0%. P8/09: Update in project definition, NS 42.9M€ and GM 90.0%. P6/09: Update in project definition NS 36M€ and GM 90%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 09:10:59.773
18MTN Irancell Ph 4-7 Radio ME, IRMEAMTN / Dino Muller / Mahmoud RahmaniIR7054eIRFI867054eNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0027.20000P11/09: Update in project definition NS 139.5M€, GM 27.2%. P9/09: Project definition updated to NS 137.3M€ and GM 26.9%. Project starts P6 08 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 09:17:30.240
19MTN Irancell Ph XX LE ME, IRMEAMTN / Dino Muller / Mahmoud RahmaniIR7054fIRFI867054fNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0044.00000P11/09: LE GM requested by Andrea Bichlmeier to be set at 44% for STP1/2010 purposes. Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-26 09:01:36.617
20MTN Syria SA 2008 scope + NSN SWAP, SYMEAMTN / Dino Muller / Xavier BorrisSY7642bSYFI857642bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-05-28 00:00:0011.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 10:29:58.427
21Powercom ME, NAMEAOrascom / Volker DiekmannNA7362bNAFI857362bNULLNULLClosed NULL2009P122006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:009.30000P12/09: Powercom moved to cash based accounting from P10/09 onwards. Project marked as Closed - from POC calculation. P10/09: Project definition updated NS 29.2M€ and GM 9.3%. P6/09 Project definition was updated NS 29.2M€, GM 6.2%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-30 17:15:51.720
22Vodacom RSA - 3G RAN Supply and Services (39W1940030)MEAVDF / Jorge Dos Santos Neves / Debbie De Vries39W194003039W1940030NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0043.14130Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-03 12:05:31.070
23Vodacom 2G Radio and Services, ZAMEAVDF / Jorge Dos Santos Neves / Debbie De VriesZA3799bZAFI853799bNULLNULLActive POC, Tail 2009P04NULL2008P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0097.51760NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 14:54:56.877
24EITC Closing of 2007 scope, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912fAEFI856912fNULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0010.50000P9/09: Project definition updated for the main project AE6912b to NS 371.6M€ and GM 10.5%. This project AE6912f updated only for the GM to be 10.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:41:03.963
25EITC/DU 2008 scope, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912gAEFI856912gNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0031.70000P9/09: Project definition updated NS 144M€ and GM 31.7%. P6/09 Project definition was updated NS 140.9M€ and GM 30.3%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:52:16.340
26Telenor Pakistan, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451aPKFI856451NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P122010P01NULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:00-15.18090P10/09: The POC calculation will be done up to P11/09 as the project will be closed in P11/09. Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2010-01-06 11:32:21.110
27Telenor Pakistan Phase II, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451cPKFI856451cNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0027.59130Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 14:57:36.820
28Telenor Pakistan Phase III, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451dPKFI856451dNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0031.78450Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 14:58:07.230
29Telenor Pakistan Phase IV, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451ePKFI856451eNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0011.60000P12/09: Project definition updated, NS 108.2 and GM 11.6%. P6/09: Project definition updated NS 106.5M€ and GM 11.2%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:06:26.943
30Telenor Pakistan Phase V, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451gPKFI866451gNULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0020.10000P6/09: Project definition was updated NS 64.1M€ and GM 17.8%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:00:43.330
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.0-30.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.120-150.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
121T-Mobile Flexi PoC Project, PLWSEMyslakowska, AgnieszkaPLG112PLFI8534903NULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0039.10000Balances OK, P6 08 -> Margin updated in P5 with H2 09 volumes and ALu SWAP volumes Margin confirmed in P909, new contract amendment signed, change in discount structureNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:34:54.520
122T-Mobile 2G Release 4, ATWSEJiri KoubaAT3415cATFI853C0283NULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL1C-028302009-12-14 00:00:00-79.10000Bonus malus and additional change orders updated to project in P5, as total arrangement is still positive no loss provision is needed 8 months delay in P909, additional cost Margin confirmed for P12Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:20:36.833
123T-Mobile 2G Rel.4 Phase 2WSEMarta KomulskaNL1980cNLFI852C0250NULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-025002009-11-24 00:00:0011.90000Margin confirmed in P909 and P1109Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:37:21.933
124DT T-Mobile REL4 POC, HRWSETanja CvjetkovicHR7820bHRFI857820bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:00-37.50000project updated in P509, Bonus Malus impact and additional service resources, additional cost added due delay in P909. Margin confirmed in P11 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:29:11.460
125T-Mobile Caldera, ATWSETheresia SammerAT3415dATFI853C0350NULLNULLClosed NULL2009P092008P11NULLNULLNULLNULLNULL1C-035002009-09-22 00:00:000.00000Project revenue recognition has been ceased until contract is more clear in P9 2009, all POC sales should be cancelledNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-09-24 17:41:35.930
126Telefonica Movil Continente Azul, CLLATMikko Vasenkari / Mauricio EcksteinCL5580iCLFI855580iNULLNULLClosed NULL2009P092007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:009.82160Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-23 22:41:46.743
127Telefonica Movil Phase 9, CLLATMikko Vasenkari / Mauricio EcksteinCL5580hCLFI855580hNULLNULLClosed NULL2009P092007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:0051.45550NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-23 22:42:29.840
128Telefonica 2G & 3G 2008, CLLATMikko Vasenkari / Mauricio EcksteinCLG167CLFI8535580NULLNULLActive POC, Tail 2009P11NULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0044.32860P11 09: final update and tail mode applied Project starts P10 07 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-12-02 14:35:07.797
129Telefonica Phase 6, COLATMikko Vasenkari / Paula DuranCO6573fCOFI856573fNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0062.52080Project starts P7 07 ->, Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:42:12.330
130Telefonica 2G & 3G 2008, COLATMikko Vasenkari / Paula DuranCOG171bCOFI8536573bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-01-27 00:00:0041.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:42:32.677
131Telefonica 2G & 3G 2008, PELATMikko Vasenkari / Ernesto VillanuevaPE6976dPEFI856976dNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0071.35580Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:43:02.850
132Telefonica 2G & 3G 2008, ECLATMikko Vasenkari / Paula DuranEC6691eECFI856691eNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:009.44170Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:43:37.413
133Telefonica 2G&3G 2008, MXLATMikko Vasenkari / Hugo LugoMX5605gMXFI852C0236NULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0047.55290Tail mode in P06 2009, after currency variations reviewNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:44:03.210
134Telefonica 2G&3G 2008, PALATMikko Vasenkari / Hugo LugoPA6584bPAFI856584bNULLNULLActive POC, Tail 2009P09NULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-21 00:00:0050.99540The project is complete and invoices collected. Voucher not yet redeemed.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-24 15:26:46.660
135Telefonica Aconcagua project, VELATMikko Vasenkari / Anateresa YilalesVE7256eVEFI857256eNULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0046.26240NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:45:04.527
136Telefonica, ECLATMikko Vasenkari / Paula DuranEC6691aECFI852C0139NULLNULLClosed NULL2009P092006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:005.58380Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-23 22:43:26.967
137Telefonica 2G Swap, ESWSEMaria Jose ZuritaES1295bESFI852C0070NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-007002009-11-24 00:00:000.00000Margin confirmed in P909 and P11 2009, project will be closing during Q4 cleanup ongoingNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:36:39.760
138Telefonica ME, VELATMikko Vasenkari / Anateresa YilalesVE7256aVEFI857256NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0020.53470NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:47:27.360
139MobileOne 3G Phase 5, SGAPACEng Yin Yin, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerSGG068eSGFI853C0045NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-004502008-01-12 00:00:0052.19880Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 07:03:43.287
140MobileOne 3G ME, HSDPA, SGAPACEng Yin Yin, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerSGG068gSGFI853C0116NULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-011602009-03-15 00:00:004.75660Move to Tail Project in P5 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 07:04:01.600
141Smart 3G Phase 9A, PHAPACDonna Enriquez, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerPHG079bPHFI853C0129NULLNULLClosed NULL2010P012006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02010-01-11 04:02:0028.53920Tail project, fully closed in P1 2010Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2010-01-22 10:16:16.520
142Smart 3G Phase 9B, PHAPACDonna Enriquez, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerPHG079cPHFI853C0130NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-22 00:00:0078.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:11:29.753
143MY Digi - IN Charge@Once Solution (39W3650021)APACMichelle Kuan, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerMY3821b39W3650021NULLNULLActive POC NULLNULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-22 00:00:00-95.20000Balances start from P6 07 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:05:10.330
144Softbank B3P Project, JPAPACTomoko Yamazoe, Peter Lijten, Arabell StoerkJP3608fJPFI853C0126NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0042.69830Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:57:09.937
145Vodafone Japan B4P Project, JPAPACTomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell StoerkJP3608gJPFI853C0125NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0054.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:46:48.517
146Softbank Upgrade, 3G,JPAPACTomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell StoerkJP3608hJPFI853C0216NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0073.56820Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:58:13.657
147Softbank Mobile (Area A) ,3G,ME,JPAPACTomoko Yamazoe, Peter Lijten; Arabell StoerkJP3608iJPFI853C0275NULLNULLActive POC NULLNULL2008P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0066.70000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:58:39.300
148AIS Margin Equalized, THAPACAngela Prathumsuk; Muankay Asanuwat, Thomas AnteszTH1882aTHFI851882aNULLNULLClosed NULL2009P062006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-04 08:56:0077.32250Closed in P2 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-08-05 08:51:58.373
149Teletalk GSM ME , BDAPACMehdi Hassan, Thomas AnteszBD9321bBDFI859321bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-27 00:00:0031.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 12:10:49.083
150Celcom3G Phase I, ME, MYAPACLim Pit Fong, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerMYG121aMYFI85G121NULLNULLClosed NULL2009P102006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-30 20:54:00-1.77810CT F&C (Lim Pit Fong) confirmed to close project in P10 09 as Project is fully completed with no further costs or revenue forthcoming, All obligations completed, All receivables collected.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-11-02 07:23:54.600
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.120-150.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.150-180.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
151Celcom3G Phase II, MYAPACLim Pit Fong, Chong Lee Lee, Thomas 5 MuellerMYG121bMYFI85G121bNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-04-28 00:00:004.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:07:12.773
152OPTUS 3G, AUAPACDaryl Green, David Baillie, Sarah KerwinAUG071AUFI853C0134NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0021.36010Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 12:12:47.790
153Director of Public Transport POC, AUAPACJanne Piisila, Christian Amadio, Sarah KerwinAU1415AUFI8531415NULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0016.70000Offline approval in P12 2009 Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-12-16 13:25:37.520
154Bharti Airtel Phase 3, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396eINFI853396eNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-24 00:00:00-6.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:06:26.403
155Bharti Airtel Phase 4, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396gINFI853396gNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-24 00:00:00-6.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:16:55.117
156Bharti Airtel Jersy Telenet, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396fINFI853396fNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-16 00:00:00-8.10000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:12:35.107
157Bharti Airtel Phase 5, ME, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396iINFI853396iNULLNULLActive POC NULLNULL2007P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:003.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:14:51.050
158BSNL Phase 1 (new Ph IV), INAPACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707aINFI855707NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-18 00:00:00-31.20000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-30 08:42:32.750
159BSNL Phase 2 (new Ph IV++), INAPACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707dINFI855707dNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-18 00:00:00-31.20000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-30 08:43:07.640
160BSNL Phase 3 Punjab, INAPACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707eINFI855707eNULLNULLClosed NULL2009P102009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-02-15 00:00:000.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-11-02 08:08:01.720
161GSM Project Phase 1 ME, INAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN1721bINFI851721bNULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2007P01NULL2007P023805372.00001477985.00001180910.00000NULL02009-03-15 00:00:0035.17650Move to Tail Proj in P5 09. ----- Project opening balances are from P1 07, but these values are from IN1721a PRS name. Cumulative correction done for P2 07 opening balance.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:43:28.090
162Idea Delhi, GSM Project Phase 1, INAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN4429bINFI854429bNULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2007P01NULL2007P023962213.00002307274.00001843513.00000NULL02009-03-15 00:00:0019.64920Move to Tail Proj in P5 09. ----- Opening balances are from P1 07, but they are from IN4429a PRS name. Cumulative opening balance correction done to P2 07.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:44:12.030
163Idea Haryana, GSM Project Phase 1, INAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN6437bINFI856437bNULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2007P01NULL2007P022428199.00001489386.00001190020.00000NULL02009-03-15 00:00:0028.22880Move to Tail Proj in P5 09. ----- Opening balances are from P1 07, but they are in IN6437a PRS name. Cumulative opening balance adjustment done for P2 07.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:44:44.423
164IN IDEA FY06/07 (39W3360039)APACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN4429i39W3360039NULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2007P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0030.26630Move to Tail Proj in P5 09. -----Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:45:10.347
165Idea UPE,UPW,Kerala Project Phase 1, INAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN4429fINFI854429fNULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0025.45790Move to Tail Proj in P5 09. -----Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 07:01:34.903
166Aircell Cellular Limited - KolAPACNitin Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN6926cINFI856926cNULLNULLActive POC NULLNULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:0024.60000Balances OK, P607 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2010-01-11 04:01:54.983
167Idea Bihar GSM project , ME , INAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN4429gINFI854429gNULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:0029.02000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 04:33:01.227
168Aircel Delhi Mumbai ME ,INAPACDepesh Tandon, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN6926bINFI856926bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0040.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:39:05.777
169Tata Phase 1, ME, INAPACUdit Khemka, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN1640bINFI851640bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-23 00:00:0022.00000Balances OK, Closed P12 08Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:02:37.157
170BSNL RURAL MULTIPLAY 06-07 (39W3360055)APACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707g39W3360055NULLNULLActive POC NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-26 00:00:00-64.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:02:47.013
171BSNL South Zone, SIE ME, INAPACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707hINFI855707hNULLNULLActive POC NULLNULL2008P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-17 00:00:00-108.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:35:13.377
172BHARTI NGN ILD 154k (Telenet Acqn)APACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396l39W3360033NULLNULLActive POC NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-24 00:00:00-129.20000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-30 08:33:58.477
173Bharti Airtel IVR, ME, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396jINFI853396jNULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-16 00:00:0015.15000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:17:25.730
174Indosat BSS Expansions 2005, IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331cIDFI855331cNULLNULLClosed NULL2009P082006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-06 08:09:0035.12620Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 06:41:52.743
175Indosat NSS 2005, IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331eIDFI855331eNULLNULLClosed NULL2009P062006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-04 08:56:0070.47060Closed in P3Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 07:04:35.180
176Indosat BSS Turnkey 2006, IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331fIDFI855331fNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-02-24 00:00:0048.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 07:28:11.850
177Indosat RO 2007APACHadi Cahyono, Sean KendalID5331k39W3740025NULLNULLActive POC NULLNULL2007P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-07-30 00:00:0024.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:49:13.217
178Indosat 3G, IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalIDG149aIDFI85G149NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-25 00:00:0027.70000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:35:46.083
179Indosat BSS 2007, IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331hIDFI855331hNULLNULLActive POC NULLNULL2007P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-25 00:00:0027.70000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:36:15.273
180Indosat BSS 2008, ME , IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331iIDFI855331iNULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-01 00:00:0036.70000Offline approval on 1 Dec 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-12-02 05:26:00.547
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.150-180.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.180-210.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
181Indosat, ME, ID, Core2008APACHadi Cahyono, Sean KendalID5331jIDFI855331jNULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-23 00:00:0059.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:43:39.653
182Telkomsel 3G Roll out, ME, IDAPACMichael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean KendalIDG137bIDFI85G137bNULLNULLActive POC NULLNULL2006P122010P12NULLNULLNULLNULL0NULL02010-01-05 00:00:00-20.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:58:03.037
183Telkomsel 3G, IDAPACMichael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean KendalIDG137aIDFI85G137NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-04-28 00:00:006.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 13:55:27.920
184Telkomsel TINEM 3 Core, MEAPACMichael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean KendalID1708bIDFI851708bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0066.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-30 07:06:25.427
185HCPT Phase 3/4 project, ME, IDAPACChristine Humbert, Christine Prijatna, Sean KendalID6271cIDFI856271cNULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:00-3.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 12:53:33.167
186Cosmote Project, GRWSENULLGR1070bGRFI852C0095NULLNULLClosed NULL2009P082006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-06 08:09:0070.12130NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-09-03 15:48:04.580
187Cosmote 3G ME, GRWSENULLGRG060aGRFI853C0083NULLNULLClosed NULL2009P082006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-06 08:09:0041.83100NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-09-03 15:48:22.767
188Zain Iraq NSS Ph2, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536aIQFI866536NULLNULLClosed NULL2009P092006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:0046.95680P09/09: Project closed with NS 14.2M€ and GM 47.0%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-07 11:16:08.710
189Zain Iraq NSS Ph3, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536bIQFI866536bNULLNULLClosed NULL2009P092006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:0040.52320P09/09: Project closed with NS 9.9M€ and GM 40.5%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-07 11:19:27.157
190Zain Iraq NSS Ph4 & Ph5, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536dIQFI866536dNULLNULLClosed NULL2009P092006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-03 15:48:0054.96820P09/09: Project closed with NS 34.6M€ and GM 55.0%. Confirmed by Anett Kohalmi and Martin Schwaiger. Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-07 11:22:19.947
191Zain Iraq BSS Ph1, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536eIQFI866536eNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-16 00:00:0013.30000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 09:17:03.013
192Zain Iraq NSS Ph6, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536gIQFI866536gNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0054.18200Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:17:38.263
193Zain Iraq NSS Ph 7, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536iIQFI866536iNULLNULLActive POC NULLNULL2007P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0065.70000P11/09: Project definition updated NS 88.5M€, GM 65.7%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 08:42:30.923
194Mobile Telecommunications 2G Phase 1, SAMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibSA7646bSAFI857646bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:006.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:19:32.253
195Mobile Telecommunications Change Orders Up Sales, SAMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibSA7646dSAFI867646dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:006.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:20:03.570
196Mobile Telecommunications Ph1 New Pos, SAMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibSA7646eSAFI857646eNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:006.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:20:37.413
197MTC Hajj, SAMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibSA7646cSAFI867646cNULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:006.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:21:05.557
198Zain Saudi PhB TotalMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibMTCSAPHBSAFI867646fNULLNULLActive POC NULLNULL2008P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:001.70000P12/09: Project definition was updated NS 180.9 and GM 1.7%. P9/09: Project definition updated to NS 179,2M€ and GM 1.7%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2010-01-05 07:04:19.487
199MTC Bahrain Node B, BHMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiBH6956cBHFI856956cNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0047.00000This project is the same as Zain Bahrain 2008 expansion. P11/09: Project definition was updated NS 9.5M€, GM 47%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 09:00:17.950
200Celtel Nigeria Fiber Optic, NGMEAZain / Martin Schwaiger / Lena NassarNG7597b39W1550024NULLNULLActive POC NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0024.40000P11/09: project definition updated NS 58.5M€ and GM 24.4%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-24 13:33:13.840
201Zain Sudan, SD Trunk, Ad Ph12, 3GMEAZain / Martin Schwaiger / Khawar AbbasSD7750bSDFI857750bNULLNULLClosed NULL2009P042008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0048.40000Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:23:16.467
202Zain Sudan Ph13, SDMEAZain / Martin Schwaiger / Khawar AbbasSD7750cSDFI857750cNULLNULLClosed NULL2009P042008P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0043.00000Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:24:39.690
203MTC Compensation Package & VO11 & VO14, KWMEAQtel / Fadi Moukaddem / Moustapha MrouehKW6636bKWFI856636bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P03NULL2007P034571935.00004571936.00003896445.00000NULL02008-03-27 00:00:00-57.50000Additional opening balance in P3 07Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 09:30:35.393
204Wataniya Telecom ME, KWMEAQtel / Fadi Moukaddem / Moustapha MrouehKW6666bKWFI856666bNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-06-26 00:00:00-55.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 09:32:31.930
205Wataniya Telecom ME Phase 2, KWMEAQtel / Fadi Moukaddem / Moustapha MrouehKW6666cKWFI856666cNULLNULLClosed NULL2009P102006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-30 20:53:00-3.66520P10/09: Project closed at POC sales 7.5MEur and CoS 7.79M€ur and -3.7%GM. Tail project.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-10-19 14:08:54.563
206POC ME Wataniya Algeria Release 4, DZMEAQtel / Fadi Moukaddem / Andy DriscollDZ7739bDZFI857739bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0058.00000P12/09: Project definition updated NS 8.6M€ and GM 58%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:51:28.860
207EITC/DU ME, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912bAEFI856912bNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0010.50000P9/09: Project definition updated NS 371.6M€ and GM 10.5%. Sub-projects AE6912c, AE6912d, AE6912e and AE6912f updated for the GM to be 10.5%. P6/09 Project definition was updated NS 370.6M€ and GM 11.2%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:51:25.380
208EITC/DU ME IBS, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912dAEFI856912dNULLNULLActive POC NULLNULL2007P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0010.50000P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:49:04.313
209EITC/DU ME 3rd phase, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912cAEFI856912cNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0010.50000P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:47:18.497
210EITC/DU 4th phase, AEMEAGP / Imran Hadi / Sigfrid KarlssonAE6912eAEFI856912eNULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-15 00:00:0010.50000P9/09: Project definition updated for main project AE6912b to NS 371,6M€ and GM 10.5%. This project updated only for the GM to be 10.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:44:45.973
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.180-210.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.210-240.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
211Cosmote AM9 3G, GRWSEAngeliki KarayanniGRG060cGRFI853C0268NULLNULLActive POC NULLNULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0072.40000Margin confirmed in P9, project closing down, small change to costsNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:40:00.703
212Cosmote AM9 2G, GRWSEAngeliki KarayianniGR1070eGRFI852C0269NULLNULLActive POC NULLNULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0072.40000Margin confirmed in P9 2009, project closing down, small update in P11Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:42:47.523
213Wind 3G ME, ITWSENicola ProvincialiITG046bITFI853C0085NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-008502009-11-24 00:00:0037.20000Volumes added until end of November 2009 (contract expires), contract extended until end of Q1 2010, committed volumes addedNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:51:08.243
214Wind Modernization, ITWSENicola ProvincialiITG046cITFI853C0316sNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL1C-031602009-11-24 00:00:00-71.00000Margin confirmed in P909, small update to cost estimate in P1109Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:54:37.360
215O2 UK 3G Project E, GBWSESajid AhmedGBG100gGBFI853C0076NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-007602009-12-22 00:00:0029.50000POs received added to project in P909, updated also in P12, to be closed during Q1 2010Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-29 11:11:46.990
216O2 DE 3GWSEKristina GrundlDEG011aDEFI853C0082NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-008202009-11-24 00:00:0026.20000Margin confirmed in P9 and P11 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:38:25.763
217SBB AG POC, CHWSENicola ThurnerCH7808bCHFI852C0319NULLNULLActive POC NULLNULL2008P08NULLNULLNULLNULLNULL1C-031902009-11-24 00:00:0044.00000Margin confirmed in P909, project sales and margin updated in P11 to give correct viewNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:59:35.090
218GSM-R Torr de Velasco, ESWSEAgustin CeballosES7998bESES802C0331NULLNULLActive POC NULLNULL2008P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0033.00000Margin confirmed in P909, P1109Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:33:42.347
219GSM-R Mot del Palanca, ESWSEAgustin CeballosES7998cESES802C0332NULLNULLActive POC NULLNULL2008P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0036.00000Margin confirmed in P9 and P11 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:35:26.663
220Fujian MCC 4456 TRX of 2H06 BTS Frame, CNCHNNULLCN1350fCNFI852C0121NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02006-12-21 00:00:0048.86120Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:27:56.537
221Fujian MCC 2006 YearEnd5000trx, CNCHNNULLCN1350gCNFI852C0144NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-03-29 00:00:007.74500Tail project - total estimated sales & cos not matching to reported PRS figures Difference in actual reported cos - GIC 7269 conversion errorNdbo2009-01-25 19:25:53.270susimola2009-02-09 11:45:23.587
222Fujian MCC 2007 BTS Frame Contract1, CNCHNNULLCN1350hCNFI852C0155NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-03-29 00:00:0027.08240Tail project - total estimated sales & cos not matching to reported PRS figures. P1 2007 do not match with the tool and PRS 2007 database. Difference in actual reported cos - GIC 7269 conversion errorNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-04-28 18:40:15.860
223Fujian MCC2007 BTS exp.Contr3, CNCHNNULLCN1350jCNFI852C0185NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-05-31 00:00:0023.96720NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:31:04.027
224Fujian MCC CP4+, CNCHNNULLCN1350kCNFI852C0233NULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-26 00:00:0034.38580NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2009-06-25 10:59:16.603
225Fujian MCC CP5, CNCHNNULLCN1350lCNFI852C0287NULLNULLActive POC, Tail 2009P12NULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0041.22340NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2010-01-04 09:55:32.113
226Fujian MCC CP5+, CNCHNNULLCN1350mCNFI852C0314NULLNULLActive POC NULLNULL2008P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:0027.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2010-01-06 15:35:00.677
227Henan MCC PoC, CNCHNNULLCN2432bCNFI852C0093NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02006-05-04 00:00:0051.83840Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:35:10.187
228Henan MCC GSM Exp. Ph12, CNCHNNULLCN2432cCNFI852C0153NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0040.63410PRS starting period P03 2007Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:36:02.940
229Henan MCC GSM Exp. Ph12B, CNCHNNULLCN2432dCNFI852C0225NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0043.25410Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:36:48.783
230Henan MCC GSM Exp. Ph13A, CNCHNNULLCN2432eCNFI852C0258NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-11-25 00:00:0043.30000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:37:39.800
231Henan MCC Ph13B GSM Exp.,CNCHNNULLCN2432fCNFI852C0318NULLNULLActive POC NULLNULL2008P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-26 00:00:0040.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:38:37.240
232Jiangxi MCC Ph 10, CNCHNNULLCN1362bCNFI852C0107NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02006-12-21 00:00:0055.50980Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:39:24.210
233Jiangxi MCC Ph 11, CNCHNNULLCN1362cCNFI852C0194NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0038.79190Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:40:10.070
234Jiangxi MCC 2008 Spring Festival, CNCHNNULLCN1362dCNFI852C0254NULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-26 00:00:0031.81220NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2009-06-25 11:01:32.827
235Jiangxi MCC Ph12, CNCHNNULLCN1362eCNFI852C0279NULLNULLActive POC, Tail 2009P12NULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-26 00:00:0040.56750NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2010-01-04 09:56:13.707
236Zhejiang MCC Ph 14.1, CNCHNNULLCN1363bCNFI852C0171NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0017.12630Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:43:10.763
237Zhejiang MCC Ph 14.2, CNCHNNULLCN1363cCNFI852C0231NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0028.07860Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:44:20.577
238Zhejiang MCC Ph15.1CHNNULLCN1363dCNFI852C0266NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0021.30000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:45:34.017
239Beijing MCC Ph 15, CNCHNNULLCN1944bCNFI852C0191NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0045.14010Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:46:28.783
240Beijing MCC Ph16.1, CNCHNNULLCN1944dCNFI852C0285NULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-16 00:00:0051.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:47:36.770
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.210-240.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.240-270.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
241Yunnan MCC 2007 Q3 RAN Exp, CNCHNNULLCN1660cCNFI852C0200NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0031.66470Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:48:47.473
242Yunnan MCC 2007 Q4, CNCHNNULLCN1660dCNFI852C0240NULLNULLActive POC, Tail 2009P12NULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-03-25 00:00:0029.13480NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2010-01-04 09:56:57.630
243Yunnan MCC 2008H1, CNCHNNULLCN1660eCNFI852C0241NULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-16 00:00:0045.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:50:07.790
244Yunnan MCC 2008H2, CNCHNNULLCN1660fCNFI852C0343NULLNULLActive POC NULLNULL2008P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0045.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:50:46.820
245Sichuan MCC 2008 Migration CP5, CNCHNNULLCN7742bCNFI852C0291NULLNULLActive POC NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-24 00:00:0026.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:51:41.167
246Shandong MCC Ph15.3, CNCHNNULLCN7061dCNFI857061dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-18 00:00:00-41.10000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:52:25.747
247Hunan U 2008 Ph1, CNCHNNULLCN1347bCNFI851347bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:00-273.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:53:08.357
248CHT 3G Project 2, TWCHNNULLTWG066bTWFI85G066bNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-03-29 00:00:0016.25230Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:57:25.957
249CHT 3G Project 3, TWCHNNULLTWG066eTWFI85G066eNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02007-03-29 00:00:004.34020Tail project Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:58:01.380
250CHT 3G Phase Expansion 1, TWCHNNULLTWG066fTWFI85G066fNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:008.28220NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:58:46.960
251CHT 3G Expansion 2007, TWCHNNULLTWG066gTWFI85G066gNULLNULLActive POC NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0027.20000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 16:59:22.130
252CHT 3G Expansion 2008, TWCHNNULLTWG066iTWFI85G066iNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0037.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2010-01-06 12:20:39.590
253CHT 3G 2009 expansionCHNNULLTWG066jTWFI85G066jNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0033.30000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2010-01-06 12:23:42.987
254Taiwan Mobile 3G Project 2, TWCHNNULLTWG067bTWFI85G067bNULLNULLActive POC, Tail 2009P07NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0033.99620NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-07-07 11:30:46.530
255Taiwan Mobile 3G Phase 3, TWCHNNULLTWG067cTWFI85G067cNULLNULLActive POC, Tail 2009P07NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0048.30750NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270xnzhou2009-07-28 11:57:10.577
256Taiwan Mobile 3G Phase 3 2008, TWCHNNULLTWG067eTWFI85G067eNULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-25 00:00:0065.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 17:02:54.260
257OAO MTS 3G, RUNENULLRUG173RUFI8535219NULLNULLActive POC NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0031.20000Project starts P7 07 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270feldmane2009-06-01 11:09:38.940
258Taiwan Mobile 3G Phase 3 2009, TWCHNNULLTWG067fTWFI85G067fNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0063.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-02 17:03:45.433
259MCCI, HLR Redundancy and Capacity Solution, IRMEASLI / Peter Rakosi / Ingo ScharfenbergIR1722gIRFI851722gNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02010-01-26 00:00:0065.00000P1/10: Project definition updated NS 10.8M€ and GM 65%. P6/09 Project definition updated NS 10.8M€ and GM 66.1%. New project in P4 09Nmikmaunu2009-04-17 13:07:15.577pahautaj2010-01-17 13:16:49.863
260Alfa, 400K Subs Expansion, LBMEASLI / Peter Rakosi / Nada DboukLB7770bLBFI857770bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0053.60000P11/09: Project definition updated NS 8.3M€, GM 53.6%.Nmikmaunu2009-04-17 13:31:45.117pahautaj2009-11-23 08:19:44.873
261Telkomsel TINEM 3 2009 , ME , IDAPACMichael Ransmann, Cucu Ruhendi, Sean KendalID1708cIDFI851708CNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-17 00:00:00-10.30000NULLNmikmaunu2009-04-28 07:48:58.213ptan2009-08-31 13:25:27.010
262Indosat BSS 2009 , ME , IDAPACHadi Cahyono, Sean KendalID5331LIDFI855331LNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-01 00:00:0046.40000Offline approval on 1 DecNmikmaunu2009-04-28 07:50:18.153ptan2009-12-02 05:26:59.737
263BSNL BB URBAN PH 2 ME , INAPACRakesh Santhalia, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN5707iINFI855707iNULLNULLActive POC NULLNULL2009P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-26 00:00:000.20000NULLNmikmaunu2009-04-28 07:51:24.890ptan2009-09-02 05:37:11.693
264Hunan U 2008 Ph2, CNCHNNULLCN1347cCNFI851347cNULLNULLActive POC NULLNULL2008P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0038.00000NULLNmikmaunu2009-04-28 08:58:20.803mikmaunu2009-04-28 08:59:03.340
265Hunan CUC WCDMA, CNCHNNULLCN1347dCNFI851347dNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-24 00:00:00-17.80000NULLNmikmaunu2009-04-28 09:00:19.047mikmaunu2009-04-28 09:00:34.650
266Shanghai Unicom PH18, CNCHNNULLCN1365bCNFI851365bNULLNULLClosed NULL2009P042009P032009P04NULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:00-8.70000Project closed in P4 09. History moved from B name to C name inside the CT.Nmikmaunu2009-04-28 11:04:14.317mikmaunu2009-05-07 14:24:36.790
267Liaoning CUC WCDMA, CNCHNNULLCN2134bCNFI852134bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:00-24.60000NULLNmikmaunu2009-04-28 11:05:10.867mikmaunu2009-05-02 16:54:18.030
268Inner Mongolia CUC WCDMA, CNCHNNULLCN3367bCNFI853367bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:00-43.60000NULLNmikmaunu2009-04-28 11:06:03.350mikmaunu2009-04-28 11:06:18.557
269Hebei CUC WCDMA, CNCHNNULLCN3824cCNFI853824cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-24 00:00:00-20.10000NULLNmikmaunu2009-04-28 11:06:57.587mikmaunu2009-04-28 11:07:12.433
270HLJ CUC WCDMA, CNCHNNULLCN8544cCNFI858544cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-24 00:00:00-15.80000NULLNmikmaunu2009-04-28 11:07:55.277mikmaunu2009-04-28 11:08:11.730
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.240-270.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.270-300.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
271Taiwan Mobile 3G EXP 2009-2010, TWCHNNULLTWG067gTWFI85G067gNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0059.50000New project in P4 09Nmikmaunu2009-04-28 11:09:03.170mikmaunu2009-06-05 15:04:40.923
272Telemar - OI 25mm, BRLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4768rBRFI854768rNULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:0036.20000P12 09: HLR expansion added (contract amendment)Nmikmaunu2009-04-28 11:10:14.077commessa2010-01-04 12:36:39.873
273Zain Iraq Phase 8, IQMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiIQ6536jIQFI856536jNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-09-15 00:00:0072.10000P9/09: Project definition updated NS 16.1M€ and GM 72.1%. P06/09 Project definition updated and will be actual, NS17.8M€, GM 68.8%. Care/MS included in to the total arrangement but no FV allocation done. P5/09: GM for LE POC revised in P5/09 to 72% and 16.9M€.Nmikmaunu2009-04-28 11:11:13.313pahautaj2009-09-27 18:10:44.443
274Mobily 3G Ph IV, SAMEASLI / Peter Rakosi / Przemyslaw OledzkiSAG159eSAFISAG159eNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-29 00:00:0045.00000P12/09: Project definition updated, NS 23.2M€ and GM 10.4M€. P9/09: Project definition was updated with various changes in the project. NS 24.9M€ and GM 33.9%. Care NS 2.5M€ and GM 15.2%, MS 5.7M€ and GM -20.9%. P7/09 correction to erroneous GM% reported in P6 - should have been 39.9%. P6/09 project moves to actual mode, project definition is updated to NS 22.8M€ and GM 42.9%. Total arrangement includes Care and MS, FV analysis has been doen and FV allocations are to be booked. LoI was signed June 24th, 2009.Nmikmaunu2009-04-28 11:15:55.100pahautaj2009-12-30 17:12:28.290
275STE, NEAX Replacement, SYMEASLI / Peter Rakosi / Thomas StrunkSY7847bSYFI857847bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-06-22 00:00:0044.80000P6/09 project moved to Actual mode, NS 6.5M€ and GM 44.8%. Total arrangement includes Care for 0.2M€, no FV allocation done due to low value.Nmikmaunu2009-04-28 11:16:58.493pahautaj2009-08-31 15:34:07.170
276STE, Monitoring Center, SYMEASLI / Peter Rakosi / Thomas StrunkSY7847cSYFI857847cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-06-22 00:00:0036.00000P6/09 project moved to Actual mode. As the IS business was carved out, the original project definition was revised accordingly, NS 12.1M€ and GM 36.0%. Project includes 0.7M€ Care (Extedned warranty), no FV allocations are done.Nmikmaunu2009-04-28 11:17:55.870pahautaj2009-08-31 15:34:34.857
277NetCom?2G/3G Radio Expansion, NONENULLNO2689cNOFI852C0393NULLNULLActive POC NULLNULL2009P02NULLNULLNULLNULLNULL1C-039302009-12-22 00:00:00-46.30000NULLNmikmaunu2009-04-28 11:19:13.420LV1422292009-08-25 16:53:15.260
2783GIS SWAP, SENENULLSEG098gSEFI853C0409NULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL1C-040902009-11-24 00:00:00-11.80000Removed from POC in P4 09.Nmikmaunu2009-04-28 11:20:10.043feldmane2009-06-01 11:14:12.170
279Vodafone Ltd 3G , BTS Split , AUAPACDiane Potter, Odilo Stark, Sarah KerwinAUG073hAUFI85C0413NULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0037.40000Lower by 2% GM used due to pending ContractNmikmaunu2009-04-28 11:21:13.843ptan2009-09-02 11:31:53.727
280T-Mobile R4, CZWSEJiri KoubaCZ5139bCZFI853C0335NULLNULLActive POC NULLNULL2008P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-14 00:00:00-41.70000Project updated in P5 with Bonus Malus impact and additional orders received, additional cost in P9 due 8 months delayNmikmaunu2009-04-28 11:23:56.253anjuntur2009-09-22 16:24:31.397
281Cosmote 2009 Contract, GRWSEAngeliki KarayanniGRG060dGRFI853C0354NULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0072.80000Contract signed in P509, additional volumes added. in P9 additional SW added to project. Additional BTS and core productsNmikmaunu2009-04-28 11:25:06.367anjuntur2009-11-25 16:33:45.250
282Zain Sudan Phase 14, SDMEAZain / Martin Schwaiger / Khawar AbbasSD7750dSDFI857750dNULLNULLClosed NULL2009P042009P042009P04NULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0040.00000P12/09: This project was approved as CBA with the project NS 15.6M€ and GM 46.7%. Project moved to CBA in P4 09. POC balance will be removed from PRS in P5 09.Nmikmaunu2009-04-28 12:08:58.183pahautaj2010-01-04 14:50:16.510
283STC Network Modernisation 2009, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA5113nSAFI855113nNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-04-15 00:00:0050.50000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:18:02.503pahautaj2009-08-31 15:35:37.407
284STC 3G Ph IV, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySAG136eSAFI86G136eNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0042.00000P12/09: Project definition updated with warranty costs. NS 23.6 and GM 42%. New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:20:17.040pahautaj2010-01-03 08:28:04.343
285STC FN, MSAN 2009, SAMEASLI / Peter Rakosi / Simon KellySA1169cSAFISA1169cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-04-15 00:00:0035.80000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:29:31.543pahautaj2009-08-31 15:36:24.643
286Zain Jordan, IN Select, JOMEAZain / Martin Schwaiger / Lena NassarJO7497bJOFI857497bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0049.10000P9/09: Project definition updated to NS 5.8M€ and GM 49.1%. New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:34:27.723pahautaj2009-09-27 19:12:41.003
287Avea NGN 2009 ME, TRNENULLTR6246cTRFI856246cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:0072.49000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:44:13.290feldmane2009-06-29 12:14:10.193
288Bakcell Network Expansion POC, AZNENULLAZ7122bAZFI857122bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0043.07000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:46:24.167LV1422292009-11-24 14:08:55.080
289TAFICS 2 EXT. GR. 4ME, TRNENULLTR2366cTRFI852366cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-04-27 00:00:0018.00000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:48:33.483LV1422292009-08-24 10:29:26.773
290Orange Armenia POC, AMNENULLAM2220bAMFI852220bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:0035.20000New project in P4 09Nmikmaunu2009-05-07 13:50:04.207LV1422292009-09-17 15:41:30.677
291Digitel 3G ME, VELATMatthias Leiber / Tobias BernauVE2816cVEFI852816cNULLNULLOther NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0069.80000The project has been changed to Mini-project method due to the small scale of businessNmikmaunu2009-05-07 13:51:56.413commessa2009-09-03 12:33:42.667
292Orange PCS DNO (POC), GBWSENikolaos PeristerasGB2289bGBFI852C0456NULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL1C-045602009-12-14 00:00:003.70000Margin corrected in P909 (typo vs previous figures) Project definition redefined in P12 based on committed POsNmikmaunu2009-05-07 14:04:40.733anjuntur2009-12-17 09:28:29.957
293Hutchison NBS, IEWSEMichelle ElliotIEG126dIEFI85C0410NULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL1C-041002009-10-27 00:00:0051.40000New project in P4 09, margin confirmed in P7, margin updated in P10 09 with new PosNmikmaunu2009-05-07 14:06:51.567anjuntur2009-10-28 09:09:29.843
294Shanghai CUC WCDMA, CNCHNNULLCN1365cCNFI851365cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:005.60000New project P4 09. History was moved from B name to C name inside the CT.Nmikmaunu2009-05-07 14:18:28.620mikmaunu2009-05-07 14:18:28.620
295MTN Syria Scope 2009, SYMEAMTN / Dino Muller / Borries XavierSY7642cSYFI857642cNULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0033.00000P11/09: Project definition updated NS 6.0M€ and GM 33%. P7/09 Project moved to Actual mode as operative L/C was received. Project was in P05/09 RRB but as the contract was not signed, there was no approval on this case.Npahautaj2009-05-31 14:53:52.910pahautaj2009-11-23 09:23:06.643
296Zain Saudi Broadband, SAMEAZain / Martin Schwaiger / Khusro HabibSA7646hSAFI857646hNULLNULLClosed NULL2009P092009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-29 00:00:000.00000P9/09: Contract signed for deal in P9. Project closed in the system as it is moved to cash based accounting in P9/09 due to lack of any payment securities as per now. May return to normal accounting after the financing agreement is in place. Project qualifies to contract accounting. P5/09:New LE POC project approved in P05/09 RRB, NS 103.6M€ and GM 40%.Npahautaj2009-05-31 15:18:04.627pahautaj2009-09-29 14:40:40.500
297Zain Bahrain, 2009 Expansion, BHMEAZain / Martin Schwaiger / Anett KohalmiBH6956dBHFI856956dNULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-11-24 00:00:00-20.70000P11/09: Project definition updated, NS 8.1M€, GM -20.7%. Loss provision to be released by 0.160M€. P07/09 Contract was signed and status changed from LE to Actual. No change to NS nor GM. P6/09 Project definition updated for LE POC project, loss provision to be booked in P6/09 for -1.6M€, NS 8.7M€ GM -22%. Total project arrangement includes Care (SWM) NS 0.4M€ and GM 100%. No FV allocation to be done. New LE POC project approved in P05/09, NS 13.2M€ and GM 20.4%.Npahautaj2009-05-31 15:26:24.957pahautaj2009-11-24 13:30:44.257
298T-Mobile US 3G Phase 2 MENAMRobert WeisgerberUS7502bUSFI8531167aNULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0030.10000NULLNaburlacu2009-06-01 06:06:48.850aburlacu2009-06-01 21:28:14.797
299Hut Network ModernisationCHNChen JeanieCNG062CCNFI853C0486NULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-07-28 00:00:006.70000NULLNxnzhou2009-06-03 04:36:46.530mikmaunu2009-08-05 08:10:14.653
300Idea March 2010 Six Circle ExpansionAPACNaveen Manchanda, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN4429KINFI854429KNULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-24 00:00:0029.20000Lower of GM% method as Contract not signed yetNptan2009-06-03 11:41:32.090ptan2009-09-30 08:37:34.843
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.270-300.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.30-60.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
31EMEA ME Pakistan Telenor Phase 4 (39W3340034)MEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451i39W3340034NULLNULLActive POC NULLNULL2007P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0020.20000P12/09: Project definition updated NS 234.5M€ and GM 20.2%. P9/09: Project definition updated NS 231.8M€ and GM 18.4%. P6/09 Project definition was updated, while the contents changed there was no impact to the NS and GM, NS 226.8M€ and GM 16.7%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:10:24.780
32Telenor Pakistan Project R-4, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451fPKFI866451fNULLNULLActive POC NULLNULL2007P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0018.40000P9/09: Project definition updated to the main project PK6451i to NS 231.8M€ and GM 18.4%. This project PK6451f only updated for the GM to be 18.4%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:37:02.203
33Telenor Pakistan Proj. R-4-Phase 2, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451hPKFI866451hNULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-25 00:00:0025.10000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:01:59.537
34Telenor Pakistan Phase VI, PKMEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451nPKFI866451nNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:005.80000P12/09: Project definition updated NS 47.2M€ and GM 5.8%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:27:23.460
35Telenor Pakistan Phase 6 (39W3340088), PKMEAGP / Imran Hadi / Imran Panjwani39W334008839W3340088NULLNULLClosed NULL2009P082008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-24 00:00:0011.60000P8/09: PRS name PK6451m (39W3340088) has been merged to PK6451n finally in P8/09 and PK6451m will be closed. Due to technical issue, Total name was named according to Input name. P5/09: All WBS's have been mapped to PK6451n PRS name in P05/09. Nothing will be reported under this PRS name.This didn't take place in P5/09.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:02:57.600
36EMEA ME Pakistan Telenor Phase 5 (39W3340081)MEAGP / Imran Hadi / Imran PanjwaniPK6451k39W3340081NULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0025.10000P12/09: Project definition updated NS 118.7M€ and GM 25.1%. P06/09: Project definition updated, contents has changed but NS and GM emain the same, NS 116.9M€ ands GM 25.1%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 20:23:34.700
37Qtel ME, QAMEAQtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-HalabiQA7741aQAFI857741NULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0010.80000P11/09: Project definition updated NS 39.9M€, GM 10.8%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-24 13:39:34.107
38Qtel ME2, QAMEAQtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-HalabiQA7741dQAFI857741dNULLNULLActive POC NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0048.90000P11/09: Project definition updated NS 17M€, GM 48.9%. P9/09: Project definition updated NS 17M€ and GM 49.6%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-24 13:46:44.623
39Qtel ME3, QAMEAQtel / Fadi Moukaddem / Bakri El-HalabiQA7741eQAFI857741eNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-16 00:00:0041.70000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 10:12:59.833
40MEA SGP Oman Phase 4 (39W3260046)MEAGP / Imran Hadi / Mohamed HeshamOM7810b39W3260046NULLNULLActive POC NULLNULL2007P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-25 00:00:0043.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:05:19.890
41Omantel Phase 5 POC, OMMEAGP / Imran Hadi / Mohamed HeshamOM7810cOMDE807810cNULLNULLActive POC NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-12-16 00:00:0067.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-30 09:54:36.253
42Sabafon Ph6, YEMEAGP / Imran Hadi / Lina Al MasriYE7745bYEFI857745bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0041.10000P9/09: Project definition updated to NS 18,0 M€ and GM 41,1%. Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:56:08.850
43IAM POC, MA - Core swapMEAAfrica / Alexander Faasse / Badr BelyazidMA1753bMAFI851753bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P06NULL2007P062582353.00002582353.00002150343.00000NULL02009-11-17 00:00:004.60000P11/09: Project definition updated NS 22.86M€ and GM 4.62%. Correction to GM used for the margin equalization since P3/09. Incorrectly the GM for total arrangement used instead of POC project GM. Catch up impact 0.4M€. Opening balance adjusted P6 07Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 09:42:32.860
44IAM POC BSS 2008, MAMEAAfrica / Alexander Faasse / Badr BelyazidMA1753cMAFI851753cNULLNULLActive POC NULLNULL2008P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0070.70000P12/09: Project definition updated NS 59.6M€ and GM 70.7%. No more additional orders to be added to this project defintion. P6/09: Project definition was updated NS 47.8M€ and GM 69.3%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-16 19:08:36.683
45MCCI NSS Ph3 ++, IRMEASLI / Peter Rakosi / Ingo ScharfenbergIR1722dIRFI851722dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-22 00:00:0040.10000P6/09: Project definition updated, NS 14.4M€ and GM 40.1%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-08-31 15:09:08.947
46Ministry of Telecommunications, Lawful Interception, LBMEASLI / Peter Rakosi / Nada DboukLB1682bLBDE801682bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0022.00000P11/09: Project definition updated, NS 9.5M€ and GM 22.0%. P6/09: Project definition was updated as the IS business was carved out, NS 9.8 M€ and GM 20.9%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-11-23 08:11:12.277
47Syrian Railways, SYMEASLI / Peter Rakosi / Eszter ErkelSY1369SYDE801369NULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-24 00:00:00-33.60000P9/09: Project definition updated to NS 67,0M€ and GM -33.6%. Loss provision increased from 21.9M€ to 22.5M€.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 19:04:00.497
48Meditel 2G/3G POC, MAMEAAfrica / Alexander Faasse / Mohamed Taha Ben ZaouiMA4444bMAFI854444bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-11-24 00:00:0037.90000P6/09 Project definition updated and warranty harmonization implementation reviewed. New project definition NS 20.7M€ and GM 29.5%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-01 07:26:50.080
49Mobinil 3G POC, EGMEAAfrica / Alexander Faasse / Mostafa WafikEG4634bEGFI854634bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P062009P12NULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-21 00:00:0061.80000P9/09: Project definition updated NS 30.7M€ and GM 61.8%. P6/09:Project definition updated with a new PO for 150 sites, NS 25.9M€ and GM 61.2%. Care and Financing elements also updated accordingly.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-09-27 18:15:04.753
50EMTS Ph1, NGMEAAfrica / Alexander Faasse / Robert BeckerNG8044bNGFI858044bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:00-52.20000P12/09: Project definition updated NS 55.5M€ and GM -52.2%. Loss provision to be increased by 23.2M€. P9/09: Project definition updated NS 55.5M€ and GM -12.4%. MS/Care (EOT) element corrected from NS 4.6M€ & GM 10.9% to NS 9.8M€ & GM 33.8%. Up to P8/09 MS/Care figures incorrectly reported under global POC project, in P9/09 reporting corrected cumulatively to non-POC name. P06/09: Project definition was updated and the project was put to zero margin mode due to uncertainties in the project rollout. NS 54.5M€, GM 0%.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270pahautaj2009-12-30 16:43:35.333
51Astelit Phase 1, UANENULLUA6351aUAFI856351NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-17 00:00:001.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270LV1422292009-09-17 15:40:02.437
52Astelit Phase 2, UANENULLUA6351eUAFI856351eNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-17 00:00:007.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270feldmane2009-06-29 12:10:06.670
53Astelit Phase 3, UANENULLUA6351fUAFI856351fNULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:0013.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270LV1422292009-09-17 14:46:09.010
54Vodafone Core Modernization, TRNENULLTR1891dTRFI851891dNULLNULLClosed NULL2009P042006P122009P04NULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0051.21140Closed in P4 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-07 14:22:42.533
55Avea Iletisim Hizmetleri ME, TRNENULLTR6246bTRFI856246bNULLNULLActive POC, Tail 2009P07NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-07-28 00:00:0023.67140NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270lv1422292009-08-04 10:52:33.763
56Coscom ME project, UZNENULLUZ7762bUZFI857762bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0031.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270LV1422292009-09-28 11:03:44.217
573G UkrTelecom, UANENULLUAG176aUAFI85G176NULLNULLActive POC, Tail 2009P11NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0018.69790NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270lv1422292009-11-27 12:39:35.923
583G UkrTelecom Phase 3, UANENULLUAG176bUAFI85G176bNULLNULLActive POC NULLNULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0025.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270feldmane2009-06-01 12:16:36.147
593G UkrTelecom Phase 4, UANENULLUAG176dUAFI85G176dNULLNULLActive POC NULLNULL2008P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0033.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:18:20.797
60Unitel Project Phase 1, UZNENULLUZ7411aUZFI857411NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-26 00:00:0031.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-04 15:27:20.280
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.30-60.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.300-330.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
301Global Mobile WiMax project, TWCHNNULLTW2236bTWFI852C0488NULLNULLActive POC NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:0025.40000POC project total name was changed from TW2236 to TW2236b in P8 2009.Nxnzhou2009-06-25 10:16:58.273mikmaunu2009-09-03 08:46:13.667
302Zhejiang MCC Ph16.1, CNCHNNULLCN1363eCNFI852C0372NULLNULLActive POC NULLNULL2009P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0049.30000Project started in P6Nxnzhou2009-06-25 10:25:59.243mikmaunu2009-07-07 13:02:24.410
303Henan MCC Ph14A, CNCHNNULLCN2432gCNFI852C0390NULLNULLActive POC NULLNULL2009P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0035.70000NULLNxnzhou2009-06-25 10:30:29.910mikmaunu2009-07-07 13:03:08.317
304Fujian MCC CP6, CNCHNNULLCN1350nCNFI852C0403NULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-06-23 00:00:0033.00000Project started in P6 09Nxnzhou2009-06-25 10:33:40.087mikmaunu2009-07-07 13:00:48.483
305Jiangxi MCC Ph13aCHNNULLCN1362fCNFI852C0355NULLNULLActive POC NULLNULL2009P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0044.80000NULLNxnzhou2009-06-25 10:36:50.703xnzhou2009-06-25 10:36:50.703
306Hainan MCC CP6, CNCHNNULLCN3600CCNFI852C0460NULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0038.60000Project started in P6 09Nxnzhou2009-06-25 10:38:49.627mikmaunu2009-07-07 13:04:05.070
307Yunnan MCC 2009H1, CNCHNNULLCN1660gCNFI852C0416NULLNULLActive POC NULLNULL2009P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-25 00:00:0042.10000NULLNxnzhou2009-06-25 10:40:39.833xnzhou2009-06-25 10:40:39.833
308TMN Core Expansion 2009WSERui BichuPT2836hPTFI852836h2009-06-25 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0067.40000New core extension contract signed in June 09, cost baseline checked together with pricing teamNanjuntur2009-06-25 20:40:47.397anjuntur2009-11-25 16:36:35.817
309TMN Radio Expansion 2009WSERui BichuPT2836iPTFI852836i2009-06-01 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-22 00:00:0079.50000New radio expansion contract signed in June 2009, small update to cost estimate in P909, project margin checked together with pricing team Amendment signed in P12 to increase the scopeNanjuntur2009-06-25 20:48:39.007anjuntur2009-12-29 11:24:45.490
310Xinjiang MCC CP6, NOK,CNCHNNULLCN7710dCNFI852C0395NULLNULLActive POC NULLNULL2009P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:0038.70000NULLNxnzhou2009-06-29 09:00:09.170mikmaunu2009-07-07 13:04:42.320
311Coscom Phase 3, UZNEEmre Erezel/Murat UlgenUZ7762cUZFI857762c2009-05-29 00:00:002011-05-29 00:00:00Active POC NULLNULL2009P062011P06NULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0011.00000NULLNfeldmane2009-06-29 12:17:49.937lv1422292009-08-04 13:59:09.943
312ACT 3G Initial PhaseAPACPornprapa Jeerathiaranat, Thomas AnteszTH1111bTHFI85C0484NULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-09-24 00:00:0038.60000NULLNptan2009-06-29 15:10:14.407ptan2009-06-29 15:10:14.407
313Optus 3G MORAN SplitAPACDavid Baillie, Sarah KerwinAUG071eAUFI85C0432NULLNULLActive POC NULLNULL2009P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0013.70000Lower by 2% GM used due to pending ContractNptan2009-06-29 15:15:12.717ptan2009-09-02 11:31:25.660
314Globalive Wireless Mgmt ME, CANAMBulent OzdemirCA7157aCAFI857157NULLNULLActive POC NULLNULL2008P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:00-4.90000NULLNaburlacu2009-06-29 18:29:25.197aburlacu2009-12-02 20:07:19.140
315Powercom Phase 3 (Cell One), NAMEAOrascom / Volker DiekmannNA7362cNAFI857362cNULLNULLClosed NULL2009P122008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:0043.50000P12/09: Powercom moved to cash based accounting from P10/09 onwards. Project marked as Closed - from POC calculation. P10/09: Project definition updated NS 8.5M€ and GM 43.5%. P6/09: New POC project started with NS 8.5M€ and GM 28%. Total arrangement includes Care 1.8M€, no FV allocation done as no cross-subsidy.Npahautaj2009-06-30 13:03:08.700pahautaj2009-12-30 17:16:35.720
316Beijing MCC CP6, CNCHNNULLCN1944fCNFI852C0458NULLNULLActive POC NULLNULL2009P06NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0060.10000NULLNxnzhou2009-07-28 11:44:28.957xnzhou2009-07-28 11:44:28.957
317RFI GSM-R amendment V, ITWSEGigi FioriniIT1225bITIT80C0504NULLNULLActive POC NULLNULL2009P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-11-24 00:00:0041.70000Old legacy data in PCS name, to be excluded from project calc. Small increase in sales added to projectNanjuntur2009-07-28 17:57:54.377anjuntur2009-11-25 16:45:43.840
318Telekom Srbija Network Extension 2009, RSWSEDragoljub GvozdenovicRS7653cRSFI857653c2009-06-30 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-11-24 00:00:0058.50000Financial Income separated, project margin updated after recalculation done with pricing teamNanjuntur2009-07-28 18:01:16.273anjuntur2009-11-25 16:51:11.337
319Bharti Airtel Phase 6, ME, INAPACNipun Bansal, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN3396mINFI853396mNULLNULLActive POC NULLNULL2009P072010P12NULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:0011.20000Maintain Margin Equalisation at 3% till the Contract is signed.Nptan2009-08-03 14:59:19.440ptan2009-12-01 07:42:50.500
320Datacom (6 circles) Ph.1 Project , ME , INAPACPuneet Sharma, Vineet Khullar, Naresh PandeyIN1254bINFI851254bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P062010P12NULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0019.10000NULLNptan2009-08-03 15:06:10.547ptan2009-08-31 14:00:18.043
321Telecom Personal 2G&3G Project 2009-2010, ARLATBruno Santos Haddad / Maria PerninAR3596dARFI853596d2009-06-30 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:0043.24030P10 2009: margin updateNcommessa2009-08-28 12:53:38.040commessa2009-10-29 18:21:41.283
322Telemar- Oi Managed Services and Care (Compostela), BRLATBruno Santos Haddad / Darlene DelfinoBR2377BRFI852377NULLNULLOther NULLNULL2009P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:007.900005 years contract, negotiations at final stage, signature expected by September 2009. Effective starting of services July 19 2009 Recognition of P7 and P8 based on legally binding POs.Ncommessa2009-08-28 13:10:46.040commessa2009-11-30 15:36:03.100
323TIM Brasil, BR - Care contractLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4981aBRFI854981NULLNULLOther NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-08-25 00:00:0068.00000P08 2009: 2009 care contract signature delayed, revenue recognition approved based on purchase ordersNcommessa2009-09-03 12:21:26.557commessa2009-11-30 15:36:47.557
324TIM 3G ONE-OFF SWAP (N), ITWSEAlessandro VaccaITG116sITFI853C0325sNULLNULLActive POC NULLNULL2008P06NULLNULLNULLNULLNULL1C-032502009-12-22 00:00:00-343.30000Loss making project whit 5 meur sales agreed in P9 09, additional sales and savings added in P12Nanjuntur2009-09-22 15:13:29.487anjuntur2009-12-29 11:30:39.130
325Hutchison Global POC SWAP/Capacity Extension, ATWSEMarion GartlerATG102dATFI852C0519NULLNULLActive POC NULLNULL2009P09NULLNULLNULLNULLNULL1C-051902009-11-24 00:00:0018.60000project updates after recalculation done together with pricing teamNanjuntur2009-09-22 15:21:02.037anjuntur2009-11-25 16:53:42.340
326Claro Brazil 3G, Commited Scope, BRLATLaurence Denis / Mariela DrincovichBR6313fBRFI853C0262NULLNULLOther NULLNULL2008P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-15 00:00:00-10.50001Mini-projectNcommessa2009-09-23 22:33:38.830commessa2009-09-23 22:33:38.830
327T-Mobile 2G IN V8 Upgrade TMD, DEWSEDoris SchwarzmeierDE2272dDEFI852C05282009-07-01 00:00:00NULLActive POC, LE NULLNULL2009P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-07-28 00:00:0070.60000R&D efforst need to be posted to WIP, real deliveries should start only in 2010Nanjuntur2009-09-29 09:30:15.573anjuntur2009-09-29 09:31:50.860
328Cercanias de BarcelonaWSEAgustin CeballosES7998dESFI852C0537NULLNULLActive POC NULLNULL2009P10NULL2009P10NULLNULLNULL0NULL02009-10-27 00:00:0037.70000New project signed in OctoberNanjuntur2009-10-28 13:15:31.647anjuntur2009-11-05 09:50:42.223
329Nuevatel 2G/3G Core Swap, BOLATBruno Santos Haddad / Rodrigo ToroBO3779bBOFI853779b2009-10-19 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P102010P12NULLNULLNULLNULL0NULL12009-10-29 00:00:0025.61490New contract approved and assessed for High Credit Risk in P10 2009Ncommessa2009-10-29 17:03:03.603commessa2009-10-29 17:51:32.657
330VNPT - VMS 3G RAN 2009APACHoa Nguyen Xuan; Huong Hoang Thi ThuVN6628bVNFI856628bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-22 00:00:008.20000NULLNptan2009-11-02 07:03:19.233mikmaunu2009-11-03 17:00:34.083
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.300-330.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.330-360.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
331SoftBank - 1.5Ghz ProjectAPACPeter Lijten; Tomoko YamazoeJP3608jJPFI85C0327NULLNULLActive POC NULLNULL2009P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-10-29 00:00:0053.30000NULLNptan2009-11-02 07:15:31.827mikmaunu2009-11-03 16:58:10.420
332Thales North South Railways Project, SAMEASLI / Peter Rakosi / Wajahat ShaikhSA9441bSADE809441b2009-10-16 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0047.90000P11/09: New project for rollout and also Care, no FV allocations done. Starting date set at P10/09 as there were minor costs booked in P10.Npahautaj2009-11-24 13:18:16.713pahautaj2009-12-02 17:14:44.583
333CHT 3G 2010 Expansion, TWCHNChen JeanieTWG066kTWFI853C0526NULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0028.00000NULLNxnzhou2009-11-25 04:37:32.533xnzhou2009-11-25 04:37:32.533
334RFI GSM_R Amendment VI, ITWSEGigi FioriniIT1225cITIT80C0513NULLNULLActive POC NULLNULL2009P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0024.80000Phase VI separated from Phase VNanjuntur2009-11-25 13:27:05.833anjuntur2009-11-25 13:27:05.833
335CHT 3G Flexi NG, TWCHNNULLTWG066lTWFI853C0554NULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0045.00000NULLNxnzhou2009-11-27 04:33:05.770xnzhou2009-11-27 04:33:05.770
336MTS RU 3G TK MR CentreNESergei Cherepnin/ Natalia KochnevaRU5219bRUFI855219bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-22 00:00:0048.90000NULLNlv1422292009-11-27 15:24:27.367lv1422292009-11-27 15:48:27.733
337XXXLATNULLVE2816bXXXXXXXXXXNULLNULLClosed NULL2009P112009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL0NULLNULL0NULLYmikmaunu2009-11-30 07:15:54.310mikmaunu2009-11-30 07:16:31.623
338xxxxxxAPACNULLIndonesia PSS Customers, IDXXXXXXXXXNULLNULLClosed NULL2009P112009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL0NULLNULL0NULLYmikmaunu2009-11-30 07:25:15.800mikmaunu2009-11-30 07:25:43.347
339Softbank Mobile 2.1 GHz project, JPAPACPeter Lijten, Tomoko YamazoeJP3608kJPFI85C0551NULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-27 00:00:0037.90000LE caseNptan2009-12-01 10:34:02.800ptan2009-12-01 10:34:02.800
340Vodafone -IP MPLS Project, ME , INAPACPratik Shah 1, Odilo StarkIN3453bINFI853453bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-26 00:00:00-0.40000Process on special discounts still under discussion.Nptan2009-12-01 14:31:57.493ptan2009-12-01 14:31:57.493
341STE 41 / A 25%, SYMEASLI / Peter Rakosi / Thomas StrunkSY7847dSYDE807847dNULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0053.40000P11/09: new POC project NS 8.1M€ and GM 53.4%.Npahautaj2009-12-02 08:24:48.030pahautaj2009-12-02 17:11:38.623
342Vodafone EGY CSDB POC PO# 14406, EGMEAVDF / Jorge Dos Santos Neves / Riham El DesoukyEG1368bEGFI851368bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-17 00:00:0041.60000AP11/09: A new POC project with NS 7.9M€ and GM 41.6%.Npahautaj2009-12-02 08:34:59.603pahautaj2009-12-02 17:10:51.607
343T-Mobile 3G Utran Modernization/Swap, DE, NETFI85WSEDoris SchwarzmeierDEFI853C0265DEFI853C0265NULLNULLActive POC NULLNULL2008P11NULLNULLNULLNULLNULL1C-026502009-12-14 00:00:00-928.20000Upsell added to project in P1209, full PO cover. POC to be done only to this input name, SW fee should not be includedNanjuntur2009-12-16 16:44:35.807anjuntur2009-12-16 16:45:33.480
344Unitech Wireless-6 GSM Circles Ph.1, ME, INAPACDepesh Tandon; Vineet Khullar; Naresh PandeyIN2342bINFI852342bNULLNULLActive POC NULLNULL2009P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-23 00:00:000.00000Change from Cash based accounting to PoC accounting in P12 Global RRB. Project started in P10 09. To be margin equalised at 0% GM due to concern on back ended payment terms. Project values now based on POs on hand.Nptan2009-12-23 11:14:50.780ptan2010-01-04 10:33:54.060
345Henan MCC Ph14B, CNCHNHou JinshengCN2432hCNFI852C0520NULLNULLActive POC NULLNULL2009P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:0036.00000NULLNxnzhou2009-12-29 10:26:18.513xnzhou2009-12-29 10:26:18.513
346Fujian MCC CP6++, CNCHNHou JinshengCN1350oCNFI852C0540NULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:0036.60000NULLNxnzhou2009-12-29 10:56:40.113mikmaunu2010-01-06 15:35:37.460
347Hainan MCC P20+, CNCHNHou JinshengCN3600dCNFI852C0538NULLNULLActive POC NULLNULL2009P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:0038.70000NULLNxnzhou2009-12-29 10:59:35.777mikmaunu2010-01-06 10:31:50.860
348Jiangxi MCC Y10 SFE, CNCHNHou JinshengCN1362hCNFI852C0543NULLNULLActive POC NULLNULL2009P11NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-29 00:00:0031.90000NULLNxnzhou2009-12-29 11:01:24.000mikmaunu2010-01-06 09:09:27.043
349IAM 3G POC, MAMEAAfrica / Alexander Faasse / Badr BelyazidMA1753dMAFI851753d2009-10-30 00:00:00NULLActive POC NULLNULL2009P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-16 00:00:0016.30000P12/09: New global POC project with NS 11.6M€ and GM 16.3%. Deliveries started under risk order already in P7/09 and sales reported under non-POC name up to P11/09. Includes Care for 0.7M€ with GM 42%.Npahautaj2010-01-05 07:36:43.157mikmaunu2010-01-06 15:02:35.460
350Telenor MBB SENENULLSE2491cSEFI852491cNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2010P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-28 00:00:00-17.00000NULLNLV1422292010-01-07 14:54:14.287LV1422292010-01-07 14:56:56.593
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.330-360.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.60-90.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
61Vodafone Core Modern Ph.2, TRNENULLTR1891eTRFI851891eNULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-23 00:00:0063.20000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:20:21.580
62Turkcel 3G, TRNENULLTRN186TRFI85N186NULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:000.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-05 09:50:00.400
63Telemar - Oi Expansion 6, BRLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4768iBRFI852C0143NULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2007P08NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0051.93570Tail mode applied P06 2009Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:28:21.073
64Telemar - OI Nucleo RMSLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4768o39W2820075NULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0029.28780Tail mode applied P06 2009Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:28:48.280
65Telecom Personal 3G, ARLATBruno Santos Haddad / Maria PerninAR3596bARFI853596bNULLNULLActive POC, Tail 2009P11NULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0026.57610P11 09: final update and tail mode appliedNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-11-26 13:33:22.573
66Telemar - Oi 3G, BRLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4768jBRFI853C0229NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:006.10001P12 09: supply scope amendedNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:35:37.417
67Telemar - Oi 20mm, BRLATBruno Santos Haddad / Andreas StadelmannBR4768nBRFI854768nNULLNULLActive POC NULLNULL2008P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-02-26 00:00:0071.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:30:19.283
68Digitel, VELATMatthias Leiber / Tobias BernauVE2816aVEFI852816NULLNULLActive POC, Tail 2009P07NULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-07-06 08:19:0044.29650Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:32:47.243
69AT&T Mobility PCU2, USNAMNULLUS7721USFI857721NULLNULLClosed NULL2009P062006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-01-15 00:00:000.00000Closed in P1 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-06-05 15:06:46.413
70T-Mobile 3G Total, USNAMNULLUSG082USFI853C0111NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0013.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 09:59:24.533
71TMO Knoxville 2G, USNAMNULLUS7768USFI857768NULLNULLActive POC NULLNULL2007P09NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0015.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:00:23.643
72Clearwire WiMAX ME, USNAMNULLUS7520USFI8537520NULLNULLClosed NULL2009P082009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:000.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270aburlacu2009-08-31 08:35:00.527
73Videotron WCDMA ME, CANAMNULLCA7785aCAFI857785aNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0017.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:02:02.397
74AT&T Mobility 3G SGSN, USNAMNULLUS6782USFI853C0260NULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0064.00000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270Region2010-10-03 13:06:48.800
75C-NTDB Project - ME, USNAMNULLUS9032USFI859032NULLNULLActive POC NULLNULL2008P03NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-31 00:00:00-65.80000Balances OK, P3 08 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-02-06 08:29:36.713
76NAM US Sprint (39W2120043)NAMNULL39W212004339W2120043NULLNULLClosed NULL2009P042008P012009P04NULLNULLNULLNULL0NULL02009-03-15 00:00:0041.60000Project starts P1 08. Project closed in P4 09 when it was added to USG082 PRS name.Ndbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-07 14:26:16.120
77Sprint P20 C-NTDB, MENAMNULLUS6459bUSFI8536459NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0041.40000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-29 16:18:47.137
78Telus WCDMA ME, CANAMNULLCA6583aCAFI856583aNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:0015.60000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:08:43.533
79Bell Mobility WCDMA ME, CANAMNULLCA8451aCAFI858451aNULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:004.80000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-03 10:09:28.597
80Comcel Expansions 2007, COLATLaurence Denis / Tatiana SanchezCO5660gCOFI855660gNULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0028.82320Tail projectsNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:34:14.167
81Claro Argentina - 2G expansion, ARLATLaurence Denis / Cruz LorenziAR4769kARFI854769kNULLNULLActive POC NULLNULL2009P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-15 00:00:00-3.90000P12 09: tuning of scope no loss provision booked since total contract loss is not materialNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:49:54.840
82Claro, BSS Swap, BRLATLaurence Denis / Mariela DrincovichBR6313dBRFI852C0079NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-30 00:00:00-24.94001P12 09: BRL payment differences and project tuning PRS start date P7 06Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:41:15.397
83America Movil Phase 1 & 2, PELATLaurence Denis / Thiago BittarPE6781aPEFI856781NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0010.12120NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:35:04.407
84America Movil Phase 3, PELATLaurence Denis / Thiago BittarPE6781dPEFI856781dNULLNULLActive POC, Tail 2009P06NULL2007P022010P12NULLNULLNULLNULL0NULL02009-05-26 00:00:0010.96700Project was moved to tail after final voucher recalculationNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:35:22.267
85Comcel 3G, Commited Scope, COLATLaurence Denis / Tatiana SanchezCOG164COFI8535660NULLNULLActive POC NULLNULL2007P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-15 00:00:004.60000P12 09: new pricelist agreed, additional POs receivedNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:53:26.863
86Telcel 3G, Commited Scope, MXLATLaurence Denis / Matthias MinderMXG152dMXFI853C0175NULLNULLActive POC NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-15 00:00:0017.90000P12 09: scope update Project starts P7 07 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:56:40.980
87Claro Argentina 3G, Committed Scope, ARLATLaurence Denis / Cruz LorenziARG163ARFI8534769NULLNULLActive POC NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-09-21 00:00:00-3.50000P09 09: scope update PRS start date P7 07Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-23 22:16:01.220
88Claro Chile 3G, Commited Scope, CLLATLaurence Denis / Martin OppoCL3671aCLFI853671NULLNULLActive POC NULLNULL2007P07NULLNULLNULLNULLNULL0NULL12009-12-15 00:00:0013.50000P12 09: new POs received Project start P7 07 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:47:10.817
89Telcel 3G, Estimates, MXLATLaurence Denis / Matthias MinderMXG152eMXFI8534389eNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0017.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:37:11.863
90Comcel 3G, Estimates, COLATLaurence Denis / Tatiana SanchezCO5660hCOFI855660hNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:004.60000Margin update following "Comcel 3G, Commited Scope, CO"Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:37:48.367
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.60-90.html

.
START ===== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.90-120.html


tables


0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360
91Claro Argentina - 3G Estimates, ARLATLaurence Denis / Cruz LorenziAR4769mARFI854769mNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-09-21 00:00:00-3.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-09-03 12:38:17.820
92Claro Chile 3G, Estimates, CLLATLaurence Denis / Martin OppoCL3671eCLFI853671eNULLNULLActive POC, LE NULLNULL2009P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:0013.50000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-11-30 12:58:22.707
93America Movil Phase 4, PELATLaurence Denis / Thiago BittarPE6781ePEFI856781eNULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-24 00:00:0042.40440P11 09: Phase 5 scope update and discount correction (reduced)Ndbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-11-26 13:51:37.130
94Claro North Region, BRLATLaurence Denis / Mariela DrincovichBR6313gBRFI852C0255NULLNULLActive POC NULLNULL2007P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:004.80000P12 09: penalties settlementNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:43:03.933
95Claro Brazil exS ME, BRLATLaurence Denis / Mariela DrincovichBR6313j39W2820081NULLNULLActive POC NULLNULL2008P05NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:004.20000P12 09: Scope tuningNdbo2009-01-25 19:25:53.270commessa2009-12-22 21:44:44.780
96Vodafone Ltd 3G Wave 3 Total, AUAPACDiane Potter, Odilo Stark, Sarah KerwinAUG073fTOTAUFI853C0133NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0048.87150Project in Tail modeNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 11:57:47.183
97Vodafone Ltd 3G Wave 1, NZAPACMegan Lovejoy, Sarah KerwinNZG123aNZFI85G123NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:00-0.54160Project in Tail modeNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 11:56:27.277
98Vodafone Ltd 3G Wave 2, NZAPACMegan Lovejoy, Sarah KerwinNZG123dNZFI853C0127NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02008-01-12 00:00:0041.43370Project in Tail modeNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-06-03 11:57:17.277
99Hutch Spacetel-MP ME, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7045INFI857045NULLNULLActive POC NULLNULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Balances from P2 08 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:43:14.710
100Hutch Spacetel-Assam ME, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7066INFI857066NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Opening balance from P1 2008Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:43:44.727
101Hutch Spacetel - Bihar, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7402INFI857402NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Opening balances from P1 08Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:44:01.493
102Hutch Spacetel - J&K, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7403INFI857403NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Balances from P1 08 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:44:17.180
103Hutch Spacetel - HP, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7404INFI857404NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Balances from P108 ->Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:44:37.917
104Hutch Spacetel - NE, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7405INFI857405NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Opening balance from P1 08Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:44:54.653
105Hutch Spacetel - Orissa, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet Khullar, NareshIN7406INFI857406NULLNULLActive POC NULLNULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-11-25 00:00:008.70000Opening balances from P1 08Ndbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-09-02 05:45:08.777
106SFR Core R4 project, FRWSESylvain Dal VecchioFRG004cFRFR803C0091NULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-21 00:00:0013.70000SW added to porject in P9, error from P9 2007 correctedNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-21 13:27:15.753
107Vodafone D2 3G Swap Phase 0, DEWSEMelanie FischerDE2815bDEDE802815sNULLNULLActive POC NULLNULL2008P10NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:00-317.600003M€ LD removed in P909. Cost baseline updated in P12 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:33:38.133
1083G Infrastructure Services Extension, SENENULLSEG098dSEFI853C0024NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-002402008-01-12 00:00:0020.68830Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-11 13:31:46.450
1093G Infrastructure Services Extension 2, SENENULLSEG098eSEFI853C0034NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-003402008-01-12 00:00:0037.56070Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-11 13:32:22.873
1103G Infrastructure services HSDPA, SENENULLSEG098fSEFI853C0168NULLNULLActive POC, Tail NULLNULL2007P02NULLNULLNULLNULLNULL1C-016802008-01-12 00:00:0064.94190Tail projectNdbo2009-01-25 19:25:53.270mikmaunu2009-05-11 13:32:52.390
111Noednett CAPEX POC, NONENULLNO1115bNOFI852C0338NULLNULLActive POC NULLNULL2007P04NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-17 00:00:00-72.10000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270LV1422292009-08-25 16:51:52.283
112H3G (Hutchison UK), GBWSENULLGBG093aGBFI853C0012NULLNULLActive POC, Tail 2009P05NULL2006P122010P12NULLNULLNULLNULL1C-001202009-05-26 00:00:0021.20630Project moved to tail mode in P5 09, 2.1 meur left for project for clean up and open commitmentsNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-05-26 15:03:55.027
113Hutchison 3G RAN, IEWSEMichelle ElliotIEG126cIEFI853C0299NULLNULLActive POC, Tail 2009P11NULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL1C-027102009-09-22 00:00:0045.48100Margin updated with new POs in P909, project moved to tail P11 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 15:27:05.907
114BPL Cellular ME, INAPACPratik Shah 1, Odilo Stark, Vineet KhullarIN1712bINFI851712bNULLNULLActive POC NULLNULL2006P12NULLNULLNULLNULLNULL0NULL02009-12-15 00:00:008.90000NULLNdbo2009-01-25 19:25:53.270ptan2009-08-31 14:05:04.913
115T-Mobile 2G Release 4, DEWSEDoris SchwarzmeierDE2272bDEFI852C0187NULLNULLActive POC NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL1C-018702009-11-24 00:00:00-39.90000Margin updated in P9 with additonal cost due 8 month delaye. Margin confirmed in P1109Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-11-25 14:30:33.997
116T-Mobile 3G Standard Frame 5, DEWSEDoris SchwarzmeierDEG012iDEFI853C0189NULLNULLActive POC, Tail 2009P12NULL2008P01NULLNULLNULLNULLNULL1C-018902009-09-21 00:00:00-0.67890Project moved to tail mode in P1209, no further activities expected. Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 08:50:36.590
117T-Mobile 3G CMBL, DEWSEDoris SchwarzmeierDEG012lDEFI853C0351NULLNULLActive POC NULLNULL2008P12NULLNULLNULLNULLNULL1C-035102009-12-14 00:00:0041.10000Volumes decreased in P909, margin in same level Margin confirmed in P12 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:05:32.217
118T-Mobile 2G IP Backbone, DEWSEDoris SchwarzmeierDE2272cDEFI852C0238NULLNULLActive POC NULLNULL2007P11NULLNULLNULLNULLNULL1C-023802009-12-14 00:00:00-35.10000Margin confirmed in P909 and P1109, increase in cos in P12 09 due delayNdbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:09:55.640
119DT T-Mobile 3G NGIN, GBWSEDavid BarrattGBG084gGBFI853C0235NULLNULLActive POC NULLNULL2007P10NULLNULLNULLNULLNULL1C-023502009-12-14 00:00:00-196.20000Margin confirmed in P909, decrease in LDs in P1209Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:11:35.757
120Mobile Broadband Network Poc, GBWSEDavid BarrattGB8236bGBFI858236bNULLNULLActive POC NULLNULL2008P02NULLNULLNULLNULLNULL1NULL02009-12-14 00:00:0029.30000volumes for Q2 2010 added to definition in P909, volumes updated in P12 09Ndbo2009-01-25 19:25:53.270anjuntur2009-12-17 09:17:09.157
0-3030-6060-9090-120120-150150-180180-210210-240240-270270-300300-330330-360

END ================== D:\perl\sfw\TableGenerator\output\FileOutput.90-120.html

Labels

perl (41) Cheat Sheet (25) how-to (24) windows (14) sql server 2008 (13) linux (12) oracle (12) sql (12) Unix (11) cmd windows batch (10) mssql (10) cmd (9) script (9) textpad (9) netezza (8) sql server 2005 (8) cygwin (7) meta data mssql (7) metadata (7) bash (6) code generation (6) Informatica (5) cheatsheet (5) energy (5) tsql (5) utilities (5) excel (4) future (4) generic (4) git cheat sheet (4) html (4) perl modules (4) programs (4) settings (4) sh (4) shortcuts (4) поуки (4) принципи (4) Focus Fusion (3) Solaris (3) cool programs (3) development (3) economy (3) example (3) freeware (3) fusion (3) logging (3) morphus (3) mssql 2005 (3) nuclear (3) nz (3) parse (3) python (3) sftp (3) sofware development (3) source (3) sqlplus (3) table (3) vim (3) .Net (2) C# (2) China (2) GUI (2) Google (2) GoogleCL (2) Solaris Unix (2) architecture (2) ascii (2) awk (2) batch (2) cas (2) chrome extensions (2) code2html (2) columns (2) configuration (2) conversion (2) duplicates (2) excel shortcuts (2) export (2) file (2) free programs (2) informatica sql repository (2) linux cheat sheet (2) mssql 2008 (2) mysql (2) next big future (2) nsis (2) nz netezza cheat sheet (2) nzsql (2) ora (2) prediction (2) publish (2) release management (2) report (2) security (2) single-click (2) sqlserver 2005 (2) sqlserver 2008 (2) src (2) ssh (2) template (2) tools (2) vba (2) video (2) xlt (2) xml (2) youtube videos (2) *nix (1) .vimrc (1) .virmrc vim settings configs (1) BSD license (1) Bulgaria (1) Dallas (1) Database role (1) Dense plasma focus (1) Deployment (1) ERP (1) ExcelToHtml (1) GD (1) GDP (1) HP-UX (1) Hosting (1) IDEA (1) INC (1) IT general (1) ITIL management bullshit-management (1) IZarc (1) Java Web Start (1) JavaScript anchor html jquery (1) Khan Academy (1) LINUX UNIX BASH AND CYGWIN TIPS AND TRICKS (1) Linux Unix rpm cpio build install configure (1) Linux git source build .configure make (1) ListBox (1) MIT HYDROGEN VIRUS (1) OO (1) Obama (1) PowerShell (1) Run-time (1) SDL (1) SIWA (1) SOX (1) Scala (1) Services (1) Stacks (1) SubSonic (1) TED (1) abstractions (1) ansible hosts linux bash (1) ansible linux deployment how-to (1) ansible yum pip python (1) apache (1) apache 2.2 (1) application life cycle (1) architecture input output (1) archive (1) arguments (1) avatar (1) aws cheat sheet cli (1) aws cli (1) aws cli amazon cheat sheet (1) aws elb (1) backup (1) bash Linux open-ssh ssh ssh_server ssh_client public-private key authentication (1) bash perl search and replace (1) bash stub (1) bin (1) biofuels (1) biology (1) books (1) browser (1) bubblesort (1) bugs (1) build (1) byte (1) cas_sql_dev (1) chennai (1) chrome (1) class (1) claut (1) cmdow (1) code generation sqlserver (1) command (1) command line (1) conf (1) confluence (1) console (1) convert (1) cool programs windows free freeware (1) copy paste (1) copy-paste (1) csv (1) ctags (1) current local time (1) cygwin X11 port-forwarding mintty xclock Linux Unix X (1) cygwin bash how-to tips_n_tricks (1) cygwin conf how-to (1) data (1) data types (1) db2 cheat sheet (1) db2 starter ibm bash Linux (1) debt (1) diagram (1) dictionaries (1) digital (1) disk (1) disk space (1) documentation (1) dos (1) dubai (1) e-cars (1) electric cars (1) electricity (1) emulate (1) errors (1) exponents (1) export workflow (1) extract (1) fast export (1) fexp (1) file extension (1) file permissions (1) findtag (1) firewall (1) for loop (1) freaky (1) functions (1) fusion research (1) german (1) git gitlab issues handling system (1) google cli (1) google code (1) google command line interface (1) gpg (1) ha (1) head (1) helsinki (1) history (1) hop or flop (1) host-independant (1) how-to Windows cmd time date datetime (1) ibm db2 cognos installation example db deployment provisioning (1) ideas (1) image (1) informatica oracle sql (1) informatica repo sql workflows sessions file source dir (1) informatica source files etl (1) install (1) isg-pub issue-tracker architecture (1) it management best practices (1) java (1) jump to (1) keyboard shortcuts (1) ksh (1) level (1) linkedin (1) linux bash ansible hosts (1) linux bash commands (1) linux bash how-to shell expansion (1) linux bash shell grep xargs (1) linux bash tips and t ricks (1) linux bash unix cygwin cheatsheet (1) linux bash user accounts password (1) linux bash xargs space (1) linux cheat-sheet (1) linux cheatsheet cheat-sheet revised how-to (1) linux how-to non-root vim (1) linux ssh hosts parallel subshell bash oneliner (1) london (1) make (1) me (1) metacolumn (1) metadata functions (1) metaphonre (1) method (1) model (1) movie (1) multithreaded (1) mysql cheat sheet (1) mysql how-to table datatypes (1) n900 (1) nano (1) neteza (1) netezza bash linux nps (1) netezza nps (1) netezza nps nzsql (1) netezza nz Linux bash (1) netezza nz bash linux (1) netezza nz nzsql sql (1) netezza nzsql database db sizes (1) non-password (1) nord pol (1) nps backup nzsql schema (1) number formatting (1) nz db size (1) nz table count rows (1) nzsql date timestamp compare bigint to_date to_char now (1) on-lier (1) one-liners (1) one-to-many (1) oneliners (1) open (1) open source (1) openrowset (1) openssl (1) oracle PL/SQL (1) oracle Perl perl (1) oracle installation usability (1) oracle number formatting format-model ora-sql oracle (1) oracle templates create table (1) oracle trigger generic autoincrement (1) oracle vbox virtual box cheat sheet (1) oracle virtual box cheat sheet (1) outlook (1) parser (1) password (1) paths (1) perl @INC compile-time run-time (1) perl disk usage administration Linux Unix (1) perl modules configuration management (1) permissions (1) php (1) picasa (1) platform (1) postgreSQL how-to (1) powerShell cmd cygwin mintty.exe terminal (1) ppm (1) predictions (1) prices (1) principles (1) productivity (1) project (1) prompt (1) proxy account (1) public private key (1) publishing (1) putty (1) qt (1) read file (1) registry (1) relationship (1) repository (1) rm (1) scala ScalaFmt (1) scp (1) scripts (1) scsi (1) search and replace (1) sed (1) sendEmail (1) sh stub (1) shortcuts Windows sql developer Oracle (1) sidebar (1) silicon (1) smells (1) smtp (1) software development (1) software procurement (1) sofware (1) sort (1) sql script (1) sql_dev (1) sqlcmd (1) sqlite (1) sqlite3 (1) sshd (1) sshd cygwin (1) stackoverflow (1) stored procedure (1) stub (1) stupidity (1) subroutines (1) svn (1) sysinternals (1) system design (1) tail (1) tar (1) temp table (1) templates (1) teradata (1) terminal (1) test (1) testing (1) theory (1) thorium (1) time (1) tip (1) title (1) tmux .tmux.conf configuration (1) tmux efficiency bash (1) tool (1) ui code prototyping tips and tricks (1) umask Linux Unix bash file permissions chmod (1) url (1) urls (1) user (1) utility (1) utils (1) vb (1) vbox virtual box cheat sheet (1) vim perl regex bash search for string (1) vim recursively hacks (1) vim starter (1) vim-cheat-sheet vim cheat-sheet (1) vimeo (1) visual stuio (1) warsaw (1) wiki (1) wikipedia (1) window (1) windows 7 (1) windows 8 (1) windows programs (1) windows reinstall (1) windows utility batch perl space Windows::Clipboard (1) wisdoms (1) workflow (1) worth-reading (1) wrapper (1) xp_cmdshell (1) xslt (1) youtube (1)

Blog Archive

Translate with Google Translate

My Blog List